Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Hellamaa Rahvaraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2012, 35

Hellamaa Rahvaraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 27.11.2007 nr 24

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 1 p 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Hellamaa Rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on universaalse koostisega üldkasutatav rahvaraamatukogu, mille eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Raamatukogu on Pühalepa valla munitsipaalasutus, kes kogub, säilitab ja teeb lugejatele kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Pühalepa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja Pühalepa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustest, määrustest, korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.

  (4) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

  (5) Raamatukogu postiaadress on: Tempa küla 92334, Pühalepa vald, Hiiu maakond.

§ 2.   Tegevuse korraldus

  (1) Raamatukogu:
  1) kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud ja avalikud andmebaasid;
  2) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogus puuduvad teavikud raamatukogudevahelise laenutuse kaudu (RVL);
  3) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  4) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
  5) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi,
  6) teeb teatme-bibliograafilist tööd, vastab päringutele;
  7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
  8) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
  9) korraldab elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama nende soovil koduteeninduse.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Pühalepa valla eelarves.

  (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus.

§ 3.   Raamatukogu juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

  (2) Direktoril peab olema kõrgharidus.

  (3) Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (4) Raamatukogu direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest.

§ 4.   Raamatukogu nõukogu

  Kohalikule omavalitsusele raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks moodustatakse raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks vähemalt kolmeliikmelise raamatukogu nõukogu.

§ 5.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Pühalepa vallavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise eeskirjas sätestatud korras.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) kohaliku omavalitsuse eelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§ 6.   Aruandlus

  (1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

  (2) Raamatukogu annab oma tegevusest aru Pühalepa Vallavalitsusele.

§ 7.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Pühalepa Vallavolikogu otsusel.

  (2) Ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu ette.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 15.06.1999 otsus nr 138 „Hellamaa Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub 01.detsembril 2007.

Õie Laksberg
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json