Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Jõhvi valla hankekord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2015, 5

Jõhvi valla hankekord

Vastu võetud 29.01.2015 nr 38
RT IV, 05.02.2015, 17
jõustumine 08.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.09.2015RT IV, 19.09.2015, 122.09.2015

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja riigihangete seaduse § 13¹ alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Jõhvi valla hankekord (edaspidi kord) reguleerib Jõhvi valla ametiasutuses ja/või vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hankija) korraldavate riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutavate isikute määramist ja riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate riigihangete ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

 (2) Korras reguleerimata küsimustes juhindub hankija eeskätt riigihangete seadusest ja muudest antud valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. Korras nimetatud summad on toodud ilma käibemaksuta.

§ 2.  Hanke korraldamise üldpõhimõtted

 (1) Hanke korraldamisel tuleb:
 1) tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine;
 2) hanke läbipaistvus ja kontrollitavus;
 3) kohelda kõiki isikuid võrdselt;
 4) tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine;
 5) vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
 6) eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

 (2) Hangete läbiviimise otsustavad Jõhvi Vallavalitsus (edaspidi valitsus) või ametiasutus või hallatav asutus vastavalt korras sätestatud pädevusele.

 (3) Jõhvi Vallavolikogu otsustab loa andmise hanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks, kui:
 1) sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta;
 2) hankelepinguga võetakse vallale rahalisi kohustusi, mis ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves.

§ 3.  Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) hanke eest vastutavad isikud – ametiasutuses struktuuriüksuse juht ja vastava valdkonna teenistuja, hallatavas asutuses asutuse juht ja vastava valdkonna töötaja;
 2) hange – asjade ostmise, teenuste või ehitustööde tellimise, ideekonkursside korraldamise või ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmise menetlus;
 3) riigihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 15 lõikes 1 nimetatud piirmääraga;
 4) lihthange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem RHS § 15 lõikes 3 nimetatud piirmääraga, kuid jääb alla RHS § 15 lõikes 1 sätestatud piirmäära;
 5) veebihange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 5 000 euroga, kuid jääb alla RHS § 15 lõikes 3 sätestatud piirmäära;
[RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]
 6) väikehange – hange, mille eeldatav maksumus on võrdne või suurem 2 000 euroga, kuid jääb alla 5 000 euro;
[RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]
 7) hankeleping – hanke tulemusel sõlmitud võlaõiguslik leping sõltumata selle vormist;
 8) hankelepingu täitmise eest vastutavad isikud – ametiasutuses struktuuriüksuse juht ja vastava valdkonna teenistuja, hallatavas asutuses asutuse juht ja vastava valdkonna töötaja, kes vastutavad hankelepingu tähtaegse ja nõuetekohase täitmise eest.

2. peatükk Hangete eest vastutavad isikud ja hankekomisjonid 

§ 4.  Vastutavate isikute määramine ja nende vastutus

 (1) Hanke eest vastutavad isikud määratakse valitsuse poolt kinnitatavas iga-aastases hankeplaanis. Iga hanke eest on vastutavaid isikuid üldjuhul kaks, kes vastutavad ka hankelepingu tähtaegse ja nõuetekohase täitmise eest:
 1) ametiasutuses struktuuriüksuse juht või hallatavas asutuses asutuse juht, kelle haldusalasse hange kuulub, ning kes korraldab ja kontrollib hankega seotud toiminguid ning tagab hankeplaani täitmise;
 2) teenistuja või töötaja, kellele vahetult on tehtud ülesandeks hankega seotud dokumentide ettevalmistamine ja menetlemine ning kes sooritab hankega seotud toiminguid, sh kuid mitte ainult koostab tehnilise kirjelduse, määrab hankelepingu eeldatava maksumuse, esitab vajadusel riiklikule riigihangete registrile teated ja aruanded.

 (2) Hanke eest vastutavad isikud vastutavad hangete õiguspärase ja õigeaegse läbiviimise eest, järgides riigihangete seaduse üldpõhimõtteid ning tagades rahaliste vahendite kõige ratsionaalsema ja säästlikuma kasutamise.

 (3) Hanke eest vastutavad isikud on vastava hanke osas hankekomisjoni liikmed.

§ 5.  Hankekomisjon

 (1) Hankekomisjon on ametiasutuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse sisene kollegiaalorgan, mille pädevuses on väikehanke menetluse läbiviimine.

 (2) Hankekomisjoni kuulumine on ametikohajärgne. Hankekomisjoni koosseisu kuuluvad:
 1) hanke eest vastutav ametiasutuse struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht (hankekomisjoni esimees);
 2) hanke eest vastutav teenistuja või töötaja;
 3) vajadusel hanke ettevalmistamisel osalenud hankija teenistuja või töötaja.

 (3) Hankekomisjoni liikmetele komisjoni töös osalemise eest tasu ei maksta.

 (4) Hankekomisjoni liige on kohustatud komisjoni esimeest koheselt kirjalikult informeerima võimalikust huvide konfliktist ja muudest asjaoludest, mis võivad komisjoni liiget mõjutada menetletavas hankes erapooletu ja objektiivse otsuse tegemisel.

 (5) Lõikes 4 toodud asjaolude ilmnemisel on komisjoni liige kohustatud tegema enesetaanduse ja antud hanke edasisel menetlemisel ei osale. Vajadusel määrab hankekomisjoni esimees taandunud liikme asemele uue liikme. Komisjoni liikme taandus fikseeritakse hankekomisjoni protokollis.

 (6) Hankekomisjonil on õigus igas menetlusetapis kaasata komisjoni töösse arvamuse saamiseks vastava eriala spetsialiste ja eksperte, kes ei ole komisjoni liikmed, ega osale hanke kulgu mõjutavate otsustuste tegemisel.

 (7) Hankekomisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees. Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

 (8) Hankekomisjoni koosoleku käik, komisjoni liikmete võimalikud eriarvamused ja otsused ning spetsialistide ja ekspertide seisukohad protokollitakse hanke eest vastutava teenistuja või töötaja poolt. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed ning protokoll registreeritakse dokumendihaldussüsteemis.

 (9) Väikehankes on hankekomisjoni otsus (protokoll) pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ainsaks aluseks hankelepingu sõlmimisel.

§ 6.  Alaline hankekomisjon

 (1) Alalise hankekomisjoni pädevuses on veebi-, liht ja riigihangete läbiviimine. Alaline hankekomisjon on alaliselt tegutsev komisjon, mis moodustatakse valitsuse korraldusega. Korraldusega kinnitatakse komisjoni esimees, aseesimees, komisjoni liikmed ja vähemalt kaks asendusliiget.

 (2) Alalise hankekomisjoni liige on kohustatud komisjoni esimeest koheselt kirjalikult informeerima võimalikust huvide konfliktist ja muudest asjaoludest, mis võivad komisjoni liiget mõjutada menetletavas hankes erapooletu ja objektiivse otsuse tegemisel.

 (3) Lõikes 2 toodud asjaolude ilmnemisel on komisjoni liige kohustatud tegema enesetaanduse ja antud hanke edasisel menetlemisel ei osale. Alalise hankekomisjoni esimees määrab kirjaliku otsusega taandunud liikme asemele uue liikme asendusliikmete hulgast. Asendusliige määratakse vastavalt korralduses sätestatud asendusliikmete järjekorrale.

 (4) Alalise hankekomisjoni pädevus:
 1) avab hankele tähtaegselt laekunud pakkumused hanketeates või hankedokumentides näidatud ajal ja kohas;
 2) kontrollib pakkujatel hankemenetlusest kõrvaldamise asjaolude puudumist;
 3) kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni;
 4) kontrollib pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
 5) küsib vajadusel pakkujatelt selgitusi, andmeid või dokumente ja pakkumuses esitatud teabe põhjendatud selgitamist, piiritlemist või täpsustamist;
 6) peab vajadusel pakkujatega läbirääkimisi;
 7) küsib põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt asjakohast kirjalikku selgitust, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb valitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata;
 8) võrdleb ja hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja teeb valitsusele ettepaneku eduka pakkumuse kinnitamiseks;
 9) põhjendatud juhtudel teeb valitsusele ettepaneku kõikide pakkumuste tagasi lükkamiseks.

 (5) Alalisel hankekomisjonil on õigus igal ajal kaasata komisjoni töösse arvamuse saamiseks vastava eriala spetsialiste ja eksperte, kes ei ole komisjoni liikmed, ega osale hanke kulgu mõjutavate otsustuste tegemisel.

 (6) Alalise hankekomisjoni töövormiks on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees või tema asendaja. Koosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Komisjoni liikmel ei ole õigust jääda hääletamisel erapooletuks.

 (7) Alalise hankekomisjoni koosoleku käik, osalejate võimalikud eriarvamused ja otsused protokollitakse hanke eest vastutava teenistuja või töötaja poolt ning protokoll registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (8) Alaline hankekomisjon teeb valitsusele ettepanekud hanketulemuste kinnitamise otsuste vastuvõtmiseks.

3. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 7.  Hangete planeerimine

 (1) Hangete läbiviimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan. Hankeplaan avalikustatakse dokumendiregistris ning Jõhvi valla veebilehel.

 (2) Hankeplaanis kajastatakse kõik hanked, mille eeldatav maksumus on vähemalt võrdne korra § 3 punktis 5 nimetatud veebihanke piirmääraga. Vajadusel võib hankeplaanis kajastada ka väiksema maksumusega hankeid.

 (3) Hankeplaanis kajastatakse vähemalt alljärgnev teave:
 1) hanke nimetus;
 2) hanke ese (asjad, teenused, ehitustööd);
 3) hankelepingu eeldatav maksumus;
 4) hanke liik vastavalt korra § 3 punktides 3 – 6 sätestatule;
 5) hanke läbiviimise ja hankelepingu täitmise orienteeruv tähtaeg;
 6) hanke eest vastutava(te) isiku(te) nimi (nimed) koos ametinimetustega;
 7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

 (4) Hankeplaan koostatakse eelarveaastaks ning kinnitatakse valitsuse poolt hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Jõhvi valla eelarve vastuvõtmist.

 (5) Hankeplaani koostamiseks esitavad ametiasutuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid oma valdkondade kaupa vallavalitsuse hankespetsialisti ülesandeid täitvale teenistujale (edaspidi hankespetsialist) ettepanekud hangete korraldamiseks kirjalikult selliselt, et oleks tagatud hankeplaani kinnitamine käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud tähtajaks. Ettepanekud peavad sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teavet.

 (6) Hankespetsialist koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle kinnitamiseks valitsusele.

 (7) Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele. Lisaeelarve vastuvõtmisel vaadatakse hankeplaan läbi ja vajadusel muudetakse ühe kuu jooksul peale Jõhvi valla lisaeelarve vastuvõtmist. Ettepaneku hankeplaani muutmiseks teeb hankespetsialistile ametiasutuse struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht. Hankeplaani muudatused kinnitatakse käesolevas paragrahvis sätestatud korras.

§ 8.  Valitsuse pädevus

 (1) Veebi-, liht ja riigihanke korraldamine otsustatakse valitsuse korraldusega, millega kinnitatakse:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hanke eeldatav maksumus;
 4) hanke eest vastutav isik;
 5) hankedokumendid;
 6) vajadusel hankekomisjoni täiendavad liikmed;
 7) vajadusel isikud, kellele esitatakse hankedokumendid.

 (2) Otsused veebi-, liht ja riigihanke menetluses kinnitatakse valitsuse korraldusega. Valitsuse pädevusse kuulub:
 1) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
 2) pakkujate kvalifitseerimine;
 3) pakkumuste vastavaks tunnistamine;
 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasi lükkamine;
 5) põhjendatud juhtudel kõikide pakkumuste tagasi lükkamine;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamine;
 7) hankemenetluse lõpetamine pakkumuste esitamata jätmisega ettenähtud tähtaja jooksul.
[RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]

§ 9.  Väikehange

 (1) Väikehankeid ei pea, kuid võib kajastada hankeplaanis.

 (2) Väikehange viiakse läbi pakkumuse esitamise ettepaneku tegemisega vähemalt kolmele ettevõtjale.

 (3) Ettepanek tehakse kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis neile ettevõtjatele, kellel puuduvad pakkumuse esitamise ettepaneku tegemise ajal riiklikud maksuvõlad ning kelle kvalifikatsioon on eeldatavalt piisav hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks.

 (4) Ettevõtjate ringi määratleb ning väikehanke läbiviimise korraldab ametiasutuse struktuuriüksuse või hallatava asutuse hankekomisjon.

 (5) Väikehanke läbiviimine tuleb dokumenteerida. Hankelepingu võib sõlmida suuliselt, v.a ehitustööde ja/või teenuste hankimisel.

 (6) Ametiasutuse struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi eelneval taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul on lubatud korraldada väikehange, kolme pakkumust võtmata, läbirääkimiste teel konkreetse ettevõtjaga alljärgnevatel juhtudel:
 1) tehnilistel või kunstilistel põhjustel või ainuõiguse kaitsega seotud põhjustel saab hankelepingu sõlmida ainult ühe pakkujaga;
 2) hankelepingu kiire sõlmimine on vajalik hankijast sõltumatute ettenägematute sündmuste tagajärjel tekkinud äärmise vajaduse tõttu avariide või õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks;
 3) asju ostetakse eriti soodsatel tingimustel isikult, kelle suhtes on algatatud likvideerimismenetlus, või pankrotihaldurilt võlausaldajatega sõlmitud kokkuleppe alusel.

 (7) Kui kolme pakkumust ei võeta, vastutab eelarvevahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise eest ametiasutuse struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht.

§ 10.  Veebihange

 (1) Veebihanked kajastatakse hankeplaanis.

 (2) Veebihange viiakse läbi pakkumuse esitamise ettepaneku avaldamisega Jõhvi valla veebilehel. Kui see on tehniliselt võimalik, tagatakse huvitatud isikutele piiramatu elektrooniline juurdepääs pakkumuse esitamiseks vajalikule teabele (hankedokumendid, pakkumuse vormid, ehitusprojekt, joonised jms).

 (3) Hankespetsialist koostöös hanke eest vastutava teenistuja või töötajaga, valmistab ette kõik hanke korraldamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

 (4) Hankespetsialist kooskõlastab hankedokumendid enne valitsusele kinnitamiseks esitamist ametiasutuse struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi ja alalise hankekomisjoni esimehe või tema asendajaga.

 (5) Veebihankemenetlus algab pakkumuse esitamise ettepaneku avalikustamisega Jõhvi valla veebilehel rubriigis „Hanked“ vähemalt neli (4) tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.
[RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]

 (6) Pakkumuse esitamise ettepanek peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) hankija nimi;
 2) hanke nimetus ja hankelepingu eseme kirjeldus;
 3) [kehtetu - RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]
 4) hanke liik ning kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimused;
 5) kui läbirääkimised on lubatud, siis läbirääkimiste pidamise kord;
 6) hindamiskriteerium (madalaim hind / majanduslikult soodsaim pakkumus);
 7) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
 8) pakkumuste esitamise viis ja koht ning kuupäev ja kellaaeg;
 9) hanke eest vastutavate isikute nimed koos ametikohtade ja kontaktandmetega;
 10) hankelepingu täitmise tingimused või hankelepingu projekt.

 (7) Hankespetsialist, koostöös hanke eest vastutava isikuga korraldab hankemenetluse läbiviimise ja valmistab alalisele hankekomisjonile ette materjalid otsustuste tegemiseks alalise hankekomisjoni pädevuse piires.

 (8) Alaline hankekomisjon teeb oma pädevuse piires otsustused hankemenetluse läbi viimisel ja esitab hankemenetluse tulemused valitsusele kinnitamiseks.

 (81) Veebihankemenetlus lõpeb:
 1) hankelepingu sõlmimisega;
 2) kõikide pakkumuste tagasilükkamisega põhjusel, et ühtegi pakkumust ei tunnistatud vastavaks;
 3) kõikide pakkujate kvalifitseerimata jätmisega;
 4) pakkumuste esitamata jätmisega selleks ettenähtud tähtaja jooksul;
 5) põhjendatud vajaduse korral veebihankemenetluse kehtetuks tunnistamisega vallavalitsuse poolt.
[RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]

 (9) Huvitatud isikute ja pakkujate teavitamise hankemenetluses tehtud otsustest korraldab ja tagab hanke eest vastutav isik.

 (10) Veebihanke läbiviimine dokumenteeritakse. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult eraldi dokumendina.

§ 11.  Lihthange

 (1) Lihthanked kajastatakse hankeplaanis.

 (2) Lihthange viiakse läbi RHS § 182 kohaselt lihthanke teate avaldamisega riigihangete registris. Kui see on tehniliselt võimalik, tagatakse huvitatud isikutele piiramatu elektrooniline juurdepääs pakkumuse esitamiseks vajalikule teabele (hankedokumendid, pakkumuse vormid, ehitusprojekt, joonised jms).

 (3) Lisaks lihthanke teatele riigihangete registris avalikustatakse lihthanke dokument Jõhvi valla veebilehel rubriigis „Hanked“ vähemalt neli (4) tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.

 (4) Hankespetsialist koostöös hanke eest vastutava teenistuja või töötajaga, valmistab ette kõik hanke korraldamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

 (5) Hankespetsialist kooskõlastab hankedokumendid enne valitsusele kinnitamiseks esitamist ametiasutuse struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi ja alalise hankekomisjoni esimehe või tema asendajaga.

 (6) Lihthanke dokument peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) hankija nimi;
 2) hanke nimetus, viitenumber riigihangete registris ja hankelepingu eseme kirjeldus;
 3) [kehtetu - RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]
 4) hanke liik ning pakkujate kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimused;
 5) kui läbirääkimised on lubatud, siis läbirääkimiste pidamise kord;
 6) hindamiskriteerium (madalaim hind/majanduslikult soodsaim pakkumus);
 7) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
 8) pakkumuste esitamise viis ja koht ning kuupäev ja kellaaeg;
 9) hanke eest vastutavate isikute nimed koos ametikohtade ja kontaktandmetega;
 10) hankelepingu täitmise tingimused või hankelepingu projekt.

 (7) Hankespetsialist, koostöös hanke eest vastutava isikuga korraldab hankemenetluse läbiviimise (sh riigihangete registris vajalike toimingute tegemise) ja valmistab alalisele hankekomisjonile ette materjalid otsustuste tegemiseks alalise hankekomisjoni pädevuse piires.

 (8) Alaline hankekomisjon teeb oma pädevuse piires otsustused hankemenetluse läbiviimisel ja esitab hankemenetluse tulemused valitsusele kinnitamiseks.

 (9) Huvitatud isikute ja pakkujate teavitamise hankemenetluses tehtud otsustest korraldab ja tagab hanke eest vastutav isik.

 (10) Lihthanke läbiviimine dokumenteeritakse. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult eraldi dokumendina.

§ 12.  Riigihange

 (1) Riigihanked kajastatakse hankeplaanis.

 (2) Teave algatatud riigihanke hankemenetluse kohta avaldatakse Jõhvi valla veebilehel rubriigis „Hanked“, näidates riigihanke nimetuse ja viitenumbri riigihangete registris.

 (3) Riigihanke hankemenetluse läbiviimisel lähtutakse riigihangete seaduses ja korras sätestatust.

 (4) Hankespetsialist koostöös hanke eest vastutava teenistuja või töötajaga, valmistab ette kõik hanke korraldamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

 (5) Hankespetsialist kooskõlastab hankedokumendid enne valitsusele kinnitamiseks esitamist ametiasutuse struktuuriüksuse juhi või hallatava asutuse juhi ja alalise hankekomisjoni esimehe või tema asendajaga.

 (6) Hankedokument peab sisaldama vähemalt järgmist teavet:
 1) hankija nimi;
 2) hanke nimetus, viitenumber riigihangete registris ja hankelepingu eseme kirjeldus;
 3) [kehtetu - RT IV, 19.09.2015, 1 - jõust. 22.09.2015]
 4) hanke liik ning pakkujate kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimused;
 5) hindamiskriteerium (madalaim hind/majanduslikult soodsaim pakkumus);
 6) pakkumuste jõusoleku minimaalne tähtaeg;
 7) pakkumuste esitamise viis ja koht ning kuupäev ja kellaaeg;
 8) hanke eest vastutavate isikute nimed koos ametikohtade ja kontaktandmetega;
 9) hankelepingu täitmise tingimused või hankelepingu projekt.

 (7) Hankespetsialist, koostöös hanke eest vastutava isikuga korraldab hankemenetluse läbiviimise (sh riigihangete registris vajalike toimingute tegemise) ja valmistab alalisele hankekomisjonile ette materjalid otsustuste tegemiseks alalise hankekomisjoni pädevuse piires.

 (8) Alaline hankekomisjon teeb oma pädevuse piires otsustused hankemenetluse läbi viimisel ja esitab hankemenetluse tulemused valitsusele kinnitamiseks.

 (9) Huvitatud isikute ja pakkujate teavitamise hankemenetluses tehtud otsustest korraldab ja tagab hanke eest vastutav isik.

 (10) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga riigihangete seaduses sätestatud korras.

4. peatükk Hanketulemuste avalikustamine ja hankelepingu sõlmimine 

§ 13.  Veebilehel avaldatud hangete avalikustamine

 (1) Hanke, mille kohta avaldati teave Jõhvi valla veebilehel, protokollid ja sõlmitud hankelepingud avalikustatakse Jõhvi valla veebilehel rubriigis „Hanked“.

 (2) Pakkumuste avamise protokollid ning hankes tehtud otsused avalikustatakse valla veebilehel hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (3) Sõlmitud hankelepingud ja nende muudatused avalikustatakse valla veebilehel hiljemalt viie tööpäeva jooksul lepingu või lepingu muudatuse allkirjastamisest arvates.

 (4) Avalikustamisele ei kuulu teave, millele juurdepääs on seaduse alusel piiratud.

 (5) Avalikustamist korraldab hanke eest vastutav isik.

§ 14.  Veebilehel avaldamata hangete avalikustamine

 (1) Hanke, mille kohta ei avaldatud teavet Jõhvi valla veebilehel, protokollid ja eraldi dokumendina vormistatud hankelepingud või tellimuskirjad avalikustatakse dokumendiregistris.

 (2) Pakkumuste avamise protokollid ning hankes tehtud otsused avalikustatakse dokumendiregistris viie tööpäeva jooksul.

 (3) Sõlmitud hankelepingud ja nende muudatused avalikustatakse dokumendiregistris viie tööpäeva jooksul lepingu või lepingu muudatuse allkirjastamisest arvates.

 (4) Avalikustamisele ei kuulu teave, millele juurdepääs on seaduse alusel piiratud.

 (5) Avalikustamist korraldab hanke eest vastutav isik.

§ 15.  Hankelepingu sõlmimine

  Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis Korras sätestatud juhtudel. Kirjaliku hankelepingu sõlmib vallavanem või hallatava asutuse juht, mille eelarves on ette nähtud vahendid vastavaks hankeks, kui valitsuse korraldusega ei ole määratud teisiti.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Erisused

 (1) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel lähtutakse korras hangete kohta sätestatust, riigihangete seadusest tulenevate erisustega.

 (2) Ideekonkursside korraldamisel lähtutakse korras hangete kohta sätestatust, riigihangete seadusest tulenevate erisustega.

 (3) Ehitustööde ja teenuste kontsessioonide andmisel lähtutakse korras hangete kohta sätestatust, riigihangete seadusest tulenevate erisustega.

§ 17.  Korra rakendamine

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

 (2) Määrus jõustub üldises korras.