Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2018, 5

Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

Vastu võetud 15.10.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2 ja § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Märjamaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse eraldamise ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi kord).

  (2) Toetuste üldsumma määrab Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) valla eelarvega.

  (3) Toetuste summad kinnitab Märjamaa vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) taotlusi läbivaatava komisjoni ettepanekute alusel.

§ 2.   Toetamise eesmärk

  Mittetulundusliku tegevuse toetamise eesmärgiks on ettevõtlikkuse ja kodanikuühenduste, piir- ja kogukondade üldise arengu (sh huvialase tegevuse, ürituste läbiviimise, kultuuri-, spordi- ja muudes projektides osalemise) toetamine ning harrastuskultuuri kunstilise taseme, järjepidevuse ja mitmekesisuse hoidmine.

§ 3.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) mittetulunduslik tegevus - kasumit mittetaotlev Märjamaa valla (edaspidi valla) elanikele suunatud tegevus elukeskkonna, turvalisuse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja sotsiaaltöö, tervise, külaliikumise ning vaba aja sisustamise edendamiseks;
  2) toetus - vallaeelarvest kindla eesmärgi täitmiseks antav raha, mis kantakse rahastamise otsuse ja/või toetuslepingu allkirjastamise järgselt tervikuna või tingimustes ette nähtud osade kaupa üle toetuse saaja arvelduskontole;
  3) omaosalus - toetuse saaja rahaline panus (toetuse saaja poolt tema arvelduskonto kaudu panustatud rahalised vahendid sõltumata nende algsest päritolust) toetatavasse tegevusse, mis kajastub tegevuse eelarves;
  4) projektitoetus - toetuse liik, millega toetatakse juriidilist isikut, seltsingut või üksikisikut kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, enamasti ühekordset elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit;
  5) projekti abikõlblikkuse periood - taotleja poolt projekti elluviimiseks kavandatud aeg taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul. Projekti abikõlblikkuse periood sätestatakse taotluse rahuldamise otsuses ja toetuslepingus.

§ 4.   Toetamise kriteeriumid

  (1) Toetust eraldatakse projektitoetusena:
  1) tegevuseks (ürituseks), mis toimub Märjamaa valla haldusterritooriumil või on suunatud Märjamaa valla elanikele või tutvustab Märjamaa valda väljapoole;
  2) mittetulundusühingule ja sihtasutusele vallale olulise investeeringu või seadme soetamise osaliseks toetamiseks juhul kui nende põhikirja kohaselt lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara kooskõlastatuna vallavalitsusega üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohaliku omavalitsuse üksusele;
  3) abiprogrammidesse või muudesse toetusfondidesse esitatavate mittetulundusliku tegevuse projektide kaasfinantseerimiseks;
  4) ühendustele üle antud vallale oluliste tegevuste korraldamiseks.

  (2) Toetamisel eelistatakse projekte, mis on:
  1) valla seisukohalt olulised, traditsioonilised või uueks traditsiooniks kujunevad;
  2) suunatud lastele ja noortele;
  3) osalemiseks võimalikult paljudele inimestele väljaspool korraldajat;
  4) rahvakultuuri arendavad;
  5) kohalikku külaelu ja seltsitegevust arendavad;
  6) suunatud eakatele ja sotsiaalsetele riskirühmadele;
  7) toeks piirkondliku või valla koduloo ja ajaloo uurimisele, talletamisele ning vastavate ürituste korraldamisele ja trükiste väljaandmisele;
  8) valla elanike koolitamiseks või
  9) suunatud piirkondlike rahvarõivaste soetamiseks.

  (3) Korra alusel ei toetata:
  1) valla hallatava asutuse ega selle struktuuriüksuse tegevust ning tema korraldatavaid üritusi;
  2) toimunud sündmuse kulusid;
  3) haldus- ja kommunaalkulusid;
  4) asutamis- ja alustamiskulusid;
  5) kodulehe ja meediaga seotud kulusid;
  6) projektikirjutamise ja/või -juhtimise kulusid;
  7) soetusi eraisikule ja seltsingule;
  8) era- või kinnise ürituse korraldamist;
  9) projekti, millel puudub rahaline omaosalus või kaasfinantseerimine.

§ 5.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus, kodanikuühendus (seltsing) või üksikisik (edaspidi taotleja).

  (2) Taotlejal ei tohi olla maksu- ja/või aruandevõlgu (sh juriidilisel isikul majandusaasta aruande osas) ning taotleja peab olema kasutanud varasemalt saadud toetusi sihtotstarbeliselt.

§ 6.   Toetuse taotlemise tähtajad

  (1) Toetuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane taotlus 1. detsembriks (projekti algusaeg järgmise kalendriaasta esimesel poolaastal) või 1. juuniks (projekti algusaeg teisel poolaastal). Esimesse vooru võib esitada taotlusi ka teise poolaasta projektide rahastamiseks, kuid nende kohta otsuse langetamise võib komisjon lükata edasi teise vooru.

  (2) Kui tähtpäev satub puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval.

  (3) Eelarvevahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus kuulutada välja lisavoor taotluste vastuvõtmiseks.

§ 7.   Avalikkuse teavitamine

  (1) Vallavalitsus avaldab teate taotluste vastuvõtmisest Märjamaa valla infolehes „Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehel vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtpäeva.

  (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Märjamaa valla infolehes „Märjamaa Nädalaleht“ ja valla veebilehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist.

  (3) Toetuse saaja teavitab avalikkust, et projekt viiakse ellu Märjamaa valla toetusel (nt kasutab ürituse reklaamis, trükistel, infomaterjalidel jms Märjamaa valla vappi ja nime; ürituste korraldamisel toob selgelt esile ürituse seotuse Märjamaa valla toetusega; osalemisel rahvusvahelisel või vabariiklikul võistlusel, konkursil, festivalil jms kasutab valla lippu jne).

§ 8.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab sisaldama järgmist teavet:
  1) projekti toimumise kohta ja projekti teostamise perioodi;
  2) osalejate/kasusaajate eeldatavat arvu;
  3) projekti eesmärki (3-5 lauset) ja ülevaadet selle saavutamiseks läbiviidavatest tegevustest;
  4) tasakaalustatud eelarvet, milles on välja toodud rahaline oma- ja kaasfinantseering ning planeeritavad tulud (sh taotletav toetus) ja kulud.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) seltsingul koopia ühise tegutsemise lepingust;
  2) eelarve koostamisel aluseks olnud hinnakalkulatsioonid (ühe tegevuse kohta, mille maksumus on kuni 500 eurot (kaasa arvatud) ja hinnapakkumised (tegevuse kohta, mille maksumus ületab 500 eurot);
  3) korraldatava näituse puhul ideekavandi tutvustus ja toimumispaiga kinnitus;
  4) võistlusel, konkursil, festivalil osalemisel koopia kutsest või teave sündmuse toimumisest ja kavast (nt viide sündmuse kodulehele);
  5) trükise puhul kirjeldus (sh autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, trükise sisu lühitutvustus);
  6) muud lisad, mis aitavad läbivaatajatel hinnata projekti väärtust.

  (3) Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 9.   Taotluse nõuetekohasuse hindamine

  Vallavalitsus suunab tähtaegselt esitatud taotlused nõuetekohasuse kontrollimiseks vallavalitsuse nimetatud vastutavale ametnikule, kes:
  1) kontrollib 10 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtajast taotleja ja taotluse vastavust nõuetele;
  2) puuduste esinemisel annab taotlejale kuni 5 tööpäeva aega puuduste kõrvaldamiseks ja kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetab taotluse menetlemise tehes taotlusele vastava märke ja teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlejat;
  3) lõpetab taotluse menetlemise kui taotleja ei ole esitanud varem saadud toetuse kasutamise kohta aruannet tehes vastava märke taotlusele ja teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlejat;
  4) teavitab taotlusi läbivaatavat komisjoni taotlustest, mille suhtes ta lõpetas menetluse informeerides läbivaatavat komisjoni ka menetluse lõpetamise põhjustest.
  5) edastab nõuetekohased taotlused hiljemalt 20 tööpäeva jooksul taotluste esitamise tähtpäevast arvates volikogu sekretäri kaudu taotlusi läbivaatavale komisjonile.

§ 10.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks moodustab volikogu volituste perioodiks 7-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) Vigala osavallakogu nimetatud liige;
  2) volikogu kultuurikomisjoni nimetatud liige;
  3) volikogu sotsiaalkomisjoni nimetatud liige;
  4) vallavalitsuse nimetatud liige;
  5) MTÜ Märjamaa Valla Külavanemate Ühenduse nimetatud liige;
  6) MTÜ Vigala Külade Ümarlaud nimetatud liige;
  7) vallavalitsuse spordikomisjoni nimetatud liige.

  (3) Komisjon valib iga komisjoni koosoleku algul oma liikmete seast koosoleku juhataja. Komisjoni koosolekuid protokollib volikogu sekretär.

  (4) Komisjon vaatab taotlused läbi 10 tööpäeva jooksul taotluste komisjonile esitamisest arvates ning teeb vallavalitsusele ettepaneku toetuste määramise, nende suuruse ja vajadusel selle kasutamise tingimuste kohta.

  (5) Komisjoni liige, kes on seotud menetletava taotlusega, taandab end antud taotluse arutelust ning otsustusprotsessist. Protokolli kantakse vastav märge.

§ 11.   Toetuse määramine ja lepingu sõlmimine

  (1) Toetuse määramisel arvestatakse käesoleva korra § 4 nimetatud kriteeriume.

  (2) Vallavalitsus kinnitab toetuse saajad komisjoni ettepaneku alusel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul ettepaneku laekumisest arvates. Vallavalitsus võib eelarve vähenemisest tulenevalt esitada komisjonile põhjendatud taotluse ettepanekus esitatud toetussummade muutmiseks.

  (3) Toetus makstakse välja toetuse saajale tema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel ja korras.

  (4) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) oma- või kaasfinantseeringu minimaalne suurus;
  3) toetuse ülekandmise viis ja tähtaeg või maksegraafik;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumisel;
  6) aruande esitamise aeg ja kord;
  7) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel ning
  8) vajadusel muud vallavalitsuse määratud tingimused.

  (5) Kui toetuse taotleja ei tagasta allkirjastatud lepingut 20 kalendripäeva jooksul (arvates lepingu projekti väljasaatmisest vallavalitsuse poolt) või pooled ei jõua lepingu sõlmimisel kokkuleppele, kaotab taotleja lepingu sõlmimise õiguse ja toetuse andmise menetlus loetakse lõppenuks.

  (6) Kui leping on sõlmitud, kuid toetuse saanud projekt või tegevus jäi teostamata, siis leping lõpetatakse ning toetus jääb kasutamata. Toetuse saaja on kohustatud juba saadud toetuse viivitamatult vallavalitsusele tagastama.

  (7) Vajadusel võib toetuse saaja taotleda vallavalitsuselt lepingu tähtaja ja aruande esitamise tähtaja pikendamist jm tingimuste muutmist.

§ 12.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele vormikohase aruande saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta ühe (1) kuu jooksul pärast projekti lõppemist, kui vallavalitsuse ja toetuse saaja vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kui toetuse saaja ei esita mõjuva põhjuseta aruannet, siis taotleja mittetulunduslikku tegevust ühe (1) aasta jooksul vallaeelarvest ei toetata ning jooksvaks aastaks määratud toetus tuleb vallavalitsusele tagastada lepingus määratud kuupäevaks.

  (3) Aruande vormi kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 13.   Kontroll ja järelevalve

  (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihipärasuse üle teostab vallavalitsuse nimetatud vastutav ametnik.

  (2) Kontrollijal on õigus kontrolli teostamisel nõuda toetuse saajalt kuludokumentide koopiaid, seletusi ja aruandeid ning viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda täielikult või osaliselt toetus tagasi:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) kui toetuse taotlemisel oli esitatud valeandmeid;
  3) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruannet või lõikes 2 nimetatud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 14.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 16.06.2015 määrus nr 34 „Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json