Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hellamaa Perekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.09.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 32

Hellamaa Perekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2005 nr 81

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 punkti 2, § 17 lõike 1 ja lõike 4, § 18 lõike 1 punkti 1 ja punkti 8 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hellamaa Perekeskus (edaspidi asutus) on Pühalepa valla segatüüpi hoolekandeasutus (sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus, päevakeskus ja tugikodu), mille ülesandeks on psüühiliste erivajadustega isikutele, puuetega inimestele, eakatele ja teistele sotsiaalsetele riskigruppidele sotsiaalteenuste osutamine ja arendamine.

  (2) Asutuse ametlik nimi on Hellamaa Perekeskus.

  (3) Asutuse asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Hellamaa küla, 92334 Pühalepa vald Hiiu maakond.

  (4) Asutus on Pühalepa valla (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on asutuse valduses oleva vallavara valitseja.

  (5) Asutusel on iseseisev eelarve. Asutusel ja tema struktuuriüksustel võib olla oma sümboolika.

  (6) Asutuse põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi ja täiendusi Pühalepa Vallavolikogu.

  (7) Asutus juhindub oma tegevuses riigi ja Pühalepa valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (8) Oma ülesannete täitmiseks on asutusel kooskõlastatult Pühalepa Vallavalitsusega õigus moodustada struktuuriüksusi, mis alluvad asutuse juhatajale. Asutuse põhiülesannete elluviimine toimub erinevate tegevuse ja projektide kaudu. Asutuse koostööpartneriteks on MTÜ Toetaja ja Rehabilitatsioonimeeskond.

§ 2.   Põhitegevusalad ja osutatavad teenused

  (1) Pakkuda ja arendada psüühiliste erivajadustega inimestele (edaspidi kliendid) vaimse tervise teenuseid kogukonnas, inimese parima võimaliku elukvaliteedi saavutamiseks.

  (2) Eesmärgist tulenevalt on asutusel järgmised tegevusalad:
  1) osutada klientidele seostavaid ja toetavaid teenuseid (rehabiliteerimise, igapäevaelu toetamise, toetatud elamise, toetatud töötamise jm teenused);
  2) arendada kogukonna ressursse ja vaimse tervise teenuste võrku koostöös klientide, nende lähedaste, sotsiaal- ja tervishoiuameti, omavalitsuste ja teiste koostööpartneritega;
  3) tagada toetatud elamise teenust tarbivatele klientidele turvaline elukeskkond;
  4) nõustada ja toetada psüühiliste erivajadustega inimeste eneseabigruppide tegevust;
  5) nõustada ja toetada psüühiliste erivajadustega inimeste lähedasi ning nende eneseabigruppide tegevust;
  6) korraldada psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alast väljaõpet;
  7) osutada psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni alast nõustamist ning juhendamist;
  8) teavitada elanikkonda vaimse tervise alasest tööst ja teenustest, teha vaimse tervise alast edendamise- ja ennetustööd;
  9) arendada kontakte ja koostööd sama sihtgrupiga tegelevate asutuste ning organisatsioonidega oma tegevuskvaliteedi tõstmiseks ja töötajate väljaõppeks.

  (3) Eesmärgist tulenevalt võib asutus osutada järgmisi teenuseid:
  1) toetatud elamise teenus;
  2) igapäevaelu toetamise teenus;
  3) toetatud töötamise teenus;
  4) rehabiliteerimise teenus;
  5) huviringides osalemine;
  6) psühhosotsiaalse rehabilitatsioonialane nõustamine ja koolitus;
  7) psühholoogilise nõustamise teenus.

  (4) Pakkuda sotsiaalteenuseid (sotsiaalne-, psühholoogiline ja tervishoiualane nõustamine, lepitamisteenus) teistele sotsiaalsetele riskigruppidele (eakad, lapsed, töötud) toimetulekuoskuste tõstmiseks.

  (5) Kaasata laste-, noorte- ja pereprobleemide lahendamiseks oma tegevusse haridus- ja tervishoiuasutuste, politsei, koguduste, tööhõiveametite, ühenduste ja fondide esindajaid, samuti lapsi või laste poolt valituid isikuid, kes tunnevad laste, noorte ja pere probleeme ja soovivad osaleda nende lahendamises. Aidata kaasa sotsiaalvõrgustiku loomisele.

  (6) Töötada välja ja viia ellu erinevate sotsiaalsete riskigruppide arengut ja toimetulekut toetavaid programme ja projekte.

  (7) Korraldada hooldust, huvi- ja vabaajategevust eakatele ja puuetega inimestele.

  (8) Korraldada infopäevi ja nõustamisi.

  (9) Asutus võib osutada muid tasulisi teenuseid mis on seotud asutuse põhitegevusaladega.

§ 3.   Asutuse tegevuse alused

  (1) Töötamine asutuses toimub töölepingu alusel ja töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused kinnitab asutuse juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (3) Asutuse valduses olevat vallavara kasutab asutus sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Asutuse valduses oleva vallavaraga võib tehinguid sooritada üksnes Pühalepa valla õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

  (4) Asutuse valduses oleva vallavara kohta peetakse arvestust Pühalepa valla õigusaktides kehtestatud korras.

  (5) Asutuse rahalised vahendid moodustuvad:
  1) Pühalepa valla eelarvelistest vahenditest;
  2) tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust;
  3) annetustest ja sihteraldistest;
  4) muudest seadusega lubatud vahenditest.

  (6) Asutus võib vastu võtta eraldisi ja annetusi sihtasutustelt, äriühingutelt, mittetulundusühingutelt ja üksikisikutelt, mis võetakse arvele Pühalepa valla õigusaktidega ja raamatupidamise sise-eeskirjaga kehtestatud korras.

  (7) Asutuse põhimääruses ettenähtud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi- ja Pühalepa valla õigusaktidega sätestatud korras ning osutatud teenuste eest asutusele laekuvaid vahendeid kasutatakse asutuse tegevusvaldkonnast tulenevate ülesannete täitmiseks ning asutuse ülalpidamiseks.

§ 4.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja. Asutuse juhatajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu Pühalepa Vallavalitsus.

  (2) Juhataja täidab järgmiseid ülesandeid:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ja kannab isiklikku vastutust asutuse üldseisundi, varade säilimise, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
  2) tegutseb asutuse nimel ja esindab asutust ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  4) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepinguid;
  5) esitab asutuse eelarve projekti ning eelarve täitmise aruande vastavalt valla õigusaktides kehtestatud korrale;
  6) annab oma pädevuse piires keskuse töö sisemiseks korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  7) kooskõlastatult vallavalitsusega kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused;
  8) teavitab vallavalitsust eraldistest või annetusest, tagab eraldise või annetuse kasutamise järgides annetaja soovi ning nimetatud vahendite arvestuse;
  9) täidab muid ülesandeid.

  (3) Asutuse juhatajat asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 5.   Aruandlus ja kontroll tegevuse üle

  (1) Asutuse juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Asutuse raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldatakse Pühalepa Vallavalitsuse tsentraalses raamatupidamises lähtudes heast raamatupidamistavast ja antud valdkonnale kehtestatud õigusaktidest.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse kontrollimiseks teostab vallavalitsus.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Pühalepa Vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Kui asutuse ümberkorraldamise otsuses ei ole otsustatud teisiti, lähevad asutuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga vallavalitsusele. Asutuse tegevuse lõpetamine toimub likvideerimise teel.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 05.septembri 2000 määrus nr 9 “Hellamaa Perekeskuse põhimääruse kinnitamine”.

  (2) Määrus jõustub 25.septembril 2005.

Andres Onemar
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json