KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Ruhnu valla koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2014, 13

Ruhnu valla koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskiri

Vastu võetud 12.08.2014 nr 5

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 362 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Ruhnu vallas koerte, kasside ja muude koduloomade (edaspidi loom) pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise Ruhnu valla haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi omanik) on loom.

  (3) Loomade pidamisel tuleb järgida loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses, muudes loomapidamist reguleerivates õigusaktides ja käesolevas eeskirjas ettenähtud sätteid.

  (4) Ruhnu saarele on teaduslikult põhjendamata alustel võõrloomaliikide toomine ja loodusesse vabaks laskmine keelatud.

  (5) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) omanik – isik, kellele loom kuulub või kes õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva looma eest;
  2) hulkuv loom – omanikuta loom, kelleks loetakse identifitseerimata looma, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada; samuti omaniku juurest lahti pääsenud loom, kes viibib omaniku ja looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  3) avalik koht – territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav;
  4) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi kahjustav tegevus.

§ 2.   LOOMADE PIDAMISE KORD

  (1) Loomi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välistatud nende välja pääsemine ja teistele loomadele või inimestele kallaletungimise võimalus ning eeldusel, et tagatakse loomade eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.

  (2) Loomade karjatamine ja söötmine on lubatud loomapidajale kuuluval territooriumil või territooriumil, mis on antud tema kasutusse.

  (3) Loomi karjatatakse ketis, aiaga või elektrikarjusega piiratud alal. Karjatatavate loomade omanik peab tagama, et tema loomad ei kahjustaks naabruases asuvaid aia- ja põllukultuure.

  (4) Looma pidamine ei tohi häirida kaasinimesi ega ohustada teisi loomi või inimesi ega neile kahju tekitada.

  (5) Koera omanik on kohustatud vajadusel tähistama sissepääsu tema omandis või valduses olevale territooriumile sildiga koera olemasolu kohta ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu liikumise territooriumil.

  (6) Koera omanik on kohustatud kindlustama tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera omanikku.

  (7) Koera või kassi omanik peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3–4 kuu vanustel loomadel.

  (8) Looma omanikul on keelatud looma vigastamine, piinamine või abitusse seisundisse jätmine või muu loomakaitseseaduses ettenähtud lubamatu tegu.

  (9) Looma omanik on kohustatud korraldama looma tervise profülaktilist kontrolli ja ravi vastavalt loomaliigile, järgides veterinaararsti soovitusi ja häid loomapidamistavasid.

  (10) Omanik, kes soovib oma loomast vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt.

§ 3.   LOOMAGA AVALIKUS KOHAS VIIBIMINE

  (1) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse ning vältima looma lahti pääsemist.

  (2) Omanik peab tagama järelevalve oma koera üle ning koer peab avalikus kohas viibimisel olema jalutusrihma otsas.

  (3) Looma omanik on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikke kohti. Omanik on kohustatud tekitatud reostuse kohe koristama.

  (4) Nakkusohtlikult haige loomaga avalikus kohas viibimine on keelatud.

  (5) Looma omanikul on keelatud võtta looma kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse ning muudesse rahvarohketesse paikadesse, välja arvatud selleks ettenähtud kohad ja üritused ning pimeda juhtkoer või teenistuskoer teenistusülesannete täitmisel.

§ 4.   OMANIKUTA VÕI HULKUVATE LOOMADE PÜÜDMINE, PIDAMINE JA HUKKAMINE

  (1) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab Ruhnu Vallavalitsus.

  (2) Püütud loomad saadetakse mandrile varjupaika ja hoitakse varjupaigas 14 päeva. Kui selle aja kestel ei ole võimalik kindlaks teha ega leida talle uut omanikku, on õigus loom hukata vastavalt seaduses sätestatud korrale.

  (3) Ohtlikku looma võib hukata enesekaitseks, kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimal teisiti vältida või tõrjuda.

  (4) Looma hukkamine alaealise juuresolekul on keelatud, välja arvatud seadusega ettenähtud juhtudel.

  (5) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.

§ 5.   VASTUTUS

  (1) Koerte, kasside ja muude koduloomade pidamise eeskirja rikkumisel vastutab rikkuja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 663 sätestatud ulatuses.

  (2) Loomade pidamisega tekitatud kahjud korvab nende omanik.

  (3) Kõigil on õigus nõuda käesolevas eeskirjas nimetatud väärtegude lõpetamist ja pöörduda avaldusega vallavalitsuse poole.

§ 6.   RAKENDUSSÄTTED

  (1) Määrus jõustub 01. septembrist 2014. a.

  (2) Määruse jõustumisega tunnistatakse kehtetuks Ruhnu Vallavolikogu määrusega nr. 4 23.05.2000. a. kinnitatud „Ruhnu valla loomade pidamise eeskiri“.

Heiki Kukk
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json