Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Rannu piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2017, 19

Rannu piirkonnakogu statuudi kinnitamine

Vastu võetud 15.08.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3 p 4 ja § 6 lg 3 p 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev statuut reguleerib piirkonnakogu moodustamist Rannu valla territooriumil, piirkonnakogu pädevust ja töökorraldust.

§ 2.   Piirkonnakogu

  Piirkonnakogu on Rannu valla territooriumi (edaspidi – piirkond) elanike esindajate kogu, mis moodustatakse piirkonna elanike huvide paremaks arvestamiseks kohaliku omavalitsuse teostamisel.

§ 3.   Piirkonnakogu pädevus

  (1) Piirkonnakogul on õigus teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogule ja -valitsusele ettepanekuid õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks.

  (2) Piirkonnakogul on õigus olla informeeritud valla eelarve koostamise protsessist ja esitada ettepanekuid eelarve kujundamiseks.

  (3) Piirkonnakogu informeerib vallavolikogu ja -valitsust piirkonna probleemidest ja vajadustest ning teeb ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (4) Piirkonnakogule esitatakse seisukoha andmiseks:
1) valla arengukava ja eelarvestrateegia;
2) valla üldplaneering ja selle muudatused;
3) muud piirkonna jaoks olulised eelnõud.

  (5) Piirkonnakogul on õigus taotleda valla eelarvest vahendeid oma tegevuse toetuseks.

§ 4.   Piirkonnakogu moodustamine

  (1) Piirkonnakogu moodustatakse piirkonnas elavate sihtrühmade esindajatest.

  (2) Piirkonnakogu liikmete arv on 11.

  (3) Piirkonnakogu liikmete nimekirja kinnitab volikogu konsulteerides eelnevalt sihtrühmadega. Pärast ühinemislepingu jõustumist toimub piirkonnakogu liikmete nimetamine vastavalt käesoleva statuudi §-le 7.

§ 5.   Piirkonnakogu töökorraldus

  (1) Piirkonnakogu töövormiks on koosolek.

  (2) Esimese piirkonnakogu koosoleku kutsub kokku 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimiseni ametis olev/olnud volikogu esimees.

  (3) Piirkonnakogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele kuid mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

  (4) Piirkonnakogu päevakorrapunktide arutelule on piirkonnakogul õigus kaasata valla ametiisikuid jt spetsialiste olenevalt arutlusele tulevatest küsimustest.

  (5) Piirkonnakogu koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (6) Piirkonnakogu koosolekute läbiviimiseks on piirkonnakogul õigus tasuta kasutada piirkonnas asuvaid vallale kuuluvaid ruume koos vajalike tehniliste vahenditega.

  (7) Piirkonnakogul on õigus oma töökorda täpsustada võttes vastu sellekohase otsuse.

§ 6.   Piirkonnakogu esimees

  (1) Esimesel koosolekul valib piirkonnakogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe määrates kindlaks nende volituste kestuse.

  (2) Esimees:
1) kutsub kokku piirkonnakogu koosoleku ning juhib selle tööd;
2) esindab piirkonnakogu suhtlemisel volikogu ja vallavalitsusega;
3) korraldab piirkonnakogu koosoleku protokollimist ja valla dokumendiregistrisse edastamist.

  (3) Aseesimees asendab esimeest tema äraolekul.

§ 7.   Otsuste langetamine piirkonnakogu koosolekul

  (1) Piirkonnakogu on otsustusvõimeline kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle koosseisust.

  (2) Piirkonnakogu langetab otsuseid konsensuse alusel. Kui arutelust selgub, et konsensust ei ole võimalik saavutada, langetatakse otsus häälteenamusega. Vastu hääletajatel on õigus nõuda oma eriarvamuse protokollimist.

§ 8.   Piirkonnakogu liikme õigused

  (1) Isiku saab nimetada piirkonnakogu liikmeks tema kirjalikul nõusolekul.

  (2) Piirkonnakogu liikmel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra kujundamiseks, osaleda päevakorraküsimuste arutelul ja hääletamisel.

  (3) Piirkonnakogu liige võib oma kohast loobuda teatades sellest kirjalikult esimehele.

§ 9.   Muudatused piirkonnakogu koosseisus

  Piirkonnakogu koosseisus teeb muudatusi piirkonnakogu koosolek konsulteerides asjasse puutuvate elanike, vabaühenduste ja sihtrühmadega, keda piirkonnakogust lahkunud või tagasi kutsutud liige esindas.

§ 10.   Piirkonnakogu tegevuse lõpetamine

  (1) Piirkonnakogu volitused kestavad 2017. a kohalikel valimistel valitud Elva valla volikogu volituste lõpuni.

  (2) Enne volituste lõppemist võib piirkonnakogu teha ettepaneku valimiste tulemusena moodustuvale Elva valla volikogule piirkonnakogu tegevuse jätkamiseks.

  (3) Piirkonnakogu võib oma tegevuse lõpetada enne tähtaega, kui selle poolt hääletab 3/4 piirkonnakogu koosseisust.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi teatajas avaldamist.

Heino Gottlob
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json