SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2017, 27

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

Vastu võetud 12.10.2017 nr 118
jõustumine 01.11.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

 (2) Käesolev määrus reguleerib üldhooldusteenuse korraldamist täisealisele isikule:
 1) kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on Jõelähtme vallas või;
 2) kes abi vajamise ajal viibib Jõelähtme vallas.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul kooskõlastatakse teenuse korraldamine, sh rahastamine, eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsusüksusega.

§ 2.  Üldhooldusteenuse taotluse menetlemine

 (1) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik (edaspidi: sotsiaalvaldkonna ametnik) selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

 (2) Üldhooldusteenust (edaspidi: teenus) taotlev isik esitab Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse teenuse saamiseks (Lisa 1), milles märgitakse taotleja:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
 3) asjaolude kirjeldus;
 4) sissetulek ja varaline seis;
 5) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed;
 6) soovi korral eelistatud hoolekandeasutuse nimi;
 7) kinnitus andmete õigsuse kohta ning nõusolek andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

 (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib hooldusvajaduse hindamiseks külastada taotleja kodu, teha päringuid perekondliku, tervisliku ja majandusliku seisundi välja selgitamiseks ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

 (4) Otsuse teenuse korraldamise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

 (5) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
 1) vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus;
 2) taotleja toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades.

§ 3.  Teenuse rahastamine valla eelarvest

 (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kellel puuduvad ülalpidamiskohustuslased või ülalpidamiskohustuslaste osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses maksta, on õigustaotleda teenuse rahastamist Jõelähtme valla eelarvest.

 (2) Teenuse saaja omaosalus ning valla eelarvest makstav teenuse maksumusest puudujääv osa määratakse vallavalitsuse korraldusega juhtumipõhiselt, arvesse võttes teenuse mahtu, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

 (3) Enne uut eelarveaastat vaatab sotsiaalvaldkonna ametnik hiljemalt 1. novembriks läbi teenuse rahastamise korraldused, kontrollides teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku seisu. Juhul kui teenust saava isiku ja/või ülalpidamiskohustuslaste varanduslik seisukord on muutunud ja teenust saav isik või tema ülalpidamiskohustuslased on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse eest maksmise.

 (4) Juhul, kui teenuse saaja ja/või ülalpidamiskohustuslaste majanduslik olukord on oluliselt halvenenud, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on teenuse saajal õigustaotleda Jõelähtme valla eelarvest makstava osa suurendamist.

 (5) Vallavalitsus lõpetab teenuse eest tasumise, kui:
 1) teenuse eest on võimalik tasuda teenuse saajal või ülalpidamiskohustuslasel;
 2) teenuse saaja lahkub teenuselt;
 3) teenust vajav isik sureb.

§ 4.  Erandid teenuse rahastamisel valla eelarvest

 (1) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslaste varalise olukorra väljaselgitamiseni.

 (2) Kui teenust vajav isik ja/või ülalpidamiskohustuslased jätavad maksmata vallavalitsuse määratud omaosaluse, on vallavalitsusel võlaõigusseaduses sätestatud käsundita asjaajajana tegutsemise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda teenuse saajalt.

§ 5.  Vaide esitamine

  Teenuse korraldamise või sellest keeldumise otsusega seotud vaiet on õigus esitada vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 6.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 14.04.2016 määrus nr 81 „Jõelähtme valla eelarvest hoolekandeteenuse eest maksmise kord“.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2017.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus üldhooldusteenuse saamiseks