ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2012, 7

Avinurme valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

Vastu võetud 06.09.2012 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Avinurme valla omandis olevate munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide (edaspidi eluruumid) valdamise, kasutamise ja käsutamise korra (edaspidi kord) eesmärk on sätestada valla omandis olevate eluruumide valitsemise alused ja seda korraldava asutuse pädevus.

§ 2.   Munitsipaaleluruum

  Munitsipaaleluruum on vallale kuuluv elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks ja vastab eluruumidele esitatavatele nõuetele.

§ 3.   Sotsiaaleluruum

  (1) Sotsiaaleluruum on Avinurme valla omandis olev võõrandamisele mittekuuluv munitsipaaleluruum, mille vallavalitsus võib anda üürile isikule või perekonnale, kes vajab eluaset ja ei ole iseseisvalt suuteline endale või oma perekonnale eluruumi muretsema.

  (2) Munitsipaaleluruum kantakse sotsiaaleluruumide nimekirja vallavalitsuse ettepanekul volikogu otsusega.

2. peatükk Eluruumide haldamine 

§ 4.   Eluruumide haldaja

  (1) Eluruumide haldaja on valla hallatav asutus Vallavarade Haldamine (edaspidi vara haldus).

  (2) Vara haldus korraldab eluruumide hooldus- ja remonditöid, vahendab kommunaalteenuseid, sõlmib teenuste osutamiseks vajalikke lepinguid, korraldab eluruumi üürilepingute täitmist.

  (3) Korteriühistu, korteriomanike ühisuse liikmena tegutsemisel vms esindab Avinurme valda munitsipaaleluruumi haldaja esindajana vara halduse juhataja.

3. peatükk Eluruumide kasutusse andmine 

§ 5.   Eluruumie üürimine

  (1) Eluruumi üürile andmise otsustab vara halduse juhi ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Eelisõigus eluruumide üürimisele on Avinurme valla elanikel, kes on valla ametiasutusega, valla ametiasutuse hallatava asutusega töö- või teenistussuhetes või vallale vajalike avalike teenuste osutajad. Samuti Avinurme valla elanikel, kelle kasutuses olnud eluruum on muutunud kasutuskõlbmatuks isiku tahtest sõltumata või kuulub lammutamisele avalikes huvides.

  (3) Sotsiaaleluruumi üürile andmise vajaduse üle otsustamisel lähtutakse sotsiaalkomisjoni ettepanekutest.

  (4) Eelisõigus sotsiaaleluruumi üürimisele on vähekindlustatud, regulaarselt sotsiaalteenuseid vajavail Avinurme valla elanikeil, kes elavad teisele isikule kuuluvas eluruumis, mille omanik on esitanud nõude eluruumi vabastamiseks, täisealiseks saanud lastekodulastel, perekonnas hooldamisel või eestkostel olnud lastel.

  (5) Eluruumi kasutamise aluseks on üürileping, mille sõlmib vallavalitsuse korralduse alusel vara halduse juhataja. Üürileping sõlmitakse kirjalikult. Üürilepingu võib sõlmida tähtajaliselt.

  (6) Eluruumi valdus antakse üle ja võetakse vastu üleandmise- vastuvõtmise aktiga, millele kirjutavad alla üürnik ja vara halduse juhataja.

4. peatükk Tasu eluruumide kasutamise eest 

§ 6.   Tasu eluruumide kasutamise eest

  (1) Üürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kommunaalkulud.

  (2) Üüri piirmäära kehtestab vallavolikogu, konkreetse suuruse eluruumi üldpinna 1 m2 üüri kohta kehtestab vallavalitsus.

5. peatükk Üürniku õigused ja kohustused 

§ 7.   Üürniku õigused

  Üürnikul on õigus majutada talle üürile antud eluruumi oma abikaasat, lapsi ning töövõimetuid ning hooldust vajavaid vanemaid. Teisi isikuid on lubatud eluruumi majutada ainult vara haldaja loal.

§ 8.   Üürniku kohustused

  (1) Üürnik on kohustatud:
  1) kasutama elu- ja abiruume ning kinnistut vastavalt nende otstarbele;
  2) pidama oma eluruumis, elamu üldkasutatavates kohtades ning kinnistul kinni tervisekaitse-, tuleohutuse jt elamute kasutamise eeskirjadest;
  3) hoidma elamu üldkasutatavates ruumides ja kinnistul puhtust ja korda;
  4) hüvitama üürniku või temaga koos elavate isikute süül eluruumi, elamu või nendes asuvate seadmete ja kinnistu kahjustamisega tekkinud kahju;
  5) rakendama eluruumis või elamu üldkasutatavates kohtades rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ning teatama rikete olemasolust vara haldusele;

  6) lubama vara haldajal siseneda eluruumi avariide ja rikete likvideerimiseks;
  7) arvestades loomuliku kulumist, andma üürilepingu lõppemisel eluruumi üle vara haldajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel;
  8) tasuma õigeaegselt üüri ja kommunaalteenuste eest ;
  9) vabastama eluruumi pärast lepingu lõppemist .

  (2) Üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruume ilma vara haldaja nõusolekuta allüürile;
  2) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma vara haldaja kirjaliku nõusolekuta.

6. peatükk Lepingute lõppemine 

§ 9.   Lepingute lõppemine

  (1) Eluruumide kasutamise lepingud lõpevad:
  1) tähtajalise lepingu puhul tähtaja saabumisel;
  2) valla ametiasutuses, valla ametiasutuse hallatavas asutuses üürniku töö- või teenistussuhte lõppemisel;
  3) vallale vajaliku avaliku teenuse osutamise lõpetamisel üürniku poolt;

  (2) Vallavalitsusel on õigus lõpetada üürileping ennetähtaegselt seaduses sätestatud alustel. Üürilepingu erakorralise ülesütlemise otsustab vallavalitsus vara halduse põhjendatud ettepaneku alusel.

  (3) Vara haldus teeb vallavalitsusele ettepaneku üürileping erakorraliselt üles öelda juhul kui:
  1) üürnik on kolm kuud jätnud tasumata üüri ja kommunaalteenuste eest ning ei ole vara haldajaga kokku leppinud, kuidas tekkinud võlgnevus likvideerida;
  2) üürilepingu sõlminud isik või temaga koos elavad isikud ei kasuta eluruumi üle kahe kuu ning ei ole sellest vara haldajat teavitanud;
  3) üürilepingu sõlminud isik on muutnud rahvastikuregistrijärgset sissekirjutust ning ei ole enam Avinurme valla elanik;
  4) üürilepingu sõlminud isik annab eluruumi vallavara halduse teadmata allüürile;
  5) üürnik on muutnud korteri elamiskõlbmatuks.

7. peatükk Eluruumi tunnistamine kasutamiskõlbmatuks 

§ 10.   Eluruumi tunnistamine kasutamiskõlbmatuks

  Eluruumi kasutamiskõlbmatuks tunnistamise, sellise eluruumi remontimise või selle muul viisil kasutamise, samuti lammutamise otsustab vallavalitsus vara halduse ettepanekul. Eluruumi seisukorra kohta koostatakse hinnang, kus märgitakse eluruumi bilansiline maksumus, lühiiseloomustus, varisemisohtlikuks või kasutamiskõlbmatuks muutumise põhjused, eluruumiga seotud õigused ja kohustused ning muud eluruumiga seotud olulised andmed. Hinnangu koostab vara haldusjuht või vastavat kvalifikatsiooni omav isik.

8. peatükk Eluruumide käsutamine 

§ 11.   Eluruumide käsutamine

  Eluruumide kasutamise otstarbe muutmine või eluruumide väljaarvamine munitsipaaleluruumide hulgast , sotsiaaleluruumide väljaarvamine sotsiaaleluruumide hulgast ning eluruumide võõrandamine toimub volikogu otsuse alusel.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Saarela
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json