Keskkond ja heakordKalmistu

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Sindi linna kalmistu registri põhimäärus

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.03.2020
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2013, 18

Sindi linna kalmistu registri põhimäärus

Vastu võetud 12.09.2013 nr 60

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 11 ja avaliku teabe seaduse § 433, § 434, § 435 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja nimi

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega "Sindi linna kalmistu register" (edaspidi register).

  (2) Registri asutab, selle põhimääruse kinnitab ja vajadusel muudab Sindi Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

  (3) Registri omanik on Sindi linn.

§ 2.   Reguleerimisala

  (1) Kalmistu registri põhimäärusega kehtestatakse registrisse kogutavate andmete koosseis ning registri pidamise, selle järelevalve ja lõpetamise kord.

  (2) Registrisse kogutakse andmeid Sindi linna haldusterritooriumil asuvate kalmistute kohta.

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas määruses ja registris kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hauaplats või plats – maa-ala ühe või mitme surnukeha matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  2) jälgitav hauaplats – hooldamata hauaplats, mille suhtes on algatatud akteerimismenetlus;
  3) akteeritud hauaplats – plats, milline on läbi jälgimise protseduuri (1 aasta jooksul) võõrandatud hauaplatsi kasutajalt;
  4) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on matmiskoha kasutamise õigus;
  5) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist korraldav asutus;
  6) maetu – kalmistule maetud põrm;
  7) Haudi – kalmistute veebipõhine infosüsteem.

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärgid on:
  1) süstematiseerida Sindi linna kalmistul asuvate hauaplatside ja nende kasutamisega seotud andmeid ning parendada avalike ülesannete täitmiseks nende kasutamise ja analüüsimise võimalusi;
  2) võimaldada kalmistute arhiivimaterjalide tänapäevast andmetöötlust;
  3) lihtsustada hauaplatside kasutusse andmist, haldamist ja taaskasutusse võtmist;
  4) luua tänapäevane infosüsteem, kasutajaid ja andmesisestajaid üheaegselt teenindav register, muutes andmete haldamise tsentraalseks, hoides ära andmete dubleerimist ja tagades kasutajatele aktuaalsete andmete kättesaadavuse;
  5) võimaldada kasutajal leida vajalik hauaplats;
  6) võimaldada avalikkusele kalmistutega seotud e-teenuseid kalmistute registri avaliku vaate või riigiportaali vahendusel.

§ 5.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse vastavalt käesolevale põhimäärusele, kooskõlas avaliku teabe seadusega, isikuandmete kaitse seaduse ja Sindi linna kalmistu kasutamist reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Andmevahetus Eesti rahvastikuregistriga toimub X-tee kaudu.

  (3) Registri pidamisel tuginetakse kehtivatele riiklikele klassifikaatoritele ja standarditele.

  (4) Registri kasutamine on tasuta.

§ 6.   Registri pidamise viis

  (1) Registrit peetakse veebipõhise andmekoguna.

  (2) Andmeid töödeldakse digitaalselt andmekogu pidamise tarkvaraga Haudi.

  (3) Tarkvara koosneb:
  1) infosüsteemist Haudi;
  2) temaga liidestatud kalmistute portaalist.

§ 7.   Registri pidamise kulud

  Registri majutamise, hooldamise ja pidamise kulud kaetakse linna eelarves kommunaalmajanduse kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 8.   Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri turbeaste on keskmine (M).

  (3) Registri vastutav ja volitatud töötleja tagavad organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse.

§ 9.   Vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on linnavalitsus.

  (2) Vastutav töötleja:
  1) korraldab registri tööd;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
  3) korraldab ja juhib registri kasutuselevõttu ning registri tarkvara majutamist või rentimist;
  4) sõlmib registri volitatud töötlejaga lepingu andmete töötlemiseks;
  5) volitab töötajaid ja määrab nende ülesanded volitatud töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  6) annab volitatud töötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  7) teostab järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle;
  8) tagab õigustatud isikute juurdepääsu andmetele;
  9) lahendab registri pidamisel tekkinud küsimusi;
  10) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  11) täidab muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Vastutava töötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita vastutava töötleja ülesandeid ning peaadministraatori, kellel on õigus hallata registri või selle osade juurdepääsuõigusi.

§ 10.   Volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on registri kasutaja, kellele vastutav töötleja on andnud registri kasutamise õiguse.

  (2) Volitatud töötleja:
  1) osaleb registri juurutamisel;
  2) täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
  3) töötleb andmeid ning vastutab nende ajakohasuse ja õigsuse eest;
  4) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise tagamiseks;
  5) teavitab kohe vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine ei ole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärase kasutamise juhtudest.

§ 11.   Registri ülesehitus

  (1) Registri koosseisu kuuluvad käesoleva paragrahvi lõigetes 2–3 nimetatud andmed:

  (2) Kalmistuseadusest tulenevad põhiandmed:
  1) maetud isiku andmed;
  2) hauaplatsi andmed;
  3) hauaplatsi kasutaja andmed.

  (3) Kalmistu töökorralduslikest vajadustest tulenevad muud andmed:
  1) kalmistu üldandmed ja struktuur;
  2) platsi kasutuslepingu andmed;
  3) kalmistu töötajate andmed;
  4) päevaraamat.

  (4) Kalmistu hauaplatsi kohta kogutakse registrisse järgmised andmed:
  1) kalmistuosa;
  2) kalmistu kvartal;
  3) hauaplatsi aadress (rida, koht või ainult koht);
  4) hauaplatsi staatus (vaba, kasutuses, likvideeritud, jälgitav, akteeritud, matmiseks kõlbmatu);
  5) kirstukohtade arv hauaplatsil;
  6) hauaplatsi tüüp (kirstuplats, urniplats, urnimüür);
  7) kultuurimälestise liik (ajaloo- arheoloogia- või arhitektuurimälestis);
  8) kultuurimälestiste registri number;
  9) kirstu või urni materjal;
  10) hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (5) Maetud isiku andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) sünniaeg;
  4) surmaaeg;
  5) hauaplatsi aadress kalmistul;
  6) matmise kuupäev;
  7) surmatõendi või surmateatise number ja väljastaja;
  8) matmisviis;
  9) hauakoht platsil;
  10) lisateave.

  (6) Hauaplatsi kasutaja andmed:
  1) perekonnanimi;
  2) eesnimi;
  3) isikukood;
  4) postiaadress;
  5) telefoninumber;
  6) e-posti aadress.

  (7) Juriidilisest isikust hauaplatsi kasutaja kohta registreeritakse:
  1) äriregistrikood;
  2) juriidilise isiku nimetus;
  3) kontaktisiku nimi ja tema kontaktandmed.

  (8) Registri detailne andmekoosseis on esitatud RIHA-s: https://riha.eesti.ee/riha/main/inf/kalmistute_register

§ 12.   Andmete alusdokumendid

  (1) Registrisse kantavate andmete alusdokumendid on:
  1) maetud isiku andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  2) platsi kasutajate andmed (X-tee kaudu saadud andmed rahvastikuregistrist);
  3) kalmistu hauaplatside register;
  4) jälgimis- ja akteerimisprotokoll ja akt;
  5) hooldusteenuse taotlus;
  6) hauaplatsi kasutamise leping;
  7) platsi kasutajaks saamise taotlus avalikust veebist;
  8) kiriku- või kalmisturaamatud.

  (2) Andmete registrisse kandmise aluseks on isiku avaldus/taotlus, mis on esitatud kalmistute registri avalikust veebiportaalist, paberkandjal või suusõnaliselt.

§ 13.   Andmete registrisse kandja ja tähtajad

  (1) Määruses nimetatud andmete registrisse kandmise ning uuendamise kohustus on volitatud töötlejal.

  (2) Volitatud töötlejal on õigus keelduda andmete registrisse kandmisest, kui esitatud andmed on ebaõiged või ei ole kooskõlas õigusaktidega. Volitatud töötlejal on õigus teha järelevalve eesmärgil päringuid riigi registritest käesoleva määruse § 11 lõike 6 punktides 1 ja 2 nimetatud andmete osas.

  (3) Uue hauaplatsi loomisel kannab volitatud töötleja selle andmed registrisse, sidudes need kaardiga.

  (4) Hauaplatsi liitmise ja jagamise toimingud registris teeb volitatud töötleja vastavalt vajadusele.

  (5) Käesoleva määruse § 11 lõike 3 punktis 1 toodud andmed kannab registrisse volitatud töötleja kohe, kui andmed on muutunud.

  (6) Käesoleva määruse § 11 toodud andmed kannab registrisse volitatud töötleja hauaplatsi kasutaja teenindamise ja matuse vormistamise käigus.

  (7) Kui hauaplatsi kasutamise taotlus on esitatud kalmistute portaali kaudu, siis kannab volitatud töötleja käesoleva määruse § 11 lõikes 6 nimetatud andmed registrisse kolme tööpäeva jooksul alates andmete saamisest.

  (8) Käesoleva määruse § 11 lõike 2 punktides 2 ja 3 ning lõike 3 punktis 2 nimetatud andmete muutumise korral uuendab volitatud töötleja registri kohe, et tagada nende aktuaalsus.

  (9) Sindi linna kalmistu paberkandjatel olevad hauaplatside andmed sisestab volitatud töötleja registrisse ja seostab kaardiga registriandmete korrastamise käigus.

§ 14.   Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Kui volitatud töötleja avastab registrist ebaõiged andmed või teda on ebaõigetest andmetest teavitatud, korraldab ta viivitamata andmete parandamise.

  (2) Kui ebaõiged andmed on seotud osutatava teenuse või teenuse kasutajaga, siis teavitab volitatud töötleja andmete parandamisest andmetega seotud isikuid.

§ 15.   Andmete õigsuse tagamine

  Volitatud töötleja vastutab registrisse kantud andmete vastavuse eest esitatud alusdokumentidele.

§ 16.   Andmete arhiveerimine

  (1) Registrisse kantud andmete ja volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud asutuse asjaajamise korrast.

  (2) Mitteaktuaalsete andmete registriossa kantakse kõik matmiskohtade kasutajate ja nendega sõlmitud lepingute andmed, mis on kaotanud aktuaalsuse. Mitteaktuaalsed andmed säilitatakse elektrooniliselt.

  (3) Aktuaalsuse kaotanud andmed kantakse automaatselt aktuaalsete andmete registriosast mitteaktuaalsete andmete registriossa.

§ 17.   Andmete õiguslik tähendus

  Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 18.   Andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Kalmistuportaalis on avalikkusel võimalik tutvuda järgmiste registrisse registreeritud andmetega:
  1) kalmistu üldandmed;
  2) kalmistu kohta käivad õigusaktid;
  3) maetute andmed;
  4) kalmistu kaart;
  5) kalmistuteenuste hinnakiri;
  6) muinsuskaitseliste ja kultuuriväärtustega hauaplatside andmed;

  (2) Kalmistuportaalis ei kuvata käesoleva määruse § 11 lõike 2 punktis 3 ja lõike 3 punktis 2 ning lõike 5 punktides 7–10 nimetatud andmeid.

  (3) Kalmistuportaalis on võimalik teha otsinguid:
  1) maetu ees- või perekonnanime alusel;
  2) maetu sünni- või surma- või matusekuupäeva alusel.

  (4) Kaardiga seostatud hauaplatsi puhul on võimalik kuvada otsingutulemus kalmistu kaardil.

  (5) Kalmistuportaali kaardimoodulis on võimalik teha otsinguid:
  1) hauaplatsi asukoha (kalmistuosa, kvartal, koht) järgi;
  2) maetu nime ja matmise kuupäeva järgi;
  3) näha hauaplatsi staatusi: kasutuses plats, jälgitav plats, akteeritud plats, kõlbmatu plats, vaba plats, kultuurimälestisega plats.

  (6) Kalmistuportaalis on võimalik esitada avaldusi hauaplatsi kasutaja registreerimiseks ning hauaplatsi hooldamise teenuse tellimiseks.

  (7) Registreeritud hauaplatsi kasutaja näeb kõiki endaga seotud registrisse kantud hauaplatside andmeid riigiportaali või kalmistute veebi vahendusel.

  (8) Registreeritud hauaplatsi kasutaja võib teha avalduse endaga seotud hauaplatsidele maetute andmete parandamiseks.

  (9) Registrisse kantud andmed väljastatakse järgmiselt:
  1) andmesubjekti kohta käivad andmed talle või tema seaduslikule esindajale kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega;
  2) riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustele ning teistele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kui see on vajalik avaliku ülesande täitmiseks;
  3) teistele isikutele, kui see ei ole vastuolus seadusega.

§ 19.   Registri kasutamise õiguse andmine

  (1) Vastutava töötleja määratud peaadministraator loob kasutajakonto (edaspidi konto) registri volitatud töötlejale.

  (2) Konto loomiseks esitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) volitatud töötleja isikukood;
  3) kalmistu, mille andmeid soovib töödelda;
  4) loetelu registri pidamisega seotud ülesannetest.

  (3) Vastutav töötleja teavitab konto loomisest taotlejat kolme tööpäeva jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud avalduse saamisest.

  (4) Kui registri kasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomist kõigile enda alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttu vaja registrit kasutada.

  (5) Registri kasutamise õiguse saanud isikut käsitatakse registri volitatud töötlejana.

§ 20.   Registri kasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

  (1) Konto ennetähtaegseks sulgemiseks esitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejale taotluse, milles märgib järgmised andmed:
  1) volitatud töötleja ees- ja perekonnanimi;
  2) registri kasutamise õiguse lõppemise aeg.

  (2) Vastutav töötleja sulgeb konto hiljemalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud kuupäevale järgneval tööpäeval.

  (3) Vastutav töötleja võib omal algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
  1) konto kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
  2) konto kasutaja on korduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
  3) konto kasutaja on võimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
  4) konto kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
  5) andmete registrisse kandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

§ 21.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

  (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud registri pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

  (3) Volitatud töötleja on kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses nimetatud puudused ettekirjutuses märgitud tähtajaks.

§ 22.   Registri pidamise lõpetamine

  (1) Registri pidamise lõpetamise otsustab Sindi Linnavolikogu.

  (2) Registri pidamine lõpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (3) Registri likvideerimisel otsustab vastutav töötleja andmete üleandmise teise andmekogusse või arhiivi või nende hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (4) Andmed antakse üle registri vastutava töötleja vastutusel.

  (5) Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse vastav akt.

§ 23.   Registri moodustamine

  (1) Registri moodustamisel võetakse aluseks kalmistute kohta peetavatesse perekondade ja koguduste matuseraamatutesse kantud andmeid.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud paberkandjal olevad andmed kannab volitatud töötleja registrisse hauaplatside andmete korrastamise käigus.

  (3) Isikul on õigus kontrollida andmete olemasolu registris ja esitada volitatud töötlejale taotlus andmete parandamiseks või täiendamiseks. Volitatud töötleja kontrollib saadud andmeid ning kannab andmed andmeandja poolt esitatud kujul registrisse või teatab isikule andmete registrisse kandmata jätmise põhjustest ühe kuu jooksul alates isikult avalduse saamisest.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json