ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord Narva-Jõesuu linnas

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2013, 5

Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord Narva-Jõesuu linnas

Vastu võetud 24.09.2008 nr 94
jõustumine 01.10.2008

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 3, § 22 lõike 2 ja kaugkütteseaduse §-de 8 ja 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimine

  Käesolev kord reguleerib soojusenergia hinna kehtestamist ja muutmist Narva-Jõesuu linna territooriumil.

§ 2.   Soojusettevõtja

  Soojusettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb soojuse tootmise, muundamise, salvestamise, jaotamise või müügiga.

§ 3.   Tegevuspiirkond

  Soojusettevõtja tegevuspiirkonnaks on Narva-Jõesuu linnavolikogu poolt määratud kaugküttepiirkond (üldplaneeringuga kindlaksmääratud maa-ala, kus soojusettevõtja varustab kliente soojusega).

§ 4.   Soojuse hinnakujundus

  Soojuse piirhind kujundatakse selliselt, et soojusettevõtjal oleks tagatud:
  1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
  2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3) keskkonnanõuete täitmine;
  4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  5) põhjendatud tulukus.

Tulukus loetakse põhjendatuks, kui see ei ületa 5% käesolevas paragrahvis sätestatud tingimuste täitmisega seotud kulusid.

§ 5.   Soojuse piirhinna taotlus

  (1) Soojuse piirhinna kehtestamiseks esitab soojuseettevõtja Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kirjaliku taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

  1) teenuse tegelik maht Narva-Jõesuu linnas;
  2) teenuse hinna kalkuleeritud põhjendus ja finantsprognoos koos eelmise perioodi tegelike tootmiskulude äranägemisega. Teenuse hinna kalkulatsioon tuleb esitada lähtudes Konkurentsiameti kehtestatud soojusenergia piirhinna kooskõlastamise põhimõttest ja metoodikast;
  3) kehtestatava piirhinna soovitud rakendamise aeg ning kütuse hinna muutmise ulatus, ühes seda kinnitavate tõenditega.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda soojusettevõtjalt täiendavaid andmeid, mis mõjutavad teenuse hinna kujundamist või on abiks hinna kehtestamisel, sh. ülevaadet soojusettevõtja eelmise perioodi tegelikest tootmiskuludest, eelmise majandusaasta auditeeritud aruannet või kui majandusaasta lõppemisest on möödunud enam kui kuus kuud, siis viimase kuue kuu bilanssi.

§ 6.   Soojuse piirhinna kooskõlastamine

  (1) Linnavalitsus teeb piirhinna kooskõlastamise kohta määruse 30 päeva jooksul, alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.

  (2) Eriti keeruka või töömahuka kooskõlastamistaotluse menetlemisel võib linnavalitsus pikendada seda tähtaega 60 päevani, teatades tähtaja pikendamisest enne esialgse tähtaja möödumist taotluse esitajale.

§ 7.   Soojuse piirhinna muutmine lähtudes hinnavalemist

  (1) Soojusettevõtja võib taotleda linnavalitsuselt hinnavalemi kooskõlastamist ja kasutamise õigust kuni kolm aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna muutmiseks soojusettevõtja taotluselt tema tegevusest sõltumatute kütuse ja muude soojuse hinda mõjuvate tegurite ilmnemisel. Otsuse piirhinna kooskõlastamise taotluse kohta hinnavalemi alusel teeb linnavalitsus kümne tööpäeva jooksul, arvates nõuetekohase taotluse saamisest. Soojusettevõtja võib hinnavalemi alusel muutunud soojuse hinda korrigeerida kaks korda kütteperioodi jooksul: jaanuaris ja mai kuus. Selleks esitab soojatootja taotluse ja vastavad arvutused.

  (2) Soojuse hinna muutmist (v.a. kütuse hinna muutmisest) üldisest inflatsioonist lähtuvalt võib soojusettevõtja taotleda üks kord aastas koos paragrahv 7 lõikes 1 loetletud soojuse piirhinna muutmisega hinnavalemi kaudu.

  (3) Hinnavalem:
Toodud hinnale lisandub käibemaks vastavalt käibemaksuseadusele.

§ 8.   Soojuse piirhinna kehtestamine

  Soojuse piirhinna kehtestab linnavalitsus oma määrusega.

§ 9.   Soojuse piirhinna avalikustamine

  Soojusettevõtja peab avalikustama soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Käesolev määrus jõustub 01.10.2008.a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu linnavolikogu 27.10.2004 määruse nr 53 “Narva-Jõesuu linna kaugküttepiirkonna kehtestamine” punktid 6-9.

Raivo Murd
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json