Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Sõmeru raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2018, 2

Sõmeru raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 12.09.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõige 1 alusel ning Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Sõmeru raamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Sõmeru raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Rakvere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu aadress: Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald 44305.

  (3) Sõmeru raamatukogu struktuuri kuulub struktuuriüksusena haruraamatukogu: Lepna raamatukogu, aadressiga Energia pst 20 Lepna alevik, Rakvere vald 44408.

  (4) Raamatukogu on üldkasutatav raamatukogu.

  (5) Raamatukogul on oma tempel ja sümboolika.

  (6) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Rakvere valla õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

  (7) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Rakvere valla territoorium.

2. peatükk Eesmärk ja ülesanded 

§ 3.   Tegevuse eesmärk

  (1) Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada Rakvere valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

  (3) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
  1) komplekteerib ja töötleb oma kogusid, korraldab nende säilitamist;
  2) tagab oma kasutuses oleva informatsiooni ja kogude üldkättesaadavuse (kui seda ei piira seadus või leping) kooskõlas raamatukogu kasutamise eeskirjaga, kasutades selleks kõiki oma infotehnoloogilisi võimalusi ja arendades teenuseid;
  3) korraldab näitusi, koolitusi ja muid põhitegevusega seotud üritusi;
  4) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogude vahelise laenutuse kaudu;
  5) korraldab tasuta koduteeninduse valla elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastada;
  6) teeb koostööd teiste raamatukogude (sh koolide raamatukogud), organisatsioonide, asutuste ja kodanikuühendustega;
  7) täidab teisi raamatukogule õigusaktidega pandud ülesandeid;
  8) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
  9) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab nõutavaid statistilisi ja sisulisi aruandeid.

§ 4.   Kogud ja teenindus

  (1) Raamatukogu kogud on universaalsed, sisaldades Rakvere valla elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi erinevates keeltes teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse üldine korraldus, kasutajate õigused ja kohustused määratakse kindlaks Rakvere Vallavolikogu (edaspidi volikogu) kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

  (3) Raamatukogu eriteenuste loetelu ja hinnakirja kinnitab vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu, sealhulgas haruraamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

  (5) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul ning asutuse eelarve võimalusi arvestades.

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutab avaliku konkursi välja ja kehtestab konkursi korra vallavalitsus. Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste alal või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vähemalt seitsmes aste.

  (3) Avalikul konkursil osalejate seast valitud raamatukogu direktori kinnitab vallavanema ettepanekul ametisse vallavalitsus.

  (4) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (5) Raamatukogu direktor täidab rahvaraamatukogu seadusest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib raamatukogu ja haruraamatukogu igapäevast tegevust;
  2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  3) korraldab raamatukogu vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajatega töölepinguid;
  5) koostab asutuse tegevuse korraldamiseks vajalikud dokumendid, sh töötajate ametijuhendid, töökorralduse eeskirjad, tööplaani jm;
  6) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  7) esindab raamatukogu ja tegutseb raamatukogu nimel;
  8) esitab ettepanekud vallavalitsusele raamatukogu eelarve koostamiseks;
  9) osaleb valla arengukava väljatöötamisel;
Tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  10) täidab muid käesolevast põhimäärusest, töölepingust ja õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks moodustatakse 3-5 liikmeline nõukogu (edaspidi nõukogu) volituste kestvusega 4 aastat.

  (2) Nõukogu valib oma liikmete seast esimehe.

  (3) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (4) Nõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmete arvust. Nõukogu otsused protokollitakse;

  (5) Nõukogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

  (6) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja hindamine, ettepanekute tegemine raamatukoguteeninduse parema korraldamise kohta vallavalitsusele ning valla arengukavasse;
  2) raamatukogu kasutuseeskirja kooskõlastamine;
  3) raamatukogu tööplaani ja tegevusaruande läbivaatamine ning neile hinnangu andmine;
  4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

4. peatükk Majandus ja järelevalve 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu vara kuulub Rakvere valla omandisse ning selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogu vara kasutab raamatukogu sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.

  (3) Raamatukogu eelarve kinnitab ja seda muudab volikogu vallaeelarve koosseisus. Eelarves nähakse ette rahalised vahendid töötajate töö tasustamiseks, teavikute soetamiseks vastavalt teeninduspiirkonna elanike arvule, raamatukogu hoone ja ruumide majandamiskuludeks jms.

  (4) Eraldised riigieelarvest (teavikute soetamiseks vastavalt teeninduspiirkonna elanike arvule) ja fondidest, omatulu (viivised, laekumised tasulistest teenustest jms) ning äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute rahalised annetused kasutatakse eelarve kaudu sihtotstarbeliselt.

  (5) Raamatukogu võib talle mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada.

§ 8.   Järelevalve ja kontroll

  (1) Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist võib kontrollida ka vallavolikogu revisjonikomisjon vastavalt iga-aastasele tööplaanile või erakorraliselt.

5. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu põhimääruse ja selle muutmise kinnitab volikogu.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

  (3) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise korraldab vallavalitsus.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Rakvere Vallavolikogu 02.03.2016 määrus nr. 1 „Lepna Raamatukogu põhimäärus“;
  2) Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 määrus nr 33 „Sõmeru Raamatukogu põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json