Ehitus

Teksti suurus:

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2014, 12

Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord

Vastu võetud 13.08.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, ruumiandmete seaduse § 34 lg 2, majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määruse nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord” § 1 lg 3, § 11 lg 2 ja § 13 lg 2 ning Narva Linnavolikogu 20.03.2014 määruse nr 7 „Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Geodeetilisi mõõdistus- ja uurimistöid (edaspidi mõõdistustööd) tehakse maa-alade planeerimiseks vajalike lähteandmete saamiseks, ehitusprojekti koostamiseks ja ehitamiseks. Ehitusjärgset kontrollmõõdistamist tehakse kõikide ehitusseaduse mõistes ehitamise käigus maaüksusel tehtud muudatuste kajastamiseks.

 (2) Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise korra (edaspidi mõõdistuskord) eesmärk on Narva linna haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde kvaliteedi parandamine, kaardiandmebaasi varustamine ajakohaste andmetega kõikide tehtud geodeetiliste mõõdistustööde põhjal ning andmete taaskasutamiseks väljastamine.

 (3) Mõõdistuskord sätestab Narva linna haldusterritooriumil tehtavate mõõdistustööde algatamise ja teostamise reeglid ning määrab kindlaks mõõdistustööde teostajate, mõõdistustööde andmete haldajate õigused ja kohustused.

 (4) Mõõdistuskord täiendab majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007 määruses nr 70 „Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord“ (edaspidi MKM määrus) kehtestatud nõudeid Narva linna tehniliste vajaduste osas Narva linna haldusterritooriumil. Mõõdistuskorras sätestamata küsimustes lähtutakse mõõdistustööde osas MKM määrusest.

§ 2.  Mõisted

  Mõõdistuskorras käsitletakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) amet – Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet;
 2) geoarhiiv – Narva linna geodeetiliste mõõdistustööde andmete kogum;
 3) geodeesia osakond – ameti Geodeesia ja maakorralduse osakond;
 4) mõõdistusluba – geodeesia osakonna poolt väljastatav luba teha mõõdistustöid;
 5) taotleja – isik, kes taotleb luba teha mõõdistustöid Narva linna haldusterritooriumil;
 6) taotlus – mõõdistusloa taotlus, mille esitab mõõdistustöid teostav isik;
 7) mõõdistustööd – geodeetilised mõõdistus- ja uurimistööd (geodeetilised alusplaanid, teostusmõõdistused, ehitusjärgsed kontrollmõõdistused, geodeetilise põhivõrgu tööd või muud siin kirjeldamata eriliigid);
 8) ehitusobjekt – ehitusprojektis määratletud tööala;
 9) ehitusjärgne kontrollmõõdistus – topogeodeetiline mõõdistus tehnovõrkudega, mis on koostatud peale ehitustööde lõppu;
 10) mõõdistusala piir – sirglõikudest koosnev murdjoon mööda äärmisi mõõdistatud punkte;
 11) mõõdistustöö objektid – digitaalse joonise graafilised elemendid;
 12) mõõdistustöö geodeetilise alusplaani väljavõte – digitaalne väljavõte geoarhiivist;
 13) snäppimine – graafiliste objektide üksteise külge kinnitamine;
 14) objekti ruumikuju – objekti geograafilise asukoha graafiline esitamine.

§ 3.  Geodeesia osakonna pädevus

 (1) Geodeesia osakond menetleb taotlusi, väljastab mõõdistusloa, esitab vajaduse korral tehnilisi lisanõudeid mõõdistustöödele, säilitab mõõdistustööde andmed ning lahendab teisi mõõdistustöödega seotud küsimusi, mida mõõdistuskord ei reguleeri.

 (2) Geodeesia osakond haldab geoarhiivi.

 (3) Geodeesia osakond väljastab mõõdistustöö täitmiseks vajaliku lähtematerjali mõõdistustööd ettevalmistavale isikule viie tööpäeva jooksul pärast mõõdistusloa taotlemist.

 (4) Geodeesia osakond kontrollib teostajalt töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele normidele ja käesolevale mõõdistuskorrale, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastab töö teostajale ning informeerib töö tellijat.

§ 4.  Mõõdistustöö teostaja pädevus ja kohustused

 (1) Esmakordsel mõõdistustöö tegemisel Narva linna haldusterritooriumil esitab mõõdistustöö teostaja geodeesia osakonnale kehtiva ehitusuuringute ja ehitusgeodeetiliste tööde tegemise registreeringu numbri majandustegevuse registris ning volitatud isikute nimekirja, kellele mõõdistustööd teostav isik annab õiguse geoarhiivist välja võtta ning tagastada andmeid ja materjale. Samuti esitab ettevõte geodeesia osakonnale vastavasisulise taotluse, kui volitatud isik on lahkunud ettevõttest ning tema volitused on vaja lõpetada.

 (2) Enne mõõdistustööde alustamist esitab mõõdistustööde teostaja geodeesia osakonnale mõõdistusloa taotluse §-s 5 sätestatud korras.

 (3) Mõõdistustöö teostaja täidab geodeesia osakonna esitatud nõuded mõõdistustöö mõõtkava, mõõdistatava ala piiride jt nõuete osas.

 (4) Mõõdistustöö teostaja võib geodeesia osakonnalt kasutamiseks saadud materjale ja andmeid kasutada vaid mõõdistusloa taotluses märgitud mõõdistustöö tegemiseks.

2. peatükk MÕÕDISTUSLOA MENETLEMINE 

§ 5.  Mõõdistusloa taotlemine

 (1) Mõõdistustööde tegemiseks Narva linna haldusterritooriumil tuleb taotleda mõõdistusluba. Taotlus esitatakse ameti kodulehel oleva vormi vahendusel või geodeesia osakonna e-posti teel.

 (2) Mõõdistusluba annab õiguse teha mõõdistustöid mõõdistusloal määratud maa-alal ning märgitud tingimustel.

 (3) Mõõdistustöid võib teha ja taotluse esitada iga isik, kes on majandustegevuse registris (edaspidi MTR) registreeritud ehitusuuringute ja ehitusgeodeetiliste tööde tegijana.

§ 6.  Taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Taotluses tuleb esitada järgmised andmed:
 1) mõõdistustöö tellija nimi;
 2) mõõdistustöö tellija e-posti aadress;
 3) mõõdistustöö tellija telefoninumber;
 4) mõõdistustöö teostaja nimi;
 5) mõõdistustöö teostaja e-posti aadress;
 6) mõõdistustöö teostaja telefoninumber;
 7) mõõdistustöö objekti nimi (objekti aadress või asukoht);
 8) töö number (mõõdistustöö teostaja määratud unikaalne number);
 9) mõõdistuse tüüp (täidetakse valikud: geodeetiline alusplaan, teostusmõõdistus, ehitusjärgne kontrollmõõdistus, muu);
 10) eriuuring (täidetakse valikud: katend, gaas, side, vesi, elekter, kanalisatsioon, sadevesi, soojus, tänavavalgustus, muu);
 11) mõõdistusala (dwg-formaadis, kiht MOOTPIIR);
 12) töö alguskuupäev;
 13) töö teostamise eeldatav lõpukuupäev;
 14) lisainformatsioon (lisatakse info tellija nõuete või tähelepanekute kohta).

 (2) Geodeesia osakonnal on õigus vajaduse korral esitada taotlejale e-posti kaudu tehnilisi lisanõudeid.

§ 7.  Taotluse menetlemine ja mõõdistusloa väljastamisest keeldumine

 (1) Geodeesia osakond otsustab mõõdistusloa väljaandmise viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest. Mõõdistusloa väljastatakse §-s 8 sätestatud korras.

 (2) Kui taotluses on esitatud ebakorrektseid või vigaseid andmeid, on geodeesia osakonnal õigustaotlus tagasi lükata ja nõuda andmete korrigeerimist kolme tööpäeva jooksul.

 (3) Geodeesia osakonnal on õigus keelduda mõõdistusloa väljastamisest, kui taotlus ei vasta korra §-s 6 sätestatud taotluse nõuetele ning puudust ei ole võimalik kõrvaldada. Keeldumise kohta esitab geodeesia osakond taotlejale teate.

§ 8.  Mõõdistusloa väljastamine

 (1) Mõõdistusloa väljastab geodeesia osakond e-posti vahendusel.

 (2) Mõõdistusluba sisaldab järgmisi andmeid:
 1) mõõdistustöö maa-ala skeem (dwg-formaadis, kiht MOOTPIIR);
 2) mõõdistustöö geodeetilise alusplaani väljavõte (kui on olemas selle ala kohta);
 3) vajaduse korral erinõuded.

 (3) Kui mõõdistustööde käigus selgub, et geodeetilise alusplaani väljavõte on koostatud ebatäpselt või sisaldab valeandmeid, kohustub mõõdistaja sellest kohe geodeesia osakonda teavitama. Geodeesia osakond võtab esitatud teabe alusel seisukoha võimaliku rikkumise väljaselgitamiseks.

3. peatükk MÕÕDISTUSTÖÖ TEGEMINE 

§ 9.  Mõõdistustöö tegemine

 (1) Maa-ala planeerimiseks ning ehitusprojekti aluseks kasutatav mõõdistustöö võib olla kuni kahe aasta vanune.

 (2) Kui lähteülesandega määratud maa-alale on geodeesia osakonnal olemas ajakohane geodeetiline alusplaan, väljastatakse koos lähteülesandega geodeetilise alusplaani osa, mida kasutada ja uute andmetega täiendada ning võrguvaldajatega kooskõlastada.

 (3) Mõõdistustöö digitaalse joonise koostamisel lähtutakse lähteülesandega antava mõõdistustöö objektidest.

 (4) Objektide ruumikujude muutmisel lähtutakse lähteülesandega edastatud objektide ruumikujudest, snäppides uute objektide (murde)punktid olemasolevate külge või muutes olemasolevate (murde)punktide asukohti.

 (5) Kui mõõdistatud objekti ruumikuju erineb olemasolevast rohkem kui lubatud mõõtmistäpsuse võrra, jäetakse mõõdistatud objektide ruumikujude otspunktid muutmata. Sellisel juhul märgitakse nimetatud ruumikuju otspunktid joonisel.

§ 10.  Mõõdistustöö esitamine

 (1) Mõõdistustöö teostaja esitab pärast mõõdistustöö lõpetamist tulemid kümne päeva jooksul geodeesia osakonnale järgmiselt:
 1) digitaalsed tulemid (joonised, tabelid);
 2) kaevude uurimisandmed esitatakse kas põhijoonisel või tabelarvutusprogrammi vahendusel koostatud tabelis (xls-, ods- või cvs-failina);
 3) aruanded ning muu seonduv materjal.

 (2) Mõõdistustöö lõpeb pärast seda, kui mõõdistustöö teostaja esitab mõõdistustöö tulemid (digitaalselt kui ka paberkandjal) ning geodeesia osakond kinnitab mõõdistustöö tulemite kättesaamist. Geodeesia osakonna kinnituseks on geodeesia spetsialisti allkiri koos pitsatiga.

4. peatükk EHITUSJÄRGNE KONTROLLMÕÕDISTAMINE 

§ 11.  Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine

 (1) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on geodeetiline mõõdistamine, mis kajastab kõiki ehitustööde käigus ehitusobjektil tehtud muudatusi, k.a maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamised. Teostusmõõdistamine MKM määruse mõistes on ehitusjärgse kontrollmõõdistamise osa.

 (2) Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise plaan koostatakse, kui on ehitatud või likvideeritud hoone või rajatis (sealhulgas tehnovõrgud, piirded ja reklaamikandjad) ja on paigaldatud, muudetud või likvideeritud haljastust.

 (3) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine teostatakse pärast kõikide ehitusprojekti etapijärgsete tööde tegemist ehitusobjektil.

 (4) Ehitusjärgne kontrollmõõdistamine on ehituse tellija kohustus.

 (5) Ehitusjärgset kontrollmõõdistust ei tohi teha mõõdistataval objektil ehitustöid teostanud isik.

 (6) Ehitusjärgse kontrollmõõdistamise tulemid esitatakse geodeesia osakonnale digitaalselt kui ka paberkandjal ning mõõdistusandmed sisestab mõõdistustööde teostaja geoarhiivi digitaalselt enne ehitisele kasutusloa väljastamist.

§ 12.  Teostusmõõdistamine

 (1) Maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine tehakse enne kaeviku kinni ajamist, v.a juhul, kui ehitustöödel lahtise kaeviku meetodit ei kasutatud.

 (2) Maa-aluste tehnovõrkude teostusmõõdistamine tehakse kolmemõõtmelisena, esitades käänupunktide koordinaadid kas põhijoonisel või tabelarvutusprogrammi vahendusel koostatud tabelina (xls-, ods- või cvs-failina) kolme koordinaadiga.

5. peatükk TEHNILISED NÕUDED MÕÕDISTUSTÖÖDELE 

§ 13.  Mõõdistustöödele esitatakse järgmised tehnilised nõuded

 (1) Mõõdistustöödel tuleb juhinduda õigusaktidest, geodeetilistel mõõdistamistel kehtivatest normidest, heast tavast ja käesolevast mõõdistuskorrast.

 (2) Topogeodeetiliste uurimistööde aruanded esitatakse geodeesia osakonnale digitaalselt kui ka paberkandjal ning mõõdistusandmed sisestab mõõdistustööde teostaja geoarhiivi digitaalselt. Teostusmõõdistamise andmed sisestab geoarhiivi digitaalselt mõõdistustööde teostaja.

§ 14.  Nõuded digitaaljoonise failidele

 (1) Digitaalse joonise koostamisel võetakse aluseks ameti veebilehel väljas olevad ressursifailid (dwg-formaadis).

 (2) Geoarhiivi esitatavate mõõdistustöö andmete failid peavad olema AutoCAD 2008 DWG formaadis.

 (3) Kogu informatsioon failis, v.a kihil VORMISTUS, tuleb kanda ühte mudeliruumi – AutoCAD-i Model.

 (4) Digitaalsel joonisel tuleb kõik tekstielementide (elemenditüüp Text) ankurpunktid (origin), mis iseloomustavad kindlat punktobjekti, paigutada nii, et need jääksid punktobjektile lähimaks teksti ankurpunktiks. Kõik suletud kontuuri (näiteks kõlvik või hoone) omadusi kirjeldavate tekstide ankurpunktid peavad asuma selle kontuuri sees.

 (5) Iga selgitav või objekti omadusi kirjeldav tekst tuleb vormistada eraldi tekstielemendina.

 (6) Tekstielementidel kasutatakse AutoCAD-i kirjatüüpi (font) ROMANS.

 (7) Kõrgusarvude puhul kasutatakse AutoCAD-i kirjatüüpi (font) ITALIC.

§ 15.  Nõuded faili kihtide, joonte, sümbolelementide ja värvitoonide osas

 (1) Digitaalsel joonisel tuleb kasutada ainult mõõdistuskorra lisa tabelis 1 nimetatud elemenditüüpe.

 (2) Maa-aluste tehnovõrkude joonepaksuste kujutamiseks geodeetilisel alusplaanil kasutatakse järgmisi joonte paksusi:
 1) M 1:200 – 0,05;
 2) M 1:500 – 0,1;
 3) M 1:1000 – 0,2;
 4) M 1:2000 – 0,32.

 (3) Digitaalsel maa-ala plaanil tuleb kasutada mõõdistuskorra lisa tabelis 2 nimetatud värvitoone.

6. peatükk JÄRELEVALVE JA VASTUTUS 

§ 16.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Geodeesia osakond kontrollib kõikide geoarhiivi laekuvate tehtud mõõdistustööde vastavust käesolevale mõõdistuskorrale ning teavitab ilmnenud vigadest ja puudustest mõõdistustöö teostajat.

 (2) Mõõdistustööde teostaja vastutab mõõdistustöö andmete sisulise ja mõõtmistäpsusliku õigsuse ning mõõdistuskorrale vastavuse eest. Vigade ilmnemise korral esitab mõõdistustööde teostaja oma vahendite arvelt uued andmed geoarhiivi kümne tööpäeva jooksul.

 (3) Kui teostaja on jätnud mõõdistuskorra nõuded täitmata, ei väljasta geodeesia osakond talle uute tööde alustamiseks mõõdistusluba enne, kui eelnevate mõõdistustööde vead on parandatud ning uuendatud andmed geoarhiivi sisestatud.

 (4) Korduvate nõuetele mittevastavate või sisuliste vigadega mõõdistustööde esitamisel on geodeesia osakonnal õigus keelduda mõõdistustööde teostajale geoarhiivi andmete väljaandmist ning esitada mõõdistustööde litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi või MTR registreeringu peatamiseks või tühistamiseks.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 05. aprilli 2000. a määrus nr 949 „Topo-geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde kord”.

§ 18.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Eduard East
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

Lisa Mõõdistustööde nõuded