KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Järvakandi valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 22

Järvakandi valla kriisikomisjoni põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 06.04.2010 nr 4

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse paragrahvi 5 lõike 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Järvakandi valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on Järvakandi valla territooriumil alaliselt tegutsev komisjon, mille eesmärgiks on hädaolukorra seaduse paragrahvi 5 lõikes 3 ning paragrahvi 34 lõikes 9 toodud ülesannete täitmise ning seeläbi elanikkonna kaitse korraldamine Järvakandi vallas.

 (2) Komisjoni moodustab ning koosseisu kinnitab Järvakandi Vallavalitsus.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Järvakandi valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni koosseis

 (1) Komisjoni esimees on vallavanem.

 (2) Komisjoni nimelise koosseisu kinnitab vallavanema ettepanekul vallavalitsus oma korraldusega.

 (3) Kui komisjoni esimehel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda komisjoni aseesimees v õi komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (4) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik hädaolukorra ajal mingil põhjusel ajutiselt komisjoni töös osaleda, siis asendab teda komisjoni esimehe poolt määratud isik.

 (5) Komisjoni liikmed on kohustatud teatama enda kontaktandmed (telefoninumbrid tööl, kodus, mobiiltelefon, faks, e- posti ja kodune aadress) ja andma koheselt teada nende andmete muutustest komisjoni esimehele.

§ 3.  Komisjoni ülesanded

 (1) Komisjon:

 (2) täidab hädaolukorra seadusest tulenevaid omavalitsusele pandud ülesandeid;

 (3) juhib hädaolukordade lahendamist oma vastutusalas;

 (4) tagab hädaolukorras abivajajate väljaselgitamise ja nende abistamise;

 (5) vaatab läbi hädaolukorra lahendamise plaanid ning korraldab seal kirjeldatud omavalitsuse ülesannete täitmise;

 (6) koostab vastavalt riskianalüüsile elanike ümberpaigutamise plaani omavalitsuse territooriumil hädaolukorras;

 (7) koostab ja korrastab informatsiooni omavalitsusüksuses paiknevatest kriisireguleerimisalastest ressurssidest;

 (8) omab ülevaadet omavalitsuse territooriumil paiknevatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest ning nendest tulenevatest ohtudest;

 (9) vaatab läbi ja annab hinnanguid valla planeeringutele, mis on seotud kemikaaliohutusega;

 (10) korraldab ennetusmeetmete rakendamise ja riskikommunikatsiooni, sealhulgas elanike informeerimise võimalikest hädaolukordadest, nende mõjudest ning käitumisjuhistest hädaolukorras, lähtuvalt riskianalüüsidest;

 (11) teavitab elanikke elutähtsa teenuse toimepidevuse häiretest;

 (12) teavitab elanikke kriisikomisjoni tegevustest;

 (13) korraldab kriisireguleerimise alaseid koolitusi, seminare ja teabepäevi ning teeb volikogule ettepanekuid selleks vahendite eraldamiseks;

 (14) korraldab omavalitsuse kriisireguleerimisõppuse;

 (15) teeb koostööd teiste kriisikomisjonidega;

 (16) kinnitab ja esitab iga-aastase komisjoni tegevuse kokkuvõtte päästekeskusele;

 (17) täidab muid seadusest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 4.  Komisjoni õigused

 (1) Komisjonil on õigus:

 (2) saada komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes valla asutustelt ning elutähtsa teenuse osutajatelt vajalikku informatsiooni teenuse kohta ning komisjoni tööks vajalikke materjale;

 (3) teha volikogule ettepanekuid hädaolukorra likvideerimiseks vajalike ressursside kasutamiseks;

 (4) teha volikogule ettepanekuid riskianalüüsi tulemuste arvestamiseks omavalitsuse arengukavades;

 (5) anda hinnanguid ja teha ettepanekuid valla kriisireguleerimise valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõudesse;

 (6) teha volikogule ettepanekuid uuringute läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;

 (7) luua töögruppe komisjoni eesmärkide täitmiseks;

 (8) teha maavanemale ettepanekuid hädaolukordadeks valmisoleku ja kriisireguleerimise paremaks korraldamiseks;

 (9) saada pädevatelt riigiasutustelt kriisireguleerimisalast nõustamist ja koolitusi;

 (10) teha koostööd pädevate riigiasutuste, teiste omavalitsustega ja valla ettevõtjatega.

§ 5.  Komisjoni töökorraldus

 (1) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (2) Komisjoni aseesimees on kriisireguleerimise valdkonda kureeriv abivallavanem.

 (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

 (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

 (5) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

 (6) Komisjoni liikmetel on õigusteha komisjoni esimehele ettepanek komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 (7) Komisjoni liikmel on õigusteha ettepanek komisjoni istungile ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute kutsumiseks.

 (8) Ekspertide, ajakirjanike ja teiste komisjoniväliste isikute osalemise komisjoni istungil otsustab komisjoni esimees.

 (9) Komisjoni istungid ja otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

 (10) Komisjon edastab istungite protokollid ja otsused maavanemale ja Päästekeskuse kriisireguleerimisbüroole 10 päeva jooksul peale istungi toimumist elektroonselt.

 (11) Komisjoni otsused ja protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõuetele.

 (12) Komisjon kinnitab oma protokollilise otsusega vajalikud juhendmaterjalid hädaolukorras tegutsemiseks.

§ 6.  Põhimääruse muutmise kord ja jõustumine

 (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

 (2) Määrus jõustub 01. maist 2010.

Mart Järvik
Vallavanem

Sigrid Algre
Vallasekretär