ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.08.2022, 2

Kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 11.08.2022 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 1 ja kaugkütteseaduse § 5 lõige 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrusega kehtestatakse Lääneranna vallas asuva Lihula linna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ning soojusettevõtja arenduskohustus.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid kaugkütteseaduses ja teistes seadustes sätestatud tähenduses.

2. peatükk KAUGKÜTTEPIIRKOND 

§ 2.   Kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Kaugküttepiirkond asub Lihula linnas.

  (2) Kaugküttepiirkonna piirid on toodud määruse lisades 1 ja 2.

3. peatükk VÕRGUGA LIITUMISE JA VÕRGUST ERALDUMISE TINGIMUSED JA KORD 

§ 3.   Võrguga liitumise tingimused ja kord

  (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis, kaasomandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 määratud juhtudel.

  (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määruse jõustumise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

  (3) Võrguga liitumine toimub kaugkütteseaduses sätestatud korras ja käesoleva määruse sätteid jälgides.

  (4) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised;
  2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku on alla 25 kW;
  3) ehitised, mille soojuskoormus küttele ja ventilatsioonile kokku planeeritava kaugküttevõrgu trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 1,5 kW või planeeritav tarbimise maht on alla 1,5 MWh/m aastas;
  4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu seniste soojustarbijate varustuskindluse;
  5) ehitised, mille puhul kütteks kasutatakse kütuseta taastuvaid allikaid;
  6) kaugküttepiirkonda jäävad eramud.

§ 4.   Võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Tarbijapaigaldise omanik või valdaja ei tohi kaugküttepiirkonnas võrguga ühendatud tarbijapaigaldist võrgust eraldada, välja arvatud juhul kui:
  1) ehitis või ehitiste kompleks, milles tarbijapaigaldis asub, tunnistatakse kasutus- või elamiskõlbmatuks;
  2) alternatiivkütusena kasutatakse kütuseta taastuvaid allikaid ja tarbijapaigaldise võrgust eraldamine ei kahjusta võrgus olevate teiste tarbijapaigaldiste omanike huve.

  (2) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumis- ja soojuse ostu- müügi lepingute lõppemisega, s.o liitumise alalist likvideerimist.

  (3) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
  1) kaugkütte kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  2) ehitise soojavarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ainult kütuseta taastuvaid allikaid muundatud soojusenergiat selle tootjatelt (maasoojus, päikseenergia, biogaas jms);
  4) ehitistel, mille küttesüsteem oli lahendatud projektijärgselt ahjuküttega aga hiljem ümber ehitatud kaugküttele.

  (4) Eraldumist taotlev tarbija esitab võrguettevõtjale võrgust eraldumiseks kirjaliku taotluse ja alternatiivkütte projektlahenduse.

  (5) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva jooksul alates taotluse saamisest.

  (6) Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võrguettevõtjale eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

  (7) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
  1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks kuue kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
  2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded ja põhjendatud kulud, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

  (8) Soojavarustuse ajutine katkestamine ja taastamine tarbija taotlusel peab olema kooskõlastatud võrguettevõtjaga.

4. peatükk KAUGKÜTTE KVALITEEDINÕUDED NING SOOJUSE PIIRHIND 

§ 5.   Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama nii võrguettevõtja kui tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse müügilepingule.

  (2) Kaugküttevõrgus peab võrguettevõtja hoidma stabiilset hüdraulilist režiimi ja soojuskandja temperatuurigraafikut, milles on tarbijaga kokku lepitud.

  (3) Konkreetsed kaugküttevõrgu kvaliteedinõuded esitatakse soojuse tarnija ja tarbija vahel sõlmitavas soojuse müügilepingus.

§ 6.   Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

  Soojuse piirhinna kooskõlastamine toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

5. peatükk SOOJUSETTEVÕTJA (VÕRGUETTEVÕTJA) ARENDUSKOHUSTUS 

§ 7.   Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arendab kaugküttevõrku, lähtudes kehtivatest üld- ja detailplaneeringutest ning nende realiseerimise vajadusest. Planeeringud koostatakse koostöös soojusettevõtjaga.

  (2) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arendab tema omandis või valduses olevat kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate varustamine kvaliteedinõuetele vastava soojusega.

  (3) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

6. peatükk JÄRELEVALVE 

§ 8.   Järelevalve

  (1) Soojusettevõtja (võrguettevõtja) peab soojuse piirhinna kooskõlastama Konkurentsiametiga vastavalt kaugkütteseadusele.

  (2) Järelevalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostab Lääneranna Vallavalitsus.

7. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Lihula Vallavolikogu 26.10.2006. a määrus nr 18 „Lihula valla kaugküttepiirkonna kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Armand Reinmaa
Volikogu esimees

Lisa 1 Asendiskeem

Lisa 2 Katastriüksused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json