ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2018, 3

Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 12.09.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 42 lõike 1 ja sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord (edaspidi kord) sätestab toetuse määramise tingimused ja korra puudega isiku kasutuses oleva eluruumi kohandamiseks. Määruses sätestatud toetuse eesmärgiks on tagada puudega inimesele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgnevas tähenduses:
  1) kohandatav eluruum – ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht Rakvere vallas või Rakvere valla omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse (va varjupaigateenuse ja turvakoduteenuse asukoht);
  2) füüsiline kohandamine – puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine;
  3) puue – taotlejal tuvastatud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  4) taotleja – isik, kelle eluruumi kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu;
  5) liikuvusega seotud toimingud – püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine;
  6) köögitoimingud – toiduvalmistamine, söömine ja joomine;
  7) hügieenitoimingud – pesemis- ja tualetitoimingud.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetust on õigustaotleda puudega isikul või tema eestkostjal.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  Käesoleva määruse alusel toetatakse eluruumi kohandamist:
  1) liikuvuse seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

§ 5.   Kulude abikõlbulikkus

  (1) Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatava toetuse korral antakse ühele toetuse saajale meetme tegevusest toetust üks kord.

  (2) Abikõlbulikud on järgmiste tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldavate seadmete kulu;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
  8) sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015.a.määruse nr 74,,Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest ning nende eest ei ole määruse alusel vahendeid eraldatud.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab § 3 nimetatud isik vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles on märgitud:
  1) kohanduse saaja isikuandmed ja kontaktandmed;
  2) nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
  3) kohandatava eluruumi aadress;
  4) planeeritava kohandamise põhjendus ja planeeritavate tööde kirjeldus;
  5) taotletava toetuse eelarve;
  6) korteriühistu nõusolek, kui kavandatakse kohandust väljaspool taotlejale kuuluva eluruumi reaalosa;
  7) eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
  8) taotleja ja tema pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid;
  9) kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisaga kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, esitab töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, tuleb võtta vähemalt kaks hinnapakkumist.

  (2) Vajadusel on taotlust menetleval ametnikul õigus küsida taotlejalt täiendavaid dokumente.

  (3) Toetuse taotlus peab vastama meetme eesmärkidele, peab olema põhjendatud ja kuluefektiivne.

  (4) Toetuse taotlejal peab olema suutlikkus töö ellu viia.

§ 7.   Taotlusvoorust teavitamine

  Avanevast taotlusvoorust avaldab vallavalitsus info valla veebilehel ja Rakvere Valla Sõnumites.

§ 8.   Taotluse menetlemine

  (1) Toetuse taotlused registreeritakse dokumendiregistris ning sotsiaaltoetuste ja -teenuste andmeregistris (STAR). Kui taotlusele ei ole lisatud käesolevas määruses nimetatud dokumente, määratakse taotluse esitajale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotluse esitaja ei esita nõutud dokumente ettenähtud tähtajaks ei menetleta taotlust edasi.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja külastab taotluses esitatud kohandamist vajavat eluruumi ning esitab esitatud taotluse koos lisadokumentidega ja kodukülastuse aktiga vallavalitsuse moodustatud eluruumi kohandamise komisjonile (edaspidi komisjon).

  (3) Komisjon hindab vastavaks tunnistatud taotlusi, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:
  1) investeeringu vajalikkus ning isiku jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;
  2) kulude põhjendatus;
  3) keskmine sissetulek perekonnaliikme kohta.

  (4) Komisjonil on õigus nõuda lisadokumente, hinnata kohanduse vajalikkust puudega isiku vajadustest lähtuvalt, kontrollida kohandamist vajavat eluruumi, kaasata eksperte, kaaluda hinnapakkumisi ning teha paremate lahenduste kasutamise ettepanekuid.

  (5) Otsuse taotluse rahuldamise, toetuse maksmise, toetuse suuruse või toetuse maksmisest keeldumise kohta teeb komisjoni ettepanekul vallavalitsus, arvestades taotlusvoorule planeeritud rahalisi vahendeid.

  (6) Taotluse rahuldamise otsus tehakse pingerea alusel hindamise tulemusena positiivse hinnangu saanud projektidele, mille täielikuks rahastamiseks jätkub toetuse vahendeid. Taotluse rahuldamata jätmise otsus tehakse nõuetele mittevastavaks tunnistatud projektide puhul, hindamise tulemusena negatiivse hinnangu saanud projektide puhul ning projektide puhul, mille rahastamiseks taotlusvoorus toetusvahendeid ei jätku. Taotluse võib osaliselt rahuldada, kui projekti eesmärgid, tulemused või väljundid on saavutatavad ka taotletust väiksema toetuse summaga.

§ 9.   Toetuse maksmine

  (1) Kohanduse elluviimise eest vastutab ja selleks vajalike tööde teostamise korraldab taotleja.

  (2) Taotluse rahuldamise otsuse tegemise järel on taotleja kohustatud sõlmima vallavalitsusega kirjaliku lepingu. Kui toetuse saaja kahe kuu jooksul arvates toetuse määramise korralduse kättesaamisest lepingut ei sõlmi, loetakse taotleja toetusest loobunuks. Toetus makstakse välja pärast kohanduste teostamist ja tööde vastuvõtmist, kui lepingus ei ole kokku lepitud teisti.

  (3) Euroopa Liidu struktuurifondidest rahastatava toetuse korral tasub abikõlbulike kulude maksumusest 85% rakendusüksus ja 15% Rakvere vald. Mitteabikõlbulike kulude ja ühikuhinda ületava summa tasub taotluse esitaja.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) teostatavad kohandustööd;
  2) osapoolte rahalised kohustused (muuhulgas kas toetus makstakse välja taotlejale või kohandustöid teostavale isikule, samuti vahe- ja/või lõpparuande esitamine, tööde ja väljamaksete tähtajad jm);
  3) kohandamise teostamise aeg;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

  (5) Toetuse kasutamise aeg on kuni 12 kuud taotluse rahuldamise otsusest. Mõjuval põhjusel võib vallavalitsuse ja taotleja vahelises lepingus leppida kokku pikemas tähtajas.

§ 10.   Toetuse maksmisest keeldumine

  Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse maksmisest järgmistel juhtudel:
  1) eluruumis ei ole tehtud planeeritud kohandamist;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) toetust taotlenud isiku süü tõttu jäid kohandustööd kokkulepitud mahus tegemata või tehti kokkulepitust erinevad tööd;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 11.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus: saada vallavalitsuselt informatsiooni, mis on seotud osapoolte kohustuste täitmisega ja kohanduse elluviimisega, sealhulgas kohanduse elluviimisega seotud õigusaktide ning tööde teostajatele kehtivate nõuete osas.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) tegema kohanduse vastavalt sõlmitud lepingu tingimustele;
  2) kasutama toetust vastavalt meetme tegevuse eesmärkidele;
  3) kasutama tööde teostamisel vaid vastavat õigust omavat ettevõtjat juhul, kui tööde teostajale on seatud õigusaktidega erinõudeid;
  4) kaetud tööde akti koostamisel informeerima vallavalitsust vähemalt viis tööpäeva ette, et järelevalve tegijaks määratud isik saaks kontrollida tööde nõuetekohasust;
  5) vastama vallavalitsuse infopäringutele kohanduse kohta;
  6) teavitama vallavalitsust kirjalikult ehitustööde alustamisest hiljemalt tööde alustamise kuupäeval;
  7) tagama ettenähtud omafinantseeringu juhul, kui kokkuleppes vallavalitsusega on omafinantseering ette nähtud;
  8) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest ja asjaoludest, mis kohanduse saajat tema kohustuste täitmisel mõjutavad või võivad mõjutada;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima vallavalitsust, kui kohanduse tegemise käigus ilmneb, et kohandust ei ole võimalik teha;
  10) võimaldama teha kohandustööde üle järelevalvet, muu hulgas kohapeal;
  11) andma järelevalve tegija käsutusse vajalikud andmed ja dokumendid viie tööpäeva jooksul arvates vastava teate saamisest;
  12) täitma õigusaktides sätestatud muid kohustusi.

§ 12.   Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudetakse või see tunnistatakse kehtetuks vallavalitsuse korraldusega, toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel või vallavalitsuse algatusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kui täidetakse jätkuvalt toetuse andmise eesmärke ja muudetakse:
  1) projekti abikõlbulikku tegevust, tegevuse ulatust või lisatakse täiendav tegevus;
  2) toetuse summasid või nende osakaale abikõlbulikest kuludest;
  3) toetuse kasutamise perioodi;
  4) kulude hüvitamise viisi.

  (3) Vallavalitsusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest juhul, kui soovitav muudatus mõjutab olulises ulatuses negatiivselt oodatavaid tulemusi ja mõju või nende vastavust meetme tegevuse eesmärkidele.

  (4) Taotluse rahuldamise otsus tunnistatakse täielikult või osaliselt kehtetuks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) pärast otsuse tegemist ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud või taotlus oleks rahuldatud osaliselt;
  2) taotlemisel või kohandamise elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või teave on jäetud teadlikult esitamata;
  3) kohanduse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja kohanduse saajal ei ole toetuse kasutamist senistel tingimustel võimalik jätkata;
  4) kohanduse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Eluruumi kohandamisega seotud dokumente säilitatakse viis aastat peale toetuse väljamaksmist.

  (2) Toetust saanud projektide üle teostab järelevalvet vallavalitsus. Vallavalitsusel on õigustoetus tagasi nõuda, kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid või kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json