Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Kultuur ja sportKultuuriseltsid

Teksti suurus:

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Väljaandja:Võru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.11.2022
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 5

Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord

Vastu võetud 11.09.2019 nr 76
jõustumine 01.10.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib Võru valla eelarvest eelarveaastaks seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse edendamiseks toetuse taotlemist, taotluse menetlemist, toetuse eraldamist ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Võru vallas kodanikualgatuslikku tegevust ning soodustada seltsitegevust.

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võivad taotleda mittetulundusühingud, seltsingud, sihtasutused ja üksikisikud, kes:
  1) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad valla eri piirkondade elanikele erinevate tegevuste pakkumisega;
  2) tegutsevad Võru valla haldusterritooriumil ning tegelevad vanade traditsioonide ja rahvakultuuri edendamise ning arendamisega.

  (2) Toetust ei anta isikutele, kes ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele või neile taotlejatele, kes on eelnevalt toetust saanud, kuid ei ole esitanud toetuse kasutamise kohta aruannet või ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta.

  (3) Toetuse andmisest võib keelduda, kui taotleja ei esita taotluse menetleja poolt esitatud tähtajaks täiendavaid dokumente ja ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida.

  (4) Erandjuhud, mis ei ole käesolevas korras reguleeritud, lahendab Võru Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) maaelukomisjoni vabade eelarveliste vahendite olemasolul või nende puudumisel valla reservfondist.

2. peatükk Toetuse liigid, tegevused ja toetuse määrad 

§ 4.   Toetuse liigid

  Toetuse liigid on:
  1) ühistegevuse toetus Võru valla alevike ja külade omaalgatuslike ühistegevuste arendamiseks;
  2) projektitoetus, st erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamine.

§ 5.   Ühistegevuse toetus

  (1) Ühistegevuse toetust antakse:
  1) avalikuks kasutamiseks mõeldud hoone või objekti haldamise ja remondiga seonduvate kulude katteks. Juhul kui hoone või hooneosa kasutamisega teenitakse renditulu (renditakse ruume asutustele, eraisikutele jm) on maaelukomisjonil õigus teha ettepanek toetuse vähendamiseks;
  2) külade elukeskkonna parendamiseks (sh avaliku ruumi korrastamine ja kaunistamine ning vabaajaveetmise kohtade rajamine);
  3) vaatamisväärsuste säilitamiseks ja eksponeerimiseks, infomaterjalide koostamiseks ja avaldamiseks;
  4) kogukonna liikmete koolitamiseks ja õppereiside korraldamiseks.

  (2) Ühistegevuse teostust ei anta delegeeritud või lepinguga haldusülesannete täitmise korral.

§ 6.   Toetusumma ja omafinantseeringu määr

  (1) Maksimaalne toetussumma taotluse kohta on kuni 10 000 eurot.

  (2) Raamatupidamise teenusega seotud kulude määr on kuni 120 eurot aastas.

  (3) Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% taotluse kogumaksumusest.

  (4) Projektitoetuse summa taotluse kohta on kuni 90%.

§ 7.   Projektitoetus

  Projektitoetust eraldatakse erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimise (omaosaluse) toetamiseks.

3. peatükk Toetuse taotlemine, menetlemine, eraldamine ja aruandlus 

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitatakse Võru Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) vormikohane taotlus järgmise eelarveaasta toetuse saamiseks jooksva eelarveaasta 1. detsembriks.

  (2) Taotlus projektitoetuse kaasfinantseeringu saamiseks erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavatele projektidele esitatakse Vallavalitsusele jooksvalt eelarveaasta jooksul.

  (3) Toetuse taotlemisel märgitakse taotlusesse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotletakse;
  3) tegevuse toetuse taotlemise põhjendus, iseloomustus (eesmärk, vajadus, tegevused, kestvus, ajakava) ning maksumus (taotletav summa, üldmaksumus).

  (4) Toetuse taotluses tuleb ära näidata projekti tegevusele muudest programmidest taotletavad või rahuldatud tegevuse toetuse taotlused ja summad.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Tähtajaks esitatud taotlused vaatab 20 tööpäeva jooksul läbi kultuuritööspetsialist või tema asendaja (edaspidi menetleja).

  (2) Puuduste esinemisel teavitab menetleja toetuse taotlejat puudustest ning annab täiendava tähtaja kuni 10 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Juhul kui taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud taotlus ning menetlus toetuse saamiseks lõpetatakse.

  (3) Taotluse menetlejal on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

  (4) Projektitoetuse kaasfinantseeringu (omaosaluse) toetuse määra otsustab Vallavalitsus.

§ 10.   Toetuse taotluse finantseerimine ja aruandlus

  (1) Otsuse toetuse määramise või mittemääramise kohta teeb maaelukomisjon (edaspidi Komisjon) arvestades sealjuures:
  1) valla eelarveliste vahendite olemasolu;
  2) projekti, objekti või tegevuse kooskõla valla arengukavaga või olulisust Võru valla üldise arengu seisukohalt;
  3) toetuse eelarve kulude põhjendatust;
  4) taotleja võimekust projekti elluviimisel ja edasist jätkusuutlikkust;
  5) projekti elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite, sh taotleja omafinantseeringu olemasolu.

  (2) Komisjon võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks.

  (3) Toetused kuni 300 eurot makstakse toetuse taotlejale komisjoni protokollilise otsuse alusel kuludokumendi ja selle tasumist tõendava dokumendi esitamisel.

  (4) Toetused üle 300 euro makstakse välja taotleja ja Vallavalitsuse vahel sõlmitud vastavasisulise toetuslepingu alusel.

  (5) Toetus kantakse 30 kalendripäeva jooksul alates toetuse määramisest taotleja arvelduskontole.

  (6) Toetuse saaja on kohustatud esitama lepingus märgitud tähtajaks vormikohase aruande toetuse sihipärase kasutamise kohta.

  (7) Aruandes märgitakse järgmised andmed:
  1) taotleja (esindaja) nimi, kontaktandmed ja arvelduskonto number;
  2) tegevusvaldkond, millele toetust taotleti, üldmaksumus, omaosalus ja eraldatud toetuse suurus;
  3) kokkuvõte toetuse kasutamisest, analüüs (tegevused, nõrkused), elluviidud tegevused.

  (8) Toetuse eest korraldatud ürituse teavituses või reklaamistuleb viidata Vallavalitsusele kui toetajale.

  (9) Korra rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab Vallavalitsus.

4. peatükk Järelevalve toetuse kasutamise üle 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Vallavalitsusel on õigus kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Toetuse sihipärast kasutamist kontrollib menetleja.

  (3) Korra nõuete rikkumise korral on Vallavalitsusel õigus peatada toetuse maksmine ja nõuda toetuse tagastamist.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Võru Vallavolikogu 09.05.2018 määrus nr 29 „Seltsitegevuse ja kohaliku omaalgatuse toetamise kord“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobrist 2019.

Georg Ruuda
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json