Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2017, 9

Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 98 "Tartu linnavara eeskiri" muutmine

Vastu võetud 14.09.2017 nr 149

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 ja § 34 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruses nr 98 „Tartu linnavara eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Linnavara valitsemine on menetlus vara Tartu linnale omandamisel, linnavara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel, linnale kohustuste võtmisel ning linna osalemisel aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena Eestis registrisse kantud aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus.“;
  2) paragrahvid 3, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;
  3) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmiselt:
„§ 51. Linnavara omandamise ja linnale kohustuste võtmise reeglid

  (1) Linnavara omandaja või linnale kohustuste võtja peab järgima linnavara omandamisel või linnale kohustuste võtmisel seaduses või muus õigusaktis ettenähtud reegleid.

  (2) Seaduses või käesolevas määruses sätestatud juhul on linnavara omandamiseks või kohustuste võtmiseks vaja linnavolikogu luba.

  (3) Üle 20 000 euro väärtusega linnavara omandamiseks või samas mahus linnale kohustuste võtmiseks tuleb sõlmida kirjalik leping, kui muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Linnale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või linnavolikogu poolt võetud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks korraldab riigihankeid linnavalitsus.

  (5) Linnavalitsus korraldab riigihankeid oma struktuuriüksuste ning linnavalitsuse hallatavate asutuste kaudu.

  (6) Riigihangete seaduses nimetatud hankekorra linnavalitsuse struktuuriüksustele ja linnavalitsuse hallatavatele asutustele kehtestab linnavalitsus määrusega.

  (7) Linnale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või linnavolikogu poolt võetud ülesannete täitmiseks vajalike kohustuse võtmine, milleks ei pea korraldama riigihanget, on lubatud linnavalitsusel, kui kohustuse maht on üle 20 000 euro ilma käibemaksuta, muudel juhtudel on kohustuste võtmine lubatud struktuuriüksuse juhil või hallatava asutuse juhil.

  (8) Struktuuriüksuse juht või hallatava asutuse juht võib võtta kohustusi tema juhitavale üksusele eelarves eraldatud vahendite piires.“;
  4) paragrahvi 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
§ 9. Välisabi vahenditega rahastatavates projektides osalemine

  (1) Linn võib osaleda välisabi vahenditega rahastatavas projektis (välisprojekt).

  (2) Välisprojektis osalemiseks annab loa linnavolikogu, kui linna rahaline osalus projektis ületab 100 000 eurot.

  (3) Välisprojektis osalemise otsustab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Linnavalitsuse struktuuriüksuse või linnavalitsuse hallataval asutuse juhil on õigus otsustada välisprojektis osalemine, kui välisprojekti kestus ei ületa ühte eelarveaastat ja välisprojekti kogumaksumus ei ületa 20 000 eurot. Koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli ja huvikooli puhul võib projekti kestus ületada eelarveaastat, kuid peab jääma ühe õppeaasta piiresse.

  (5) Linnavalitsusel on õigus kehtestada täiendavaid reegleid välisprojektides osalemise kohta.“;
  5) määruse paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 21 järgmiselt:
„(21) Linnavalitsuse hallatavate asutuste müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinna määrab asutus, kui teenuse hinda ei pea seaduse kohaselt kehtestama linnavalitsus või linnavolikogu.“.

Vladimir Šokman
Esimees

/otsingu_soovitused.json