Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Rakvere vallavara eeskiri

Rakvere vallavara eeskiri - sisukord
Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2018, 6

Rakvere vallavara eeskiri

Vastu võetud 12.09.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Rakvere vallavara eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Rakvere valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valdamise, kasutamise ja käsutamise õiguslikud alused.

  (2) Eeskiri ei reguleeri sotsiaaleluruumide kasutusse andmist.

  (3) Eeskirja kohaldatakse koos kehtivate õigusaktidega.

  (4) Eeskirjas sätestamata juhtudel otsustab vallavaraga toimingute tegemise Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Vallavara ja vallavara valitsemise mõiste

  (1) Vallavaraks käesoleva eeskirja tähenduses on Rakvere vallale (edaspidi vald) kuuluvad kinnis- ja vallasasjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sealhulgas teise isiku kinnisasjale valla kasuks seatud servituut, reaalkoormatis, hoonestusõigus, ostueesõigus.

  (2) Vallavara valitsemine on vallavara valdamine, omandamine, kasutamine, võõrandamine ja koormamine ning kasutusest kõrvaldamine.

§ 3.   Vallavara arvestus ja järelevalve

  (1) Vallavara arvestust korraldab vallavalitsuse raamatupidamine õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Vallavara inventeerimine toimub valla raamatupidamise sise-eeskirjas kehtestatud korras.

  (3) Vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja revisjonikomisjon.

2. peatükk VALLAVARA VALDAMINE 

§ 4.   Vallavara valdamine

  (1) Vallavara valdamine on vallavara üle tegeliku võimu teostamine, samuti isikliku kasutusõiguse ja reaalservituudi teostamine.

§ 5.   Vallavara valdajad

  (1) Vallavara valdajad ja kasutajad on:
  1) Rakvere valla ametiasutus ja Rakvere valla ametiasutus hallatavate asutuste kaudu;
  2) rendi-, üüri-, kasutus- või mõne muu lepingu (edaspidi kasutusleping) alusel vallavara valdav isik.

  (2) Isik, kes valdab vallavara kasutuslepingu alusel, on vallavara otsene valdaja, vallavara kaudne valdaja on Rakvere vald.

  (3) Käesolevas peatükis vallavara valdaja kohta käivad sätted kehtivad valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatava asutuse kui vallavara valdaja kohta. Kasutuslepingute alusel vallavara valdajatele laienevad vallavara valdamist reguleerivad sätted niivõrd, kuivõrd kasutuslepingute või muude õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Vallavara valdamise üldpõhimõtted

  (1) Vallavara valdaja on kohustatud majandama tema valduses olevat ja kasutada antud vallavara heaperemehelikult ning tagama vallavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutuse.

  (2) Vallavaraga tehingute sooritamisel on vallavara valdajad kohustatud juhinduma põhimõttest vältida kahju ja saada vallale võimalikult suuremat tulu.

  (3) Vallavara antakse ühelt valdajalt teisele üle ja võetakse vastu akti alusel.

  (4) Akti märgitakse andmed üleandja ja vastuvõtja, üleandmise aja ning vara kohta.

  (5) Üleandmis-vastuvõtmise akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb vara üleandjale ja üks vastuvõtjale, koopia antakse valla raamatupidamisele.

3. peatükk VALLAVARA OMANDAMINE JA RAHALISTE KOHUSTUSTE VÕTMINE 

§ 7.   Vallavara omandamise põhimõtted

  (1) Vallavara omandatakse avalikuks otstarbeks, kohaliku võimu teostamiseks või tulu saamiseks seaduse või tehingu alusel.

  (2) Seaduses või käesolevas määruses sätestatud juhul on vallavara omandamiseks või kohustuste võtmiseks vaja vallavolikogu luba.

  (3) Vallavara omandamiseks või vallale kohustuste võtmiseks tuleb sõlmida kirjalik leping, kui muu õigusaktiga ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Vallale seadusega pandud ülesannete täitmiseks või vallavolikogu poolt võetud ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks või teenuste ja ehitustööde tellimiseks korraldab riigihankeid vallavalitsus.

  (5) Vallavalitsus korraldab riigihankeid oma struktuurüksuste ning vallavalitsuse hallatavate asutuste kaudu neile eelarves eraldatud vahendite piires.

  (6) Riigihangete seaduses nimetatud hankekorra valla ametiasutusele ja ametiasutuse hallatavatele asutustele kehtestab vallavalitsus.

§ 8.   Kinnisasja omandamine, pärandi või kingi vastuvõtmine ning vara tasuta omandamine

  (1) Kinnisasja omandamise otsustab vallavalitsus.

  (2) Kohaliku omavalitsusüksuse kui pärija ülesandeid täidab, sealhulgas langetab vajalikke otsuseid vallavalitsus.

  (3) Vallavalitsus võib pärija ülesannete täitmiseks vajalike otsuste langetamise ja toimingute tegemise volitada vallavalitsuse teenistujale.

  (4) Kingi vastuvõtmise otsustab vallavalitsus või ametiasutuse hallatav asutus, kui kingi saaja on hallatav asutus.

  (5) Vara tasuta omandamise otsustab vallavalitsus ja see võetakse vallavarana arvele null euroga.

§ 9.   Laenu või muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Laenu võtmist korraldab vallavalitsus.

  (3) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves ja/või eelarvestrateegias;
  2) ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus jooksva aasta eelarves ettenähtud vahendite piires;
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Laenulepingu või muu rahaliselt hinnatavat kohustust sisaldava lepingu sõlmib vallavanem või tema kohusetäitja.

§ 10.   Munitsipaalomandisse taotlemine

  (1) Maa munitsipaalomandisse taotlemine toimub nimetatud valdkonda reguleerivate õigusaktidega ettenähtud korras.
  1) taotlemise otsustab vallavalitsus, kui maad taotletakse maareformi seaduse § 28 lg 3 alusel;
  2) teistel juhtudel vallavolikogu.

§ 11.   Peremehetu ehitise hõivamine

  Ehitise peremehetuse selgitab välja vallavalitsus vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud peremehetu ehitise hõivamise korrale.

4. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE 

§ 12.   Vallavara kasutamise otstarve

  (1) Vallavara kasutatakse:
  1) avalikul otstarbel;
  2) valitsemise otstarbel;
  3) vallale tulu saamiseks.

  (1) Avalikul otstarbel kasutatavat vallavara iseloomustab kättesaadavus kõigile. Need on teed, tänavad, pargid, avalikud veekogud jms.

  (2) Vallavolikogu võib seadusega sätestatud juhtudel määrata avalikuks otstarbeks kasutatavale vallavarale kasutamise tingimused ja tasu selle teatud kasutusviisi eest.

  (3) Valitsemise otstarbel kasutatakse vallavara, mis on vajalik vallavara valdajale õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (4) Kui vallavara ei ole enam vaja valitsemise otstarbeks, on vallavara valdaja kohustatud sellest teatama vallavalitsusele, kes otsustab sellise vara edasise kasutamise üle.

  (5) Vallavara, mis ei ole kasutatav avalikul ega valitsemise otstarbel ning mida ei ole otsustatud võõrandada, kasutatakse tulu saamise eesmärgil.

5. peatükk VALLAVARA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 13.   Vallavara kasutusse andmise põhimõtted

  (1) Vallavara antakse kasutusse (üürile, rendile) otsustuskorras, enampakkumise korras, või muul viisil.

  (2) Vallavara kasutusse andmisel määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul kasutusse antava vara tasumääradest, kui tasu suurust ei ole määratud õigusaktiga.

  (3) Vallavara antakse kasutusse üldjuhul tähtajaliselt. Tähtajatult võib vara anda kasutusse, kui on tõenäoline, et vara on vallale lähitulevikus vaja muuks otstarbeks või kui muul põhjusel on vaja jätta vallale võimalus vara kasutusleping igal ajal lõpetada.

  (4) Vallavara kasutaja võib kasutatavale vallavarale teha parendusi või muudatusi ainult vallavara valitseja eelneval kirjalikul nõusolekul.

  (5) Vallavara kasutuslepingu sõlmib vallavanem või tema kohusetäitja. Kui vallavara kasutusse andmine kuulub ametiasutuse hallatava asutuse pädevusse, sõlmib kasutuslepingu vallavalitsuse hallatava asutuse juht.

§ 14.   Vallavara kasutusse andmise otsustamine

  (1) Vallavara kasutusele andmise otsustab ametiasutuse hallatava asutuse juht, kui kasutusele antakse väheväärtuslikku inventari või asutuse ruume kasutamiseks väljaspool asutuse ametlikku tööaega, kestusega kuni kaks järjestikust ööpäeva.

  (2) Kui määruse või teiste õigusaktidega ei sätestata teisiti, otsustab muudel juhtudel vallavara kasutusele andmise vallavalitsus.

§ 15.   Vallavara kasutusele andmine

  (1) Vallavara antakse kasutusele:
  1) tasuta või
  2) tasu eest enampakkumise teel või otsustuskorras.

§ 16.   Vallavara tasuta kasutusele andmine

  Tasuta võib vallavara kasutusele anda:
  1) hoolekandeasutusele;
  2) mittetulundusühingule, sihtasutusele, seltsingule;
  3) ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
  4) heategevuslikele organisatsioonidele;
  5) vallale kuuluvale äriühingule või äriühingule, kus valla osalus on 2/3 selle äriühingu osade või aktsiatega määratud häältest;
  6) omavalitsuse ja avalike ülesannete täitmiseks riigile ja kohalikule omavalitsusele nende asutuste kaudu, samuti teistele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kui see on kasulik ja vajalik vallaelanikele ning lähtub vallaelanike huvidest;
  7) kultuuri- ja spordiorganisatsioonidele lühiajaliste, mitte kauem kui kuni üks nädal kestvate ürituste korraldamiseks;
  8) tervishoiuasutustele või tervishoiuteenust osutavatele isikutele;
  9) muudel juhtudel, lähtudes valla huvidest.

§ 17.   Vallavara tasu eest kasutusele andmise võimalused

  (1) Tasu eest kasutamiseks võib vallavara:
  1) paigutada äriühingutesse;
  2) anda rendile või üürile;
  3) koormata piiratud asjaõigustega.

  (2) Vallavara võib tasu eest anda kasutusele otsustuskorras või enampakkumise teel.

§ 18.   Vallavara otsustuskorras kasutusele andmine

  (1) Otsustuskorras võib tasuta või tavalisest väiksema tasu eest vallavara kasutusele anda §-s 16 nimetatud organisatsioonidele, ühingutele ja isikutele.

  (2) Otsustuskorras võib rendile, üürile või tasuta kasutusse anda:
  1) vallavara või vallavara osa;
  2) üksikut asja, mille kasutamise tasu määrab vallavalitsus;
  3) vallavara, millele kasutusele andmiseks on eelnevalt korraldatud enampakkumine, ning see ei andnud soovitud tulemusi;
  4) vallavara, mille suhtes või mille abil kasutaja on kohustatud tegema teatud töid või osutama teatud teenust ning selliste tööde tegemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;
  5) vallavara, mille kasutaja kasutab seda vara vallaelanike hooajaliseks teenindamiseks ühel hooajal;
  6) vallavara, mille hooldamata jätmine võib põhjustada selle lagunemise või hävimise või muul viisil vallale kahju tekitamise;
  7) vallavara, mis on vajalik valla osalusega äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse tegevuseks;
  8) vallavara, mida kasutati kasutuslepingu alusel ning lepingu tähtaja lõppedes soovib kasutaja sama vara kasutamist jätkata samadel tingimustel ning on täitnud lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt;
  9) vallavara, millele enampakkumise korraldamine ei ole majanduslikult tulutoov ja mõistlik.

§ 19.   Eluruumide üürile andmine

  (1) Eluruumide üürile andmine toimub otsustuskorras vallavalitsuse korralduse alusel. Üürnikuga sõlmitakse eluruumide kasutamise üürileping. Üürilepingu tähtaja määrab vallavalitsus.

  (2) Munitsipaaleluruumide üüri suuruse eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta kuus kehtestab vallavalitsus.

§ 20.   Vallavara kasutusse andmine enampakkumise korras

  (1) Kui vallavara kasutusele andmisel on määravaks kasutamise eest makstava tasu suurus või on mitu soovijat, antakse vallavara kasutusele enampakkumise teel.

  (2) Enampakkumine on suuline, kirjalik või viiakse läbi vastavas internetikeskkonnas.

  (3) Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole riiklike ja kohalike maksude võlgu ega valla ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid rahalisi kohustusi.

§ 21.   Enampakkumise ettevalmistamine

  (1) Enampakkumise ettevalmistamisel määrab vallavalitsus:
  1) enampakkumise viisi, enampakkumise eseme ja selle alghinna ning lepingu põhitingimused, kui neid ei ole määranud vallavolikogu;
  2) vajadusel osavõtutasu ja tagatisraha suuruse;
  3) enampakkumise korraldaja;
  4) vajadusel muud tingimused.

§ 22.   Enampakkumise väljakuulutamine

  (1) Enampakkumine kuulutatakse välja Rakvere valla veebilehel www.rakverevald.ee.

  (2) Enampakkumise kuulutus avaldatakse vähemalt 15 päeva enne enampakkumise toimumist.

  (3) Enampakkumise kuulutus peab sisaldama:
  1) enampakkumisele pandava vallavara iseloomustust;
  2) enampakkumise ese ja selle alghind;
  3) enampakkumise viis, sealhulgas kirjaliku enampakkumise korral pakkumuste esitamise tähtpäev ja koht, pakkumusele märgitav märksõna ning pakkumuste avamise aeg ja koht, suulise enampakkumise korral enampakkumise toimumise aeg ja koht;
  4) enampakkumises osalemise osavõtutasu ja tagatisraha, nende tasumise tähtajad ja viis;
  5) vallavaraga tutvumiseks või enampakkumise tingimustega tutvumiseks ettenähtud aeg ja koht, kui tingimused ei ole ära näidatud kuulutuses.

§ 23.   Osavõtutasu

  (1) Vallavalitsus võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel osavõtutasu vallavara kasutusse andmisel või vallavara koormamisel või kuni kaks protsenti enampakkumise alghinnast vallavara võõrandamisel.

  (2) Osavõtutasu suuruse määramisel lähtub vallavalitsus enampakkumise korraldamise hinnangulistest kuludest ja eeldatavast pakkujate arvust.

  (3) Osavõtutasu makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (4) Osavõtutasu pakkujale ei tagastata.

§ 24.   Tagatisraha

  (1) Vallavalitsus võib määrata enampakkumise ettevalmistamisel tagatisraha, mille suuruseks on vallavara kasutusse andmisel kuni kolme kuu alghinnast arvutatud kasutustasu, vallavara võõrandamisel kuni 10 protsenti alghinnast või vallavara koormamisel kuni 10 000 eurot.

  (2) Tagatisraha makstakse rahas kuulutuses märgitud viisil.

  (3) Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena.

  (4) Teistele enampakkumisel osalejatele tagastatakse tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist.

  (5) Suulisel enampakkumisel kõrgeima pakkumuse teinud pakkujale, kes keeldub käesoleva määruse § 25 lõikes 10 nimetatud allkirja andmast, või enampakkumise võitjale, kes ei sõlmi mõjuva põhjuseta käesoleva määruse § 29 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul lepingut, tagatisraha ei tagastata.

§ 25.   Suulise enampakkumise korraldamine

  (1) Suulise enampakkumise avab enampakkumise komisjoni esimees, tutvustades enampakkumise tingimusi.

  (2) Enampakkumisest saab osa võtta ainult pakkujaks registreeritud isik (pakkuja).

  (3) Pakkujaks registreerimisel peab isik avaldama oma nime, elu- või asukoha ja isiku- või registrikoodi ning kinnitama allkirjaga asjaolu, et ta on teadlik enampakkumise tingimustest ning esitama dokumendid, mis tõendavad osavõtutasu ja tagatisraha tasumist.

  (4) Isikut, kes keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete avaldamisest või allkirja andmast või kes ei ole tasunud osavõtutasu või tagatisraha, pakkujaks ei registreerita.

  (5) Pakkujale väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni.

  (6) Enampakkumise komisjoni esimees tutvustab enne enampakkumise toimumist enampakkumise kulgu ja kaebuste esitamise korda, kuulutab välja enampakkumise alghinna ja enampakkumise sammu ning tutvustab pakkujaid.

  (7) Enampakkumist alustatakse peale enampakkumise komisjoni esimehe esimest haamrilööki.

  (8) Pakkuja annab enampakkumise komisjoni esimehele märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pakkumuse suuruse pärast seda, kui ta on saanud enampakkumise komisjoni esimehelt vastava loa.

  (9) Enampakkumise komisjoni esimees kuulutab enampakkumise lõppenuks haamrilöögiga pärast kõrgeima pakkumuse kolmekordset teatamist.

  (10) Kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja annab enampakkumise lõppenuks kuulutamise järel allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima lepingu enampakkumise tingimustel enda pakutud hinnaga.

  (11) Kui kõrgeima pakkumuse teinud pakkuja keeldub käesoleva paragrahvi lõikes 10 nimetatud allkirja andmisest, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele.

§ 26.   Kirjaliku enampakkumise korraldamine

  (1) Kirjalikul enampakkumisel esitab pakkuja nõutud märgusõnaga varustatud pakkumuse ja muud dokumendid kuulutuses märgitud tähtpäevaks ja kohta.

  (2) Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
  1) pakkumus enampakkumise eseme kohta, pakkumusega samas dokumendis tuleb esitada pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isiku- või registrikood ning anda kinnitus, et pakkuja nõustub sõlmima lepingu enampakkumise tingimustel;
  2) pakkumuse esitamisel esindaja kaudu esindaja volitusi tõendav dokument.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid peab olema pakkuja allkirjastanud.

  (4) Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või mis ei vasta käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatud tingimustele, tagastatakse pakkujale koos tagastamist põhjendava selgitusega. Pakkumus tagastatakse pakkujale ka siis, kui pakkuja ei ole tasunud osavõtutasu või tagatisraha.

  (5) Pakkumus registreeritakse selle saabumisel, märkides saabumise kuupäeva ja kellaaja.

  (6) Enampakkumise komisjon avab pakkumused nende esitamise järjekorras enampakkumise kuulutuses nimetatud ajal ja kohas.

  (7) Kui kirjalikul enampakkumisel on esitatud võrdsed pakkumused, antakse võrdsed pakkumused esitanud pakkujatele õigus esitada uus kirjalik pakkumus 5 tööpäeva jooksul. Kui pakkujad ei esita kindlaksmääratud ajaks uut pakkumust või kui uued pakkumused on võrdsed, osutub enampakkumise võitjaks pakkuja, kelle esimene pakkumus laekus varem.

§ 27.   Kirjaliku enampakkumise korraldamine elektroonilise oksjonina

  (1) Kirjaliku enampakkumise võib läbi viia elektroonilise oksjonina selleks ettenähtud avaliku interneti portaali kaudu.

  (2) Kirjaliku enampakkumise korraldamisel elektroonilise oksjonina viib enampakkumise korraldaja enampakkumise läbi konkreetse interneti portaali kasutustingimustel, lähtudes käesolevas korras sätestatust ulatuses, mis ei ole vastuolus elektroonilise oksjoni mõttega ja oksjoni läbiviimiseks kasutatava interneti portaali kasutustingimustega.

  (3) Elektroonilise oksjoni korraldamisel võib enampakkumise korraldaja anda kokkuleppega enampakkumise protokolli koostamise kohustuse üle kolmandale isikule.

§ 28.   Enampakkumise protokoll

  (1) Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse.

  (2) Kui suulisele enampakkumisele ei registreeritud ühtegi pakkujat või suulise enampakkumise pakkujad on keeldunud käesoleva määruse § 25 lõikes 10 nimetatud allkirja andmast või kirjalikule enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumust, fikseeritakse see enampakkumise protokollis ning loetakse enampakkumine nurjunuks.

  (3) Enampakkumise protokollile kirjutavad alla kõik enampakkumise komisjoni liikmed, kes enampakkumisel osalesid.

§ 29.   Enampakkumise võitjaga lepingu sõlmimine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Enampakkumise võitjaga sõlmitakse leping hiljemalt ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse andmist.

  (3) Kui enampakkumise võitja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul lepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse lepingut sõlmida ning vallavalitsus tunnistab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korralduse kehtetuks ja enampakkumine on nurjunud.

6. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

§ 30.   Vallavara võõrandamise reeglid

  (1) Vallavara võõrandamine on vallavara omandiõiguse loovutamine kolmandale isikule ostu-müügi või muu tehingu teel eeskirjas kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara ei ole enam vallale vajalik;
  2) vallavara on antud vallale üle võõrandamise kohustusega;
  3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (3) Vallavara võõrandatakse tasu eest, tasuta või tavalisest väiksema hinna eest otsustuskorras, enampakkumise korras või muul viisil.

  (4) Vallavara võõrandamisel määratakse tasu suurus lähtuvalt samal otstarbel ja samas seisukorras ning samadel tingimustel turul võõrandatava vara tasumääradest, kui tasu suurust ei ole määratud õigusaktiga.

§ 31.   Vallavara võõrandamise otsustamine

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab ametiasutuse hallatava asutuse juht, kui võõrandatakse vara, mille vara soetusväärtus on alla 2 000 euro (v.a kinnisvara ja ehitised kui vallasasjad).

  (2) Kui määruse või teiste õigusaktidega ei sätestata teisiti, otsustab muudel juhtudel vallavara võõrandamise vallavalitsus, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud tingimusi.

  (3) Vallavolikogu võib luba andes määrata vallavara võõrandamise olulised tingimused.

§ 32.   Vallavara müük enampakkumise korras

  (1) Enampakkumine käesoleva eeskirja tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus müügileping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema müügihinna.

  (2) Enampakkumise viisid on suuline, kirjalik enampakkumine või viiakse läbi vastavas internetikeskkonnas.

  (3) Vallavara müük enampakkumise korras toimub käesoleva määruse § 21-29 sätestatud korras arvestades järgmisi erisusi:
  1) enampakkumise esemeks on müügihind;
  2) enampakkumise võitjaga sõlmitakse ostu-müügileping;
  3) pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist on enampakkumise võitja kohustatud tasuma ostuhinna enampakkumise tingimustes ettenähtud suuruses ja tähtaja jooksul;

  (4) ostu-müügileping sõlmitakse ühe kuu jooksul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamise korralduse teatavakstegemisest, kuid mitte enne ostuhinna tasumist.

§ 33.   Vallavara võõrandamine otsustuskorras

  (1) Otsustuskorras võib vallavara müüa, kui seadustest ei tulene kohustust võõrandada vallavara avaliku enampakkumise teel ning on täidetud üks järgmistest tingimustest:
  1) enampakkumise korras võõrandamine on nurjunud;
  2) vara võõrandatakse valla osalusega äriühingule või avalik-õiguslik juriidilisele isikule;
  3) vallavara on vajalik heategevuslikele ja avalikku huve teenivatele organisatsioonidele nende ülesannete täitmiseks;
  4) eluruumi ostja on senine kasutaja, kes on üürilepingu alusel eluruumi kasutanud vähemalt ühe aasta ja on täitnud korrektselt üürilepingu tingimusi;
  5) vara võõrandatakse kaasomanikule;
  6) hoonestaja on täitnud hoonestusõiguse seadmise lepingus ettenähtud ehitiste püstitamise kohustuse;
  7) võõrandatakse vara, mille vald omandas peremehetu ehitise hõivamise korras ning vara võõrandatakse sellise vara heausksele kasutajale või hooldajale;
  8) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

  (2) Vallavara võõrandamisel otsustuskorras käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud alusel peab võõrandamise otsustaja vastavat avalikku huvi põhjendama.

§ 34.   Vallavara tasuta andmine või võõrandamine tavalisest väiksema hinna eest

  Vallavara võib üle anda tasuta või võõrandada alandatud hinnaga, kui
  1) vara võõrandatakse haridus-, kultuuri- või sotsiaalhoolekandealastel eesmärkidel;
  2) vara võõrandatakse heategevuslikul eesmärgil;
  3) erandjuhtudel vallavalitsuse korraldusega.

7. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 35.   Vallavara koormamine

  (1) Vallavara koormamine käesoleva eeskirja tähenduses on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Kinnisasja koormamise otsustab vallavalitsus, välja arvatud hoonestusõiguse seadmisel.

  (3) Valla omandis olevat kinnisasja koormamine võib toimuda otsustuskorras või enampakkumise korras.

  (4) Vallavara koormamine enampakkumise korras toimub sarnaselt vallavara kasutusse andmise enampakkumisega, mis on sätestatud käesoleva eeskirja § 20-29.

8. peatükk VALLAVARA MAHAKANDMINE JA LOOTUSETUTE VÕLGADE KUSTUTAMINE 

§ 36.   Vallavara mahakandmine

  (1) Vallavara kuulub mahakandmisele kui:
  1) see on muutunud kasutamiskõlbmatuks ja selle võõrandamine ei ole võimalik või ei ole õnnestunud ning säilitamine on ebaotstarbekas;
  2) ilmneb erinevusi olemasoleva vallavara ja raamatupidamisandmete vahel ning võib põhjendatult eeldada, et selline puudujääk ei ole kõrvaldatav;
  3) vallavara valdus lõpeb muul viisil.

  (2) Vallavara mahakandmisel koostab vallavara valdaja mahakandmisakti, milles näidatakse mahakandmisele kuuluva vara täpne koosseis ja vara väärtus ja mahakandmise põhjus.

  (3) Vallavara mahakandmise otsustab vallavalitsus.

  (4) Kui vallavara ei ole säilinud, vallavara mahakandmise vajadus tuleneb seadusest, pankroti-halduri või audiitori põhjendatud ettepanekust, otsustab vallavara mahakandmise vallavalitsus.

  (5) Vallavara hävitamise kohta koostab vallavara valdaja akti, mis peab sisaldama andmeid hävitamise kulude ja viisi kohta, samuti andmeid vallavara hävitamisest saadud materiaalsete väärtuste kohta.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 5 nimetatud akti koostajad esitavad aktid raamatupidamisele.

§ 37.   Vallavara hulka kuuluvate nõuete esitamine ja nõuetest loobumine

  (1) Nõuded võlgnikele esitab ametiasutuse juht (vallavanem) või ametiasutuse hallatava asutuse juht, kohtulikus korras vallavalitsus.

  (2) Kui vallavara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude aluseks olevad dokumendid on puudulikud, otsustab nõude esitamisest, hagist või sissenõude pöördumisest loobumise vallavolikogu.

  (3) Võlgnikuga võib sõlmida kokkuleppeid nõude vähendamiseks, kui see on konkreetseid asjaolusid arvestades põhjendatud ja vallale kasulik. Kokkuleppe sõlmimise otsustab vallavolikogu.

9. peatükk VALLA OSALEMINE ERAÕIGUSLIKES ISIKUTES 

§ 38.   Eraõiguslikes isikutes osalemise lubatavus

  (1) Valla osalemine eraõiguslikes isikutes on lubatav, kui see on vajalik vallale seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks või vallavara majandamiseks.

  (2) Eraõigusliku isiku asutamine ning vallavalitsuse osalemine eraõiguslikus isikus on lubatav, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud analüüsi tulemusena on teenuse osutamine eraõigusliku isiku kaudu.

  (3) Enne eraõigusliku isiku asutamist või valla osalemise otsustamist eraõiguslikus isikus koostab vallavalitsus analüüsi, mis sisaldab majanduslikke arvestusi eraõigusliku isiku tulevaste tulude ja kulude kohta ning selgitusi selle kohta, miks eraõigusliku isiku kaudu kohaliku omavalitsuse ülesande täitmine on vallale majanduslikult kasulikum, ning kirjeldab õiguslikke ja faktilisi asjaolusid, kuidas mõjutab teenuse osutamine eraõigusliku isiku kaudu isikuid, kelle suhtes teenust osutatakse ning miks teenuse osutamine eraõigusliku isiku kaudu on eelistatud. Analüüs võib sisaldada muid eraõiguslikus isikus osalemise olulisi asjaolusid.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata valla osalemisel vallavara majandamiseks vajalikus mittetulundusühistus.

§ 39.   Nõukogu liige

  (1) Valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikmeks võib määrata isiku, kellel on eraõigusliku isiku tegevus- ja finantsvaldkonda arvestades ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused ning kes on võimeline tegutsema temalt oodatava hoolsusega ja tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes eraõigusliku isiku eesmärkidest ja huvidest ning vajadusest tagada valla huvide tõhus kaitse.

  (2) Nõukogu liikme kandidaat peab esitama enda kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, elukoha aadress ja haridus;
  2) täielik ülevaade viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest koos tähtaegadega, sealhulgas andmed osalemise kohta eraõigusliku isiku juhtorganis;
  3) viimase viie aasta andmed pankrotistunud või sundlõpetatud eraõiguslike isikute kohta, milles isiku osalus pankroti väljakuulutamise või sundlõpetamise hetkel oli suurem kui 10 protsenti aktsia- või osakapitalist või mille nõukogu või juhatuse liige ta sellel hetkel oli;
  4) andmed karistusregistrisse kantud karistuste kohta.

  (3) Nõukogu liikme kandidaadiks valitud isik peab andma nõusoleku nõukogu töös osalemise kohta ning kinnitama, et on teadlik seadustes ja käesolevas määruses nimetatud eraõigusliku isiku juhtorgani liikme kohta sätestatud nõuetest ning ta vastab nimetatud nõuetele.

§ 40.   Nõukogu kohustused

  (1) Vallale kuuluva eraõigusliku isiku nõukogu esimees või valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liige on kohustatud esitama raamatupidamisele esimesel võimalusel enne nõukogu koosolekut nõukogu koosoleku päevakorra ja esimesel võimalusel pärast nõukogu koosoleku protokolli allkirjastamist nõukogu koosoleku protokolli ja koosoleku materjalide koopiad või nõukogu otsuse vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata nõukogu otsuse eelnõu selle väljasaatmisel nõukogu liikmetele ja hääletusprotokolli või hääletustulemused esimesel võimalusel pärast hääletustulemuste selgumist.

  (2) Vallale kuuluva eraõigusliku isiku nõukogu esimees või valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liige on kohustatud teavitama valla eraõigusliku isiku kavast teha tavapärasest majandustegevusest väljuvaid või nimetatud eraõigusliku isiku suhtes olulist tähtsust ja tagajärgi omavaid tehinguid.

  (3) Iga nõukogu liige on kohustatud teavitama valda:
  1) valla nõudel oma tegevusest nõukogu liikmena;
  2) kui tema suhtes ilmnevad asjaolud, mis välistaksid tema nõukogu liikmeks määramise.

§ 41.   Nõukogu liikme tasustamine

  (1) Valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikmele otsustab tasu maksmise vallavalitsus.

  (2) Valla osalusega eraõigusliku isiku nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust hüvitist talle ei maksta.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 42.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008.a määrus nr 67 „Sõmeru vallavara eeskiri“ ja Rakvere Vallavolikogu 26.05.2010 määrus nr 6 “Rakvere valla vara valitsemise kord” kehtetuks.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json