HaridusHuviharidus

Kultuur ja sportSport

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.09.2019, 43

Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetamise kord

Vastu võetud 17.09.2019 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja spordiseaduse § 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus reguleerib rahvastikuregistris Kambja valla elanikuna registreeritud 7- 19-aastastele noortele (edaspidi noor) pakutava huvihariduse ja huvitegevuse (edaspidi huvitegevus), sh sporditegevuse toetamist, toetuse taotluse menetlemist ja toetuse kasutamise üle kontrolli teostamist.

§ 2.   Mõisted

  Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad Kambja valla noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

§ 3.   Huvitegevuse toetamise alused

  (1) Kambja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) toetab teenuse pakkujaid, kes pakuvad noortele huviharidust ja -tegevust.

  (2) Vallavalitsus toetab ühe noore kuni kahes eri valdkonda kuuluvas huvitegevuses osalemist.

  (3) Kui noor tegeleb enam kui kahte huvitegevusega, otsustab lapsevanem, milliseid huvitegevusi toetab vald. Tartu linnas tegutsevate huvikoolide ja huviringide korral kinnitab lapsevanem oma eelistuse Tartu linna elektroonilises registris SPOKU.

  (4) Kui noor osaleb ühe teenusepakkuja juures mitmes huvitegevuses, siis vallavalitsus toetab teenusepakkujat ühe tegevuse ulatuses.

  (5) Toetuse saamiseks peab huvitegevus teenuse pakkuja huviringis toimuma vähemalt 9 kuul aastas 1 kord nädalas vähemalt 1 akadeemilise tunni ulatuses .

  (6) Teenusepakkuja esitab üks korda aastas, hiljemalt 30. oktoobriks vallavalitsusele taotluse koos Kambja vallast huvitegevuses osalevate noorte nimekirjaga ja uuendab nimekirja 15. veebruariks.

  (7) Taotlus sisaldab:
  1) teenusepakkuja nime ja kontaktandmeid;
  2) huvitegevuse nimetust, mille kulude katmist taotletakse;
  3) õpilaskoha arvestusliku maksumuse määra (edaspidi kohamaksumuse määr).

§ 4.   Toetuse suuruse kinnitamine

  (1) Vallavalitsuse makstav toetusteenuse pakkujale on pearahapõhine. Toetust antakse taotlemisele järgnevaks kalendriaastaks.

  (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega igal aastal pärast eelarve vastuvõtmist ühe kuu jooksul eelarves selleks ettenähtud vahendite piires teenusepakkujale makstava toetuse suuruse noore kohta.

  (3) Toetuse suuruse kinnitamisel lähtub vallavalitsus eelarve võimalustest ja võtab arvesse teenusepakkujate poolt vallavalitsusele edastatud huvitegevust pakkuvate teenusepakkujate kohamaksumuse määra sid.

  (4) Vallavalitsus maksab toetust eraettevõtjast teenusepakkujale iga Kambja vallast huvitegevustes osaleva noore eest kohamaksumuse määras, kuid mitte rohkem kui käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt kinnitatud toetuse suurus.

  (5) Vallavalitsus maksab toetust väljaspool Kambja valda asuvatele munitsipaalhuvikoolidele omavahelistes lepingutes kokkulepitud kohamaksumuse alusel.

  (6) Tartu linnas tegutsevate spordikoolidele ja -klubidele makstav toetus reguleeritakse vallavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse hallatava asutuse Tartu Spordiliit vahelise lepinguga. Need spordikoolid ja -klubid ei pea toetuse saamiseks vallavalitsusele taotlust esitama.

§ 5.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetus makstakse välja kahes osas poolaasta kaupa.

  (2) Toetus või selle osa makstakse välja eeldusel, et:
  1) teenusepakkujal puudub riiklike ja kohalike maksude või maksete võlgnevus;
  2) teenusepakkuja on esitanud varasemalt Kambja vallalt saadud toetuse kohta nõuetekohase aruande.

  (3) Vallavalitsusel on õigus korraldusega toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui teenusepakkuja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus korraldusega lõpetada toetuse maksmine:
  1) kui teenuse kvaliteet ei vasta nõuetele;
  2) kui noor on lõpetanud huvitegevuses osalemise;
  3) kui teenusepakkuja on esitanud valeandmeid.

  (5) Kui teenuse pakkuja lõpetab või reorganiseerib aasta keskel tegevuse, võib valla valitsus otsustada antud toetuse tagasi nõuda või kohustada selle üle kandma uuele teenusepakkujale.

  (6) Teenuse pakkuja väljastab arve, kui vallavalitsus on andmed kontrollinud ja kinnitanud. Kinnitus saadetakse teenusepakkuja teatatud e-posti aadressil.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Teenusepakkuja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande hiljemalt 15. veebruariks.

  (2) Kui teenusepakkuja tegevus lõpeb kalendriaasta keskel, on ta kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta vallavalitsusele aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tegevuse lõppemist.

  (3) Teenusepakkuja esitab aruandes vähemalt järgmise informatsiooni:
  1) toetuse kasutamise ajavahemik;
  2) toetuse suurus teenusepakkuja kogutuludest;
  3) teenusepakkuja tegevuste ülevaade toetuse kasutamise ajavahemikul;
  4) harrastajate keskmine arv toetuse kasutamise ajal;
  5) hinnang tegevusele ja toetuse mõjule.

§ 7.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab vallavalitsus, kes võib selleks kaasata erinevate valdkondade eksperte.

  (2) Vallavalitsus võib korraldusega teenusepakkujalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda ja toetuse andmise kehtetuks tunnistada ning teenusepakkuja on kohustatud vastava nõude täitma, kui järelevalve käigus või muul moel ilmneb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) asjaolu, mille korral toetust ei oleks antud või toetus oleks antud teises summas;
  2) taotlemisel või toetuse kasutamise kohta on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või on teave jäetud teadlikult esitamata;
  3) teenusepakkuja ei ole esitanud nõuetekohast aruannet toetuse kasutamise kohta.
  4) muudel põhjendatud juhtudel.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Sarapuu
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json