HaridusKool

Teksti suurus:

Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.06.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.06.2017, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Haridusasutuse arengukava kinnitamise kord

Vastu võetud 27.08.2013 nr 81
RT IV, 19.10.2013, 21
jõustumine 22.10.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.05.2017RT IV, 02.06.2017, 1205.06.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lõike 3 ja huvikooli seaduse § 3 lõike 2 alusel.

§ 1.   Arengukava

  (1) Järjepideva arengu tagamiseks koostab Kehtna valla munitsipaalharidusasutus (edaspidi haridusasutus) arengukava vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks haridusasutuse hoolekogule, õpilasesindusele (selle olemasolul) ja pedagoogide esindusele. Arengukava esitatakse Kehtna Vallavalitsusele arvamuse andmiseks.

  (2) Haridusasutuse arengukavas määratakse:
  1) haridusasutuse arenduse põhisuunad ja – valdkonnad, sealhulgas turvalisuse tagamine;
  2) õpetajate täienduskoolituskava;
  3) tegevuskava;
  4) arengukava uuendamise kord;
  5) seaduses ettenähtud või haridusasutuse poolt oluliseks peetav informatsioon.

  (3) Käesolevat määrust rakendatakse kooli, koolieelse lasteasutuse ja huvikooli arengukava menetlemisel arvestades põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses, koolieelse lasteasutuse seaduses või huvikooli seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.   Arengukava koostamine

  (1) Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes välja toodud haridusasutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (2) Arengukava koostamisse kaasatakse haridusasutuse hoolekogu, õpilasesindus (selle olemasolul) ja pedagoogide esindus ning vajadusel eksperte.

§ 3.   Arengukava kinnitamine ja muutmine

  (1) Haridusasutuse arengukava kinnitab Kehtna Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

  (2) Haridusasutuse arengukava muutmine toimub samas korras arengukava koostamise ja kinnitamisega.

  (3) Haridusasutuse arengukava avalikustatakse samas korras vallavolikogu õigusaktidega.

  (4) Haridusasutuse juht annab arengukava täitmisest aru Kehtna Vallavalitsuse istungil vähemalt ühel korral arengukava kehtivuse ajal.
[RT IV, 02.06.2017, 12 - jõust. 05.06.2017]

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

/otsingu_soovitused.json