Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Geodeetiliste tööde teostamise kord

Väljaandja:Kuressaare Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 9

Geodeetiliste tööde teostamise kord

Vastu võetud 08.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse Kuressaare linna ehitusmääruse (kinnitatud Kuressaare Linnavolikogu 17.06.2004 määrusega nr 19, muudetud 29.09.2005 määrusega nr 26 ja 28.06.2007 määrusega nr 18) § 4 lõike 2 punkti 13 alusel, juhindudes Vabariigi Valitsuse 14. aprilli 1994. a määrusega nr 138 kinnitatud “Geodeetiliste ja kartograafiliste tööde tegemise ning geodeetiliste ja kartograafiliste andmete kasutamise korra” punktist 5 ning majandus- ja kommunikatsiooniministri 27. augusti 2007. a määrusest nr 70 “Ehitusgeodeetiliste uurimistööde tegemise kord”.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Geodeetiliste tööde teostamise kord (edaspidi kord) sätestab topograafiliste mõõdistuste ja ehitusgeodeetiliste uurimistööde (edaspidi geodeetilised tööd) teostamise Kuressaare linna haldusterritooriumil.

  (2) Käesoleva korra eesmärgiks on reguleerida geodeetiliste tööde teostamist ja vormistamist Kuressaare linnas täiendavalt Eesti Vabariigi sellealastele õigusaktidele.

§ 2.   Tehnilised nõuded

  (1) Geodeetiliste tööde tegemisel tuleb juhinduda kehtivatest sellealastest õigusaktidest, tehnilistest normidest, heast tavast ning käesolevast määrusest.

  (2) Geodeetiliste tööde digitaalsed joonised esitatakse AutoCad dwg või MicroStation V8 dgn failiformaadis.

  (3) Digitaalse joonise faili nimi peab sisaldama:
  1) võimalusel objekti asukoha aadressi;
  2) teostusjooniste puhul mõõdistatava tehnovõrgu liiki või liike;
  3) lühendit “G” (geodeetiline töö v.a. teostusjoonis) või “TJ” (teostusjoonis).

  (4) Graafilised materjalid tuleb vormistada vastavalt käesoleva määruse lisas 1 toodud värvide jaotusele.

  (5) Teostusmõõdistuse teostaja on kohustatud mõõdistamise käigus koostama uued kaevukaardid vastavalt lisale 2 või tegema parandused olemasolevatele kaevukaartidele.

§ 3.   Arhiivimaterjalide kasutamine

  (1) Geoinfospetsialist väljastab geodeetiliste tööde teostamiseks vajalikud arhiivimaterjalid Kuressaare linna geodeetiliste tööde registrist.

  (2) Geodeetiliste tööde teostaja on kohustatud:
  1) tagastama geoinfospetsialisti poolt väljastatud geodeetiliste tööde arhiivimaterjalid 14 päeva jooksul arvates väljastamise päevast;
  2) tagama kasutatavate arhiivimaterjalide ja andmete säilimise. Töö teostajal ei ole õigust kasutamiseks saadud materjale ja andmeid edasi anda või müüa.

§ 4.   Geodeetiliste tööde kontroll ja vastutus

  (1) Geoinfospetsialist kontrollib geodeetilise töö vastuvõtmisel selle kvaliteeti ja vastavust tehnilistele normidele ja käesolevale määrusele, vigade ja puuduste ilmnemisel tagastab töö selle teostajale paranduste tegemiseks.

  (2) Nõuetele mittevastavate geodeetiliste tööde esitamisel on linnageodeedil õigus esitada vastava litsentsi väljaandjale taotlus litsentsi tühistamiseks või peatamiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kuressaare Linnavalitsuse 18. oktoobri 2005. a määrus nr 4 “Geodeetiliste tööde teostamise kord”.

§ 6.   Jõustumine

  Määrus jõustub 11. jaanuaril 2008.

Urve Tiidus
linnapea

Mati Leis
linnasekretär

Lisa1 Digitaalsel joonisel kasutatavate värvide jaotus

Lisa2 Kaevukaart

/otsingu_soovitused.json