HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2017, 13

Põlva Lasteaia Lepatriinu põhimäärus

Vastu võetud 13.05.2015 nr 15
RT IV, 22.05.2015, 5
jõustumine 01.09.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.10.2017RT IV, 19.10.2017, 1022.10.2017

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Põlva Lasteaed Lepatriinu.

§ 2.   Liik, haldusala ja õiguslik seisund

  (1) Lasteasutuse liik on lasteaed.

  (2) Lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus (edaspidi lasteaed).

  (3) Lasteaed on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaalasutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna (edaspidi osakond) haldusalas.

  (4) Lasteaed juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Asukoht ja teeninduspiirkond

  (1) Lasteaed asub ja tegutseb aadressil Piiri tn 3, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.

  (3) Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

§ 4.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Lasteaed korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

§ 5.   Pitsat ja sümboolika

  (1) Lasteaial on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

  (2) Lasteaia sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

2. peatükk Tegevuse eesmärk ja ülesanded 

§ 6.   Lasteaia tegevuse eesmärk

  Lasteaia tegevuse eesmärk on võimaldada pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ning toetada lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§ 7.   Lasteaia ülesanded

  Vastavalt eesmärgile lasteaed:
  1) loob võimalused ja tingimused lapse tervikliku isiksuse kujunemiseks ning alushariduse omandamiseks, arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  2) tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema vaimse ja füüsilise turvalisus ning tervise kaitse;
  3) hoiab ja tugevdab lapse tervist ning soodustab tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  4) korraldab laste tervislikku ja häireteta toitlustamist vastavalt kehtestatud laste toitlustamise nõuetele;
  5) teeb koostööd lapsevanemate või eestkostjate (edaspidi vanem), haridus-, sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, tugispetsialistide ning teiste füüsiliste ja eraõiguslike isikute ja vabatahtlike organisatsioonidega.

3. peatükk Õppe- ja kasvatuskorralduse alused 

§ 8.   Struktuur

  (1) Direktor moodustab lasteasutuses sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad.

  (2) Direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada lasteasutuses sobitusrühmi ja erirühmi.

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Lasteaia õppekava läbinud lapsele annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused.

  (3) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava ning kodukord.

§ 10.   Lasteaia tööaeg

  Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, arvestades hoolekogu ettepanekut.

4. peatükk Juhtimine ja personal 

§ 11.   Direktor

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga lasteaia tulemusliku töö.

  (2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.

  (3) Direktor täidab Eesti Vabariigi, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
  1) juhib lasteaia igapäevast tegevust;
  2) esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
  4) kasutab ja valdab lasteaia valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
  5) korraldab lasteaia asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt;
  6) kinnitab lasteaia töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
  7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  8) moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad;
  9) kinnitab pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia õppekava, kuulates ära hoolekogu arvamuse;
  10) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava;
  11) koostab lasteaia kodukorra ning esitab selle kinnitamiseks hoolekogule;
  12) määrab lasteaia töötajate koosseisu;
  13) korraldab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
  14) sõlmib, muudab ja lõpetab lastaia töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
  15) korraldab lastaia arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
  16) kehtestab lasteaia sisehindamine läbiviimise korra;
  17) koostab ja esitab vallavalitsusele lastaia eelarve projekti vallavolikogu poolt kehtestatud korras;
  18) kinnitab hoolekogu otsuse alusel lapse toidukulu päevamaksumuse;
  19) esitab kord aastas vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest;
  20) teatab vallavalitsusele ja hoolekogule kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveasutuse tehtud ettekirjutustest;
  21) esitab iga õppeaasta alguses, hiljemalt 10. oktoobriks vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale hoolekogu uue koosseisu nimekirja.

  (4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 12.   Töötajad

  (1) Lasteaia töötajad on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Töötajate koosseisu määrab direktor, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud miinimumkoosseisust.

  (3) Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 13.   Pedagoogiline nõukogu

  Pedagoogilise nõukogu ülesanne on plaanida, analüüsida ja hinnata õppe- ja kasvatustegevust ning teha direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks. Pedagoogilisse nõukogusse kuuluvad lasteaia pedagoogid.

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja(te) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

  (4) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

5. peatükk Laste ja vanemate õigused ja kohustused 

§ 15.   Laste õigused

  Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 16.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  4) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või lasteaia üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.

  (2) Vanem on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervisedendamise nõuetest;
  3) tasuma lapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu kehtestatud määras ja korras.

6. peatükk Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused 

§ 17.   Pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks, mis põhineb vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega ning lasteaia teiste töötajatega.

  (2) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate, lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Töötajad loovad lasteaias tervisliku ja turvalise keskkonna ning hoolitsevad lapse tervise eest tema lasteaias viibimise ajal.

  (4) Töötajatel on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (5) Pedagoogide ja teiste töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks lasteaia põhimääruse, töökorralduse reeglite ja töötajate ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Põlva valla õigusaktidega.

7. peatükk Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus 

§ 18.   Vara ja finantseerimine

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud rahalised vahendid, maa, ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Lasteaia valduses olev vara on Põlva valla omand.

  (3) Lasteaed kasutab ja valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.

  (4) Lasteaial on oma eelarve Põlva valla eelarve osana.

  (5) Lasteaia tegevuse rahastamine toimub lasteaia eelarve kaudu.

  (6) Lasteaed kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.

  (7) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 19.   Järelevalve ja aruandlus

  (1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.
[RT IV, 19.10.2017, 10 - jõust. 22.10.2017]

  (2) Lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse õiguspärasuse, sihipärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet (sealhulgas teenistuslikku järelevalvet) vallavalitsus.

  (3) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 20.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteaias.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamisel järele jäänud vara ja vahendeid haldab vallavalitsus.

9. peatükk Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine 

§ 21.   Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu koostab lasteaia direktor koostöös haridus- ja kultuuriosakonnaga.

10. peatükk Rakendussätted 

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json