Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.03.2021, 30

Teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 17.09.2018 nr 9
RT IV, 19.09.2018, 13
jõustumine 22.09.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.03.2021RT IV, 05.03.2021, 1308.03.2021

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 72 lõike 3 ja § 12 lõike 1 ning Jõgeva Vallavolikogu 31. mai 2018 määruse nr 41 „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Jõgeva vallas“ § 3 lõike 2 punkti 8 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Teede ja tänavate sulgemise kord sätestab Jõgeva vallas asuva avalikult kasutatava valla omandis oleva tee, tänava, parkla või selle osa (edaspidi tee) liiklusväliseks otstarbeks sulgemise korra ning tee sulgemise üldised tingimused.

  (2) Tee sulgemiseks peab olema kirjalik luba (edaspidi sulgemisluba).

  (3) Sulgemisega kaasneval ajutisel liikluskorraldusel juhindutakse vastava valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud ajutise liikluskorralduse nõuetest, arvestades määruses sätestatud erisusi.

§ 2.   Sulgemisloa taotlemine

  (1) Sulgemisloa saamiseks esitab sulgeja Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakonnale vähemalt viis tööpäeva enne tee sulgemist taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]
  1) sulgemisloa taotleja nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed (telefon,
e-post või aadress);
  2) tee sulgemise ja liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  3) andmed suletava ala kohta (teelõigu või haljasala nimi, vajadusel suletava osa laius ja pikkus, muu oluline informatsioon);
  4) sulgemise alguse ja lõpu kuupäev, alla 24-tunnise sulgemise korral sulgemise alguse ja lõpu kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus.

  (2) Kui sulgemisega kaasneb liikluskorralduse muutmine, esitab sulgeja taotluse lisana ajutise liikluskorralduse skeemi.

  (3) Majandus- ja arendusosakonna nõudmisel esitab sulgeja tööde tegemise graafiku.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

  (4) Tee sulgemisel avarii likvideerimiseks teavitab sulgeja viivitamata majandus- ja arendusosakonda ning esitab sulgemisloa taotluse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tänava sulgemist.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

§ 3.   Sulgemisloa andmine

  (1) Hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse esitamisest annab majandus- ja arendusosakonna teede peaspetsialist sulgemisloa või keeldub selle andmisest.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

  (2) Sulgemisloale märgitakse:
  1) sulgeja nimi ja registri- või isikukood;
  2) suletava tee nimi ning sulgemise ulatus;
  3) tee sulgemise ja liikluskorralduse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed (telefon, e-post);
  4) sulgemise tähtaeg, vajadusel kellaaeg;
  5) sulgemise põhjus;
  6) muud sulgemise tingimused.

  (3) Kui sulgemisega kaasneb liikluskorralduse muutmine, lisatakse sulgemisloale ajutise liikluskorralduse skeem.

§ 4.   Sulgemisest teavitamine

  (1) Kui tänava sulgemisega kaasneb liikluse ümbersuunamine, teavitab majandus- ja arendusosakond pärast sulgemisloa andmist viivitamata Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri, Päästeameti Lõuna päästekeskust ning ühistransporti mõjutava sulgemise korral ka Jõgevamaa Ühistranspordikeskust.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

  (2) Liikluskorralduse muutmise kohta avaldab majandus- ja arendusosakond aegsasti, kuid mitte hiljem kui üks päev enne sulgemise algust, sellekohase teate valla veebilehel ja võimalusel vallalehes.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

§ 5.   Sulgemisloa muutmine

  (1) Sulgemisloa andmete muutmise vajadusel esitab sulgeja põhjendatud taotluse, liikluskorralduse muutumisel ka uue liikluskorralduse skeemi.

  (2) Sõltuvalt tehtavate muudatuste ulatusest antakse välja uus sulgemisluba või vormistatakse muudatus sulgemisloa muutmisega.

§ 6.   Tee sulgeja kohustused

  Tee sulgeja on kohustatud:
  1) paigaldama ajutised liikluskorraldusvahendid ja korraldama kergliiklejate liikluse ajutise liikluskorralduse skeemi, liiklusseaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt;
  2) paigaldama majandus- ja arendusosakonna nõudel täiendavad liikluskorraldusvahendid;
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]
  3) tagama sulgemispiirkonnas heakorra nõuetest kinnipidamise;
  4) taastama pärast sulgemise lõpetamist sulgemise piirkonnas sulgemiseelse olukorra ja haljastuse;
  5) sulgemise lõppedes avama viivitama tee liikluseks.

§ 7.   Järelevalve

  Järelevalvet määruse nõuete täitmise üle teevad majandus- ja arendusosakonna juhataja, teede peaspetsialist ja väärteomenetleja.
[RT IV, 05.03.2021, 13 - jõust. 08.03.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json