HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Elva valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 9

Elva valla üldhariduskooli ning ühe asutusena tegutseva üldhariduskooli ja lasteasutuse hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 10.09.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõike 1 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lõike 3, Elva Gümnaasiumi põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 25, Rõngu Keskkooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 19 lõike 3, Puhja Kooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 16 lõike 1, Rannu Kooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 22 lõike 1, Konguta Kooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 27 lõike 1, Palupera Põhikooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 24 lõike 1, Valguta Lasteaed-Algkooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 21 lõike 1, Aakre Lasteaed-Algkooli põhimääruse § 3 lõike 1 ja § 21 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise kord ja töökord (edaspidi kord) reguleerib Elva Vallavalitsuse (edaspidi kooli pidaja) hallatavate üldhariduskoolide ning ühe asutusena tegutsevate lasteaedade ja põhikoolide (edaspidi kool) hoolekogu moodustamist ja koosseisu, hoolekogusse liikmete valimist, hoolekogu koosseisu kinnitamist, hoolekogu liikmete volitusi, hoolekogu pädevust ja ülesandeid, hoolekogu juhtimist ja töö korraldamist, hoolekogu koosoleku kokkukutsumist ja läbiviimist, koosoleku protokollimist, otsuste vastuvõtmist ning hoolekogude aruandlust.

§ 2.   Hoolekogu moodustamine

  (1) Hoolekogu moodustamise algatab iga õppeaasta septembrikuus kooli direktor.

  (2) Kooli hoolekogu on vähemalt seitsmeliikmeline. Hoolekogu liikmete arv sõltub iga kooli tegevusest ning õppe- ja kasvatuskorraldusest ning kooliastmete ja koolieelse tegevuse puhul rühmade arvust.

§ 3.   Hoolekogu koosseis

  (1) Põhikooli hoolekogusse kuulub:
  1) kooli pidaja määratud esindaja;
  2) õppenõukogu esindaja;
  3) igast kooliastmest vähemalt üks lastevanemate (edaspidi vanemate) esindaja;
  4) vilistlaste esindaja;
  5) üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  6) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja.

  (2) Ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli hoolekogu koosseisu kuulub:
  1) kooli pidaja määratud esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteaia õpetajaid;
  3) igast kooliastmest vähemalt üks vanemate esindaja;
  4) igast lasteaia rühmast üks vanemate esindaja;
  5) vilistlaste esindaja;
  6) üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  7) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja.

  (3) Ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisu kuulub:
  1) kooli pidaja määratud esindaja;
  2) kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  3) igast kooliastmest vähemalt üks vanemate esindaja;
  4) üks gümnaasiumi õpilaste esindaja;
  5) vilistlaste esindaja;
  6) üks kooli toetavate organisatsioonide esindaja;
  7) kui põhikoolis on moodustatud õpilasesindus, kuulub hoolekogu koosseisu täiendavalt õpilasesinduse esindaja.

  (4) Vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad peavad moodustama enamuse kooli hoolekogu koosseisust.

  (5) Vanemate, vilistlaste, kooli toetavate organisatsioonide ja kooli pidaja esindajaks ei tohi olla sama kooli või lasteaia töötaja.

§ 4.   Hoolekogu koosseisu liikmete valimine

  (1) Vanemate esindaja valimine:
  1) kooli õpilaste ja lasteaia laste vanemad valivad hoolekogusse oma esindajad vanemate koosolekul;
  2) igal vanemal on õigus kandideerida hoolekogu liikmeks;
  3) vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on samas koolis või lasteaias valitud teise rühma, teiste vanemate või huvigrupi esindajaks;
  4) kandidaadi võib üles seada iga vanem. Vanemate esindaja valitakse hääletamise teel. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega;
  5) vanemate esindaja valimine protokollitakse;
  6) vanemate esindaja esindab hoolekogus esindatavate arvamusi, mille ta selgitab välja enda valitud viisil.

  (2) Kooli vilistlaste esindaja esitamine:
  1) kooli vilistlased, kes tegutsevad ühinguna, seltsinguna või muul viisil organiseeritult, võivad valida hoolekogusse oma esindaja;
  2) organiseeritult tegutsevate vilistlaste juht esitab kooli direktorile kirjalikult vilistlaste esindaja andmed.

  (3) Toetavate organisatsioonide esindaja esitamine
  1) kooli tegevust toetav organisatsioon, mis tegutseb juriidilise isikuna või seltsinguna ning mille tegevuse eesmärk on kooli toetamine, võib valida hoolekogusse oma esindaja;
  2) kooli toetava organisatsiooni esindusõigusega juhatuse liige või seltsinglane esitab kooli direktorile kirjalikult toetava organisatsiooni esindaja andmed.

  (4) Kooli õpilaste esindaja valimine:
  1) kui koolis on moodustatud õpilasesindus, valib õpilasesindus hoolekogusse ühe õpilaste esindaja;
  2) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi hoolekogu koosseisus peab olema gümnaasiumi õpilaste esindaja. Õpilasesinduse esindaja, kes õpib gümnaasiumi astmes, võib olla ühtlasi nii õpilasesinduse esindaja kui ka gümnaasiumi esindaja;
  3) õpilasesinduse puudumisel valitakse gümnaasiumi esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
  4) hoolekogu kandidaadiks võib olla üles seatud iga õpilane;
  5) hoolekogu kandidaadi võib üles seada iga õpilane.

  (5) Kooli õppenõukogu esindaja:
  1) kooli õppenõukogu esindaja valitakse õppenõukogu koosolekul;
  2) ühe asutusena tegutseva lasteaia ja põhikooli õppenõukogu valib kaks esindajat, kellest üks esindab lasteaia ja teine põhikooli õpetajaid;
  3) ühe asutusena tegutseva põhikooli ja gümnaasiumi õppenõukogu valib kaks esindajat, kellest üks esindab põhikooli ja teine gümnaasiumi õpetajaid;
  4) kooli õppenõukogu esindajaks võib olla kooli iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kelle töölepingujärgne ülesanne on juhtida kooli või asendada direktorit tema eemalviibimise ajal;
  5) õppenõukogu esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga õppenõukogu koosolekust osa võttev õpetaja. Esindaja valimine otsustatakse lihthäälteenamusega;
  6) õppenõukogu esindaja valimine protokollitakse.

  (6) Kooli pidaja esindaja määratakse hoolekogusse vallavalitsuse korraldusega.

§ 5.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine

  (1) Kooli direktor esitab iga õppeaasta alguses hiljemalt 15. oktoobriks vallavalitsusele hoolekogusse valitud esindajate andmed, v.a juhul, kui hoolekogu koosseis ei ole muutunud.

  (2) Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

  (3) Vallavalitsus kinnitab kooli hoolekogu koosseisu hiljemalt 15 päeva jooksul pärast kooli direktorilt hoolekogusse valitud esindajate andmete saamist.

§ 6.   Hoolekogu liikme volitused

  (1) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (2) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel koolist või lasteaia laste nimekirjast;
  2) vanemate, vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esindajaks valitud isiku tööle asumises koolis või lasteaias, mille hoolekogu liige ta on;
  3) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  4) õppenõukogu esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  5) esindajaks valitud õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast;
  6) esindaja surma korral;
  7) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

  (3) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel esitab direktor vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks koos uue esindaja andmetega.

§ 7.   Hoolekogu pädevus ja tööülesanded

  Hoolekogu pädevus ja tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ning juhtimisel tulenevad valdkondlikest õigusaktidest ning asutuse põhimäärusest.

§ 8.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (4) Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord nelja kuu jooksul.

§ 9.   Koosoleku kokkukutsumine

  (1) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku direktor.

  (2) Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid edastatakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos koosoleku kutsega, kuid mitte hiljem kui neli tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku koosoleku hiljemalt kolme tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

§ 10.   Koosoleku läbiviimine

  (1) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ja tutvustamist korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Koosolek võib toimuda elektroonilise koosoleku vormis.

  (3) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja protokollib sekretär.

  (4) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa direktor.

  (5) Hoolekogul on õigus kaasata oma töösse arutavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vajadusel isikuid, kes ei kuulu hoolekogu koosseisu.

  (6) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta asutuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 11.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Elektroonilise koosoleku toimumise või hoolekogu liikmete elektroonilise osalemise kohta tehakse protokolli sellekohane märge.

  (4) Allkirjastatud protokoll saadetakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist hoolekogu liikmetele.

  (5) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale.

§ 12.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 13.   Hoolekogu otsuste vastuvõtmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse adressaatidele teatavaks seitsme tööpäeva jooksul pärast koosolekut.

  (3) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (4) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm tööpäeva.

  (5) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ja sekretär.

§ 14.   Aruandlus

  Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord õppeaastas kooli üldkoosolekul õpilaste vanematele ja 1. oktoobriks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

§ 15.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Elva Linnavalitsuse 31.12.2010 määrus nr 5 „Elva Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord“;
  2) Rõngu Vallavalitsuse 13.05.2011 määrus nr 4 „Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord“.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json