Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2017, 11

Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning Jõhvi vallavalitsuse hallatavate asutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord

Vastu võetud 14.09.2017 nr 126

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia ning võimalike täiendavate arengukavade ja Jõhvi Vallavalitsuse hallatavate asutuse (edaspidi asutus) arengukavade koostamise, menetlemise ja kinnitamise ning avalikustamise kord (edaspidi kord).

  (2) Eelarvestrateegia on Jõhvi valla arengukava osa ning see koostatakse paralleelselt arengukavaga.

  (3) Asutuse arengukava käsitleb konkreetse asutuse tegevust, püstitatud eesmärke ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste määramist ja korraldamist. Arengukava lähtub asutuse senise tegevuse analüüsist (sh statistika) ning hetkeolukorra kaardistamisest. Arengukava peab sisaldama muuhulgas asutuse ajaloolist tausta kajastavat teksti.

  (4) Asutuse arengukava peab olema kooskõlas valla arengukavaga ning hõlmama järjepidevalt nelja eelseisvat aastat.

2. peatükk Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia 

§ 2.   Jõhvi valla arengukava

  (1) Jõhvi valla arengukava on linna pika- ja lühiajalise arengu eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele.

  (2) Valla arengukava koosneb:
  1) tegevusvaldkondade hetkeolukorra analüüsist, tuues välja arengueeldused ja probleemid;
  2)  visioonist;
  3) tegevusvaldkondade strateegilistest eesmärkidest;
  4) strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikest ülesannetest ja tegevuskavast.

  (3) Valla arengukava peab olema kooskõlas Jõhvi valla üldplaneeringuga.

  (4) Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamist ning muutmist koordineerivad Jõhvi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) arendusnõunik ja finantsjuht.

§ 3.   Jõhvi valla eelarvestrateegia

  (1) Jõhvi valla eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse valla arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel, varaga tehingute tegemisel, investeeringute kavandamisel ja toetuste taotlemisel.

  (2) Kui valla arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 4.   Jõhvi valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamine

  (1) Valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu ettevalmistamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus korraldab avaliku arutelu kaudu kõigi huvitatud isikute kaasamise arengukava ja eelarvestrateegia koostamisse ja muutmisse.

  (3) Vallavalitsus avalikustab valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu projekti või muudatusettepanekud vähemalt kaheks nädalaks Jõhvi valla veebilehel ning annab arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamisest teada ajalehes Põhjarannik. Eelnõu projekti avalikustamise ja arutelu aja ning ettepanekute esitamise tähtaja ja aadressi(d) kehtestab valitsus korraldusega.

  (4) Igal isikul on õigus avalikustamise ajal kuni ettepanekute esitamise tähtaja lõpuni esitada kirjalikke (sh elektronposti teel) ettepanekuid.

  (5) Pärast avalikustamise lõppu esitab vallavalitsus valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise või muutmise eelnõu ja arvamuse esitatud ettepanekute kohta volikogule.

  (6) Arengukava ja eelarvestrateegia menetlusega seotud avalikustamisele kuuluvate dokumentide tähtaegse avalikustamise tagab organ või komisjon, millises menetlusdokumendid koostatakse.

§ 5.   Arengukava ja eelarvestrateegia korraline ülevaatamine

  (1) Arengukava ja eelarvestrateegia vaadatakse iga-aastaselt korraliselt üle ning koostatakse uue redaktsioonina järgneva nelja aasta kohta.

  (2) Arengukava koos eelarvestrateegiaga või selle muutmise eelnõu esitab abivallavanem iga aasta hiljemalt 1. augustiks valitsusele kooskõlastamiseks.

  (3) Valitsus esitab arengukava esimesele lugemisele hiljemalt augustikuu volikogu istungile.

  (4) Peale arengukava ja eelarvestrateegia esimest lugemist suunatakse see avalikule arutelule käesoleva korra §s 4 sätestatud korras.

  (5) Avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekute kohta annab valitsus korraldusega oma seisukoha.

  (6) Valitsuse seisukohtadega ettepanekud edastatakse volikogu majandus- ja eelarvekomisjonile, mis teeb ettepaneku volikogule millised avaliku arutelu käigus laekunud ettepanekud arengukavasse lisada.

  (7) Majandus- ja eelarvekomisjoni heakskiidu saanud ettepanekute alusel teevad arendusnõunik ja finantsjuht eelnõus vastavad täiendused ning parandused ja eelnõu suunatakse volikogule teiseks lugemiseks ja vastuvõtmiseks.

  (8) Arengukava ja eelarvestrateegia avalikustamise käigus esitatud ettepanekutele vastatakse neis soovitud viisil või kui seda ei ole nimetatud siis samal viisil kui on tulnud ettepanek, kahe nädala jooksul peale arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmist. Kirjadele vastamist korraldab arendusnõunik.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia erakorraline muutmine

  (1) Väljaspool arengukava ja eelarvestrateegia korralist ülevaatamist võib arengukavas teha üksikuid erakorralisi muudatusi järgides korra §s 4 sätestatud menetlusreegleid.

  (2) Arengukava erakorralisel muutmisel viiakse muudatused sisse korralise ülevaatuse käigus vastuvõetud redaktsiooni.

  (3) Arengukava muutmisel viiakse vastavad muudatused sisse ka eelarvestrateegiasse.

  (4) Jooksva aasta arengukavalisi muudatuste puhul, mis toovad endaga kaasa täiendava kulu, peab valitsus vastava eelnõu selgituses näitama ära rahalise katte ning algatama vajadusel samal istungil eelarve muutmise.

3. peatükk Täiendav arengukava 

§ 7.   Täiendava arengukava koostamine

  (1) Täiendav arengukava on valdkonnapõhine kava, mis koostatakse:
  1) mõne valla territooriumi osa kohta;
  2) mõne tegevusvaldkonna arendamiseks;
  3) mitme omavalitsuse või nende territooriumi osade kohta kokkuleppe alusel.

  (2) Täiendava arengukava koostamisel tuleb lähtuda Jõhvi valla arengukavast ja vastavast riiklikust valdkonna arengut suunavast arengudokumendist.

  (3) Täiendava arengukava koostamise vajaduse otsustab vallavolikogu otsusega.

  (4) Täiendava arengukava koostamisel tuleb järgida korra §s 4 sätestatud menetlusreegleid.

4. peatükk Hallatavate asutuste arengukava 

§ 8.   Arengukava koostamine

  (1) Asutuse arengukava koostatakse vähemalt nelja eelseisva eelarveaasta kohta.

  (2) Arengukava koostamist juhib asutuse juht, kes korraldab arengukava eelnõu ettevalmistamise kooskõlas asutuse põhimäärusega.

§ 9.   Arengukava kinnitamine

  (1) Asutuse juht esitab hoolekogu ja vallavolikogu vastava komisjoni arvamustega arengukava vallavalitsusele hiljemalt 30. aprilliks.

  (2) Asutuse arengukava kinnitab vallavalitsus määrusega.

  (3) Asutuse juht annab arengukava täitmisest aru üks kord aastas vallavalitsusele, esitades hiljemalt 1. märtsiks eelneva aasta arengukava täitmise aruande. Aruande sisu kajastatakse valla majandusaasta aruande tegevusaruandes.

§ 10.   Arengukava muutmine ja uuendamine

  (1) Arengukava on ajas muutuv dokument, mille täitmist hindab asutus regulaarselt ja vajadusel uuendatakse vähemalt kord aastas hiljemalt 30. aprilliks.

  (2) Arengukava uuendamine toimub käesolevas korras sätestatud tingimustel, korras ja tähtaegadel.

  (3) Arengukava võib vajadusel muuta jooksvalt. Arengukava muutmisettepaneku tegemisel valitsusele tuleb järgida arengukava koostamiseks sätestatud korda.

  (4) Juhul kui arengukava ei vaja uuendamist, teavitab asutuse juht sellest kirjalikult vallavalitsust hiljemalt 30. aprilliks.

  (5) Arengukava uuendamisel või muutmisel kinnitatakse see koostamise ja kinnitamisega samas korras.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 11.   Erisused üldhariduskoolide ja lasteaia arengukava koostamisel

  Üldhariduskoolid ja lasteaed järgivad lisaks käesolevale korrale arengukava koostamisel, menetlemisel ja avalikustamisel eriseaduse sätteid.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 19. mai 2016 määrus nr 92 „Jõhvi valla haridusasutuste arengukavade koostamise ja kinnitamise kord“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Niina Neglason
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json