SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 140

Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

Vastu võetud 12.09.2013 nr 99
RT IV, 19.09.2013, 5
jõustumine 01.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.2015RT IV, 11.12.2015, 101.01.2016
17.03.2016RT IV, 29.03.2016, 801.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale

  Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale (edaspidi hooldajatoetus) on igakuine sotsiaaltoetus 3 kuni 18-aastase hooldusvajadusega puudega lapse (edaspidi puudega laps) hooldamise eest.

§ 2.  Hooldajatoetuse määr

 (1) Hooldajatoetuse määr on 100 eurot kuus.

 (2) Osalise hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 75% hooldajatoetuse määrast.

 (3) Pideva hooldusvajaduse korral makstakse hooldajatoetust 100% hooldajatoetuse määrast.

§ 3.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldaja on käesoleva korra mõistes vanem, last kasvatava vanema abikaasa, eestkostja või perehoolduslepingu alusel last hooldav isik, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu.

 (2) Hooldajatoetust saab taotleda isik, kelle enda elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kelle tegelik elukoht on Tartu linnas, puudega lapse eest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kelle tegelik elukoht on Tartu linnas.

 (3) Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond) lastekaitse spetsialistile (edaspidi lastekaitse spetsialist) avalduse.
[RT IV, 11.12.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

 (4) Avaldusele lisatakse koopia:
 1) hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavast dokumendist;
 2) otsusest puude määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaanist;
 4) eestkostjaks määramise kohtuotsusest või perekonnas hooldamise lepingust, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või last kasvatava vanema abikaasa.

 (5) Kui hooldajatoetust taotleb last kasvatava vanema abikaasa, lisatakse avaldusele vanema nõusolek toetuse määramiseks last kasvatava vanema abikaasale.

§ 4.  Hooldusvajadus ja selle hindamine

 (1) Hooldusvajadus on puudega lapse osaline või pidev kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadus.

 (2) Lastekaitse spetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja hindamismetoodika alusel välja puudega lapse hooldusvajaduse ja hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks ning teeb osakonna juhatajale ettepaneku hooldajatoetuse määramise kohta.

 (3) Hindamismetoodika kinnitab osakonna juhataja otsusega.

§ 5.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab osakonna juhataja otsusega.

 (2) Otsuses määratakse hooldusvajadus, hooldajatoetuse suurus või keelduva otsuse korral keeldumise põhjused.

 (3) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) määratud puude lõpptähtajani;
 2) seatud eestkoste või perehoolduslepingu lõpptähtajani.

 (4) Hooldajatoetus määratakse ühele hooldajale perekonnas iga puudega lapse eest.

 (5) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) taotlejale, kes saab töötutoetust või töötuskindlustuse hüvitist;
 2) taotlejale, kellele on määratud raske või sügav puue või kes saab riiklikku pensioni;
 3) taotlejale, kes saab lapsehooldustasu alla 3-aastase lapse hooldamise eest;
 4) kui lapse hooldamine on püsivalt tagatud teiste sotsiaal- ja/või haridusteenustega, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus võetakse vastu 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja tehakse teatavaks 10 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
[RT IV, 29.03.2016, 8 - jõust. 01.04.2016]

§ 6.  Hooldajatoetuse tähtaja pikendamine

 (1) Hooldajatoetuse tähtaja möödumisel on taotlejal õigus esitada avaldus hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks, lisades avaldusele käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 4 punktis 2 ja 4 nimetatud dokumendid.

 (2) Hooldajatoetuse tähtaja pikendamise otsustab osakonna juhataja otsusega.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust.

 (2) Hooldajatoetus makstakse välja hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja arvelduskontole.

 (3) Hooldajatoetust makstakse tagasiulatuvalt puude määramise kuupäevast, kui hooldajatoetuse saaja on esitanud avalduse hooldajatoetuse tähtaja pikendamiseks 30 päeva jooksul peale puude määramise otsuse tegemist.

§ 8.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  Hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ja hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldaja taotluse alusel või kui on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused.

§ 9.  Teavitamiskohustus

 (1) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teavitama lastekaitse spetsialisti kirjalikult tööle asumisest, talle pensioni või puude määramisest, pere elukoha muutumisest, lapse hoolduse korraldamisest muul viisil või muudest asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise, 10 päeva jooksul nende asjaolude ilmnemisest.

 (2) Lõikes 1 nimetatud asjaoludest mitteteatamisel on linnavalitsusel õigus enammakstud hooldajatoetus tagasi nõuda.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Määrus jõustub 1. oktoobril 2013. a.