Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise, hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Räpina vallas

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2013, 21

Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise, hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Räpina vallas

Vastu võetud 25.02.2009 nr 3
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.10.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, ning sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 ja lõike 4, § 8 punkti 2 ning § 23 lõike 1 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Räpina valla eelarvesse 3-16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ja 16-18aastase raske või sügava puudega lapse ning 18aastase ja vanema puudega isiku hooldamise korraldamiseks planeeritud rahaliste vahendite kasutamise alused, hooldusvajaduse hindamise ning hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord.

  (2) 3-16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ja 16-18aastase raske või sügava puudega lapse hooldajale määratud hooldajatoetuse vahendid ning 18aastase ja vanema puudega isiku hooldamise korraldamiseks planeeritud rahalised vahendid eraldatakse riigieelarvest igaks eelarveaastaks.

  (3) Hooldajatoetuse, puudega lapse hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramisel võetakse aluseks hooldatava hooldusvajadus:
  1) mõõdukalt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega;
  2) raskelt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega;
  3) ei suuda teostada igapäevaelutoiminguid või neis osaleda.

  (4) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud tagama hooldust vajavale isikule kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve põhi- või tugiteenuseid osutades vastavalt hindamisinstrumendis esitatud hooldusplaanile, olles aruandekohustuslik Räpina valla lastekaitseinspektori, sotsiaalinspektorite ja sotsiaalnõuniku ees.

  (5) Hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab Räpina Vallavalitsus, selle üle arvestust peab valla sotsiaalnõunik.

§ 2.   Sotsiaalteenuste vajaduse hindamisel ning hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramisel kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

 
  1) puudega isik – isik, kellel on arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse alusel tuvastatud puue (keskmine, raske või sügav);
  2) puudega laps – 3-16aastane keskmise, raske või sügava puudega laps ning 16-18aastane raske ja sügava puudega laps, kellel on arstliku ekspertiisi otsusega tuvastatud puude raskusaste;
  3) hindamisinstrument – täiskasvanud puuetega inimestele ning 16-18aastastele puuetega lastele Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) poolt koostatud, 3-16aastastele puuetega lastele sotsiaalministeeriumi poolt koostatud ning vallavolikogu poolt kinnitatud hindamismetoodika puudega isiku kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajaduse väljaselgitamiseks;
  4) hooldusabi vajadus – hindamisinstrumendis tuvastatud abivajadus, mis on puudega isikul tingitud tema vanusest või puudest;
  5) hooldaja – vallavalitsuse korralduse alusel hooldamist osutav isik;
  6) hoolealune – hooldust vajav puudega isik, kellele on vallavalitsuse korralduse alusel määratud hooldaja;
  7) hooldamine – puudega isikule kõrvalabi osutamine, mis tagab isiku toimetuleku söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel, liikumisel ja muudel igapäevaelutoimingutel;
  8) koduteenus – kõrvalabi, mis tagab puudega isiku igapäevaeluga toimetuleku kodustes tingimustes;
  9) põhiteenused – teenused, mis tagavad puudega isiku igapäevaeluga toimetuleku (söömine, hügieenitoimingud jms);
  10) tugiteenused – teenused, mis toetavad isiku toimetulekut (sisseostude tegemine, arvete eest tasumine, tervishoiuteenuste korraldamine jms);
  11) hooldajatoetus – igakuine rahaline toetus puudega lapse vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu või 18aastase ja vanema hooldusabi vajadusega isiku hooldajale, kes tagab hooldatava võimetekohase toimetuleku elukohas;
  12) puuetega inimeste sotsiaaltoetus – puudega 18aastasele ja vanemale hooldusabi vajadusega isikule igakuiselt makstav toetus hindamise käigus selgunud vajaliku abi saamiseks.

§ 3.   Sotsiaalteenuste vajaduse hindamise ja hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk

  (1) Määruse alusel kehtestatud sotsiaalteenuste vajaduse hindamisega on võimalik läbi hindamismetoodika selgitada välja puudega isiku hooldusvajadus ning hooldaja võimalused hoolduse tagamiseks.

  (2) Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on parandada puuetega inimeste olukorda, makstes hooldajaile hooldajatoetust osutatud kõrvalabi eest, puuetega inimestele sotsiaaltoetust juhul, kui ei ole määratud hooldajat või hooldaja määramine ei ole otstarbekohane ning puudega isikul esinevad lisakulutused sotsiaalteenuste saamiseks tema vajadusest lähtuvalt.

2. peatükk SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMINE 

§ 4.   Sotsiaalteenuste vajaduse hindamine

  (1) Hooldusvajaduse hindamine toimub Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA) või sotsiaalministeeriumi poolt koostatud ning vallavolikogu poolt kinnitatud hindamismetoodika (hindamisinstrument) abil vastava koolituse läbinud hindamiskomisjoni poolt (lisa 1 ja lisa 2).

  (2) Hindamiskomisjoni kuuluvad sotsiaalnõunik, lastekaitse inspektor, Linte ja Ruusa piirkondade sotsiaalinspektorid, vajadusel kaasatakse meditsiinitöötajad (pere-või eriarstid) või geriaatrilise hindamise meeskond.

  (3) Sotsiaalteenuste vajaduse hindamist on õigustaotleda puudega isikul, kelle elukoht eesti rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas ning kes taotlevad kohaliku omavalitsuse kaudu hooldajatoetust, puuetega inimeste sotsiaaltoetust või sotsiaalteenust.

  (4) Hooldusabi vajaduse hindamise aluseks on:
  1) avaldus hooldajatoetuse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramiseks või sotsiaalteenuse saamiseks;
  2) taotleja isikut tõendavad dokumendid;
  3) arstliku ekspertiisi komisjoni otsus puude raskusastme määramise kohta;
  4) puudega lapse/täiskasvanu rehabilitatsioon selle olemasolul;
  5) eestkostja määramise otsus või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või dokument, mille alusel puudega laps elab hooldusperekonnas;
  6) abivajava puudega isiku kohta täidetud hindamisinstrument.

  (5) Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus nõuda täiendavaid dokumente või saada selgitusi avalduses esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks, samuti on hindamiskomisjoni liikmetel õigus külastada hooldusvajaduse väljaselgitamiseks hooldust ja kõrvalabi taotleva isiku kodu ja küsitleda isiku lähedasi hindamisinstrumendi küsimustiku raames.

  (6) Hindamiskomisjoni liige täidab hindamisinstrumendi, mille käigus selgitatakse välja isiku hooldus-, kõrvalabi-, juhendamis- või järelvalve vajadus.

  (7) Hooldusvajaduse, selle ulatuse ja osutamise viisi otsustab Räpina Vallavalitsus hindamiskomisjoni ettepanekul.

  (8) Vastavalt hindamisinstrumendis selgunud hooldusvajaduse suurusele võib vallavalitsuse korralduse alusel:
  1) määrata hooldaja ning hooldajale maksta hooldajatoetust;
  2) määrata hooldaja ilma hooldajatoetuse määramiseta, makstes hooldaja eest sotsiaalmaksu;
  3) korraldada abi andmine põhi- ja tugiteenuseid osutades.

3. peatükk HOOLDAJA, HOOLDAJATOETUSE NING PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSE VÕI -TEENUSE MÄÄRAMINE 

§ 5.   Hooldaja, hooldajale hooldajatoetuse ja puuetega inimestele sotsiaaltoetuse või -teenuse määramine

  (1) Hooldaja ja hooldajale hooldajatoetuse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse või teenuse korraldamise määrab Räpina Vallavalitsus 30 päeva jooksul alates vastavasisulise avalduse registreerimisest.

  (2) Vajadusel võib hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse/teenuse taotlemisel määramise aega pikendada, kui hooldusvajaduse hindamiseks on vaja pöörduda geriaatrilise hindamise komisjoni poole või on vaja taotleda rehabilitatsiooniplaani koostamist.

  (3) Hooldajaks võib olla isik:
  1) kes on täisealine teovõimeline isik;
  2) kellel endal ei ole tuvastatud rasket ega sügavat puuet ning kes ei vaja ise hooldamist oma tervisliku seisundi tõttu;
  3) kelle elukoht eesti rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas;
  4) kes ei õpi statsionaarses õppevormis;
  5) kelle isikuomadused ning eelnev käitumine on sobilik täitmaks hooldaja kohustusi.

  (4) Hooldajatoetus, puudega lapse hooldajatoetus või puuetega inimeste sotsiaaltoetus/sotsiaalteenus määratakse:
  1) hooldusvajaduse muutumiseni;
  2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani, kui hooldajal või hoolealusel on tähtajaline elamisluba;
  3) hooldusvajaduse hindamiskomisjoni ettepanekul kordushindamise tähtajani.

  (5) Puuetega inimestele määratakse sotsiaaltoetus juhul, kui ei ole määratud hooldajat või hooldaja määramine ei ole otstarbekohane ning puudega isikul esinevad lisakulutused sotsiaalteenuste saamiseks tema vajadusest lähtuvalt.

  (6) Sotsiaalteenus määratakse juhul, kui hooldaja ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramine ei ole otstarbekohane ning isikul esineb hindamistulemustest lähtuvalt vajadus teenuse järele.

4. peatükk HOOLDAJATOETUSE NING PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALTOETUSE MAKSMINE 

§ 6.   Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmisel lähtutakse hindamisinstrumendis sisalduvast hooldusplaanist ja toetust makstakse järgmiselt:
  1) kui esineb mõõdukalt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega – toetus kuni 12,78 eurot kuus (Räpina Vallavolikogu 20.10.2010. a määrus nr 20);
  2) kui esineb raskelt häiritud iseseisev toimetulek igapäevaelutoimingutega – toetus 12,78-25,56 eurot kuus (Räpina Vallavolikogu 20.10.2010. a määrus nr 20);
  3) kui ei suuda teostada igapäevaelutoiminguid või neis osaleda – toetus kuni Eesti Vabariigi poolt kehtestatud miinimumpalga ulatuses.

  (2) Hooldajatoetust ja puuetega inimeste sotsiaaltoetust makstakse Räpina Vallavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale või puudega isikule, kelle elukoht eesti rahvastikuregistri andmetel on Räpina vallas.

  (3) Hooldajatoetust makstakse, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ei ole võimalik toetada teenuste või muu abi osutamisega.

  (4) Hooldajatoetust makstakse:
  1) hooldajale, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik;
  2) 3–16aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale/võõrasvanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
  3) 16–18aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale/võõrasvanemale või eestkostjale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

  (5) Hooldajatoetust makstakse erandkorras hooldajale, kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps, vanavanem), kui hooldatav on ratastoolis, raske lamaja haige, vaimse alaarenguga või psüühilise erivajadusega isik.

  (6) Hooldajatoetust makstakse kas täisulatuses või osalises ulatuses konkreetsete hooldustoimingute läbiviimiseks.

  (7) Hooldajatoetust ja puuetega inimeste sotsiaaltoetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest kuu viimaseks kuupäevaks. Kui kuu viimane kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, makstakse toetus välja nädalavahetusele või riigipühale eelnevaks nädalapäevaks.

  (8) Hooldajatoetus ja puuetega inimeste sotsiaaltoetus kantakse hooldaja või puudega isiku pangaarvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast.

  (9) Hooldajatoetust ei maksta:
  1) isikule, kellele on määratud raske või sügav puue;
  2) isikule, kes ise vajab hooldusabi oma vanaduse tõttu;
  3) alaealisele isikule;
  4) statsionaarses õppevormis õppivale isikule;
  5) isikule, kelle elukoht on rahvastikuregistris määratletud väljaspool Räpina valda.
  6) kui isiku omadused või tema eelnev käitumine ei ole sobilikud täitmaks hooldaja kohustusi.

§ 7.   Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise peatamine

  (1) Hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine peatatakse Räpina Vallavalitsuse korraldusega:
  1) puudega isiku, hooldaja või hoolealuse raviasutuses või hooldusasutuses viibimise ajaks;
  2) hooldaja surma korral kuni uue hooldaja määramiseni.

  (2) Hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuse maksmist asjaolude äralangemisele järgnevast päevast.

§ 8.   Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse ümberarvestamine

  (1) Hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse suurendamist või vähendamist tingivate asjaolude tekkimisel peale uue hindamise läbiviimist arvutatakse hooldajatoetus ümber.

  (2) Vastavasisulise avalduse laekumisel vallavalitsusele selgitab hindamiskomisjon suurenenud või vähenenud hooldusvajaduse välja hindamisinstrumendi abil.

  (3) Juhul, kui hindamise käigus on selgunud hooldusvajaduse ning hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise muutumise põhjendatud asjaolud, makstakse hooldajatoetust uues määras alates vastavasisulise otsuse tegemise päevast.

§ 9.   Hooldajatoetuse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks ning toetuse maksmine lõpetatakse Räpina Vallavalitsuse korraldusega:
  1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmise põhjus (nt hoolduse korraldamine edaspidi muul viisil);
  2) kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldusplaani järgi pandud kohustustest;
  3) kui hoolealune soovib põhjendatult uue hooldaja määramist;
  4) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
  5) hooldaja või hoolealune kolivad teise omavalitsusse;
  6) hooldatava või hooldaja surma korral;
  7) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras sätestatud tingimustele (nt keskmise puudega lapse 16aastaseks saamisel, raske või sügava puudega lapse 18aastaseks saamisel).

  (2) Hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saaja on kohustatud koheselt teatama Räpina Vallavalitsuse sotsiaalosakonda kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise (nt puudega lapse hooldaja tööle asumine).

  (3) Hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimisele järgnevast kuupäevast.

  (4) Hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse saaja teadliku valeandmete esitamise korral või lõike 1 punktis 2 toodud kohustuste täitmata jätmise korral lõpetatakse hooldajatoetuse või puuetega inimeste sotsiaaltoetuse maksmine vallavalitsuse korralduse alusel. Enammakstud hooldajatoetus nõutakse tagasi, vajadusel kohtu kaudu.

5. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Kontroll toetuse määramise ja maksmise üle

  Kontrolli toetuse määramise ja maksmise üle teostavad vallavalitsus, vallavanem ning revisjonikomisjon.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2)
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub 1. märtsil 2009. a.

Lisa 1 Hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks

Lisa 2 Puuetega laste hooldus- ja sotsiaalteenuste ning toetuste vajaduse hindamisvahend

/otsingu_soovitused.json