Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Palade Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 30

Palade Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 27.11.2007 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 16 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri kehtib Palade Rahvaraamatukogus (edaspidi raamatukogu).

  (2) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab Pühalepa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Raamatukogu tagab juurdepääsu informatsioonile, laenutab soovijaile raamatuid ja muid teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju ning tegeleb lugejakoolitusega.

  (4) Raamatukogu teenuseid võib kasutada igaüks, väljaarvatud klient, kellelt on vastavalt „Rahvaraamatukogu seadusele“ § 17 raamatukogu kasutamise õigus ajutiselt ära võetud.

  (5) Raamatukogu põhiteenused on tasuta. Raamatukogu põhiteenusteks on:
  1) kojulaenutus;
  2) kohalkasutus;
  3) teatmeteenindus;
  4) lugejakoolitus;
  5) andmebaaside kasutamine;
  6) avaliku internetipunkti kasutamine;
  7) raamatuüritused, näitused.

  (6) Avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjad kehtestatakse eraldi ning kinnitatakse Pühalepa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrusega.

  (7) Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

§ 2.   Lugejaks registreerimine

  (1) Lugeja registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord. Koolieelikud registreeritakse vanemate nõusolekul.

  (2) Lugeja annab allkirja raamatukogu kasutamise eeskirja tundmise kohta.

  (3) Lugeja ümberregistreerimist teostatakse igal aastal nende esimesel külastusel raamatukokku. Lugejaandmed kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel tehakse parandused. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

§ 3.   Lugejateenindus

  (1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist. Vajadusel abistab lugejaid raamatukoguhoidja.

  (2) Teavikute laenutustähtaeg on 30 päeva, ajakirjadel 14 päeva. Esimesed kaks nädalat loetakse viimast numbrit ajakirja ainult kohapeal. Ajalehti loetakse ilmumispäeval kohapeal.

  (3) Õpperaamatute laenutamisel võib määrata pikema laenutustähtaja.

  (4) Entsüklopeediaid, sõnaraamatuid ja muid raamatukoguhoidja otsusel eriti väärtuslikke teavikuid koju ei laenutata.

  (5) Lugejal on õigus korraga koju saada piiramatu arv teavikuid.

  (6) Raamatukoguhoidjal on õigus eriti nõutavate teavikute laenutustähtaega lühendada.

  (7) Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teiste lugejate järjekorda.

  (8) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni või e-posti teel. Kui lugeja kokkulepitud ajaks teavikule järele ei tule, laenutatakse see järgmisele soovijale.

  (9) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 4.   Lugejate kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

  (2) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukoguhoidjale.

  (3) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtpäevaks, võib raamatukogu nõuda viivitatud aja eest tasu, kuid mitte rohkem kui üks kroon iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

  (4) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Laste tekitatud kahjud hüvitab lapsevanem.

  (5) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud summade tasumiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral.

  (6) Raamatukogul on õigus avalikustada nende lugejate nimed, kellel on raamatukogu ees võlgnevusi.

  (7) Lugejal ei ole õigust laenutada teavikuid teistele lugejatele.

  (8) Lugejalt võib nõuda kojulaenutusel tagatist, kui:
  1) lugeja elukohaks ei ole raamatukogu asukohajärgne vald;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 5.   Sisekord

  (1) Raamatukogus tuleb säilitada korda ja vaikust. Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teisi lugejaid.

  (2) Raamatukogus on keelatud söömine ja joomine.

  (3) Alkoholijoobes ja määrdunud riiete ja kätega lugejaid ei teenindata.

  (4) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab raamatukogu direktor.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 21.detsembri 2004 määrus nr 71 „Palade Rahvaraamatukogu kasutamise eeskiri“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.detsembril 2007.

Õie Laksberg
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json