KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2018, 15

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 15.10.2018 nr 44

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Märjamaa valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrusega reguleerimata juhtudel otsustab küsimuse Märjamaa vallavalitsus.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine.

  (2) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (3) Ürituse (tantsupidu, vabaõhukontsert, rahvapidustus, rongkäik, laat jms, mis toimub avalikus kohas) korraldamine toimub Märjamaa Vallavalitsuse, kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) vastava ametniku (edaspidi menetleja) kirjaliku loa alusel. Menetleja määratud tingimused on ürituse korraldajale kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.

  (4) Ürituse korraldajaks võib olla isik, asutus või seltsing.

  (5) Avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses ei loeta:
  1) ametiasutuse hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas;
  2) ürituse korraldamist määratlemata isikute ringile piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (sh hoone siseruumides), kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski;
  3) avalikku koosolekut või spordiseaduse või mõne muu seadusega hõlmatud üritust.

  (6) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

§ 3.   Ürituse korraldamise loa taotlemine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse toimumist ametiasutusele allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa (edaspidi luba) taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega. Loa taotluse vormi kinnitab Märjamaa vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Taotluses märgitakse ürituse:
  1) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrikood;
  2) kontaktisiku telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  3) ürituse nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus) ja iseloomustus (võib olla eraldi lehel);
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (olemasolul);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 22.00, puhkepäevale eelneval ööl pärast kella 00.00;
  6) osavõtjate eeldatav arv;
  7) liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja kontaktandmed;
  8) parkimiskorralduse kirjeldus;
  9) reklaami eksponeerimise vajaduse kirjeldus ja kohad;
  10) korraldamisel kasutatav heli- ja pürotehnika;
  11) korraldamisega kaasnev kaubandustegevus, alkohoolsete jookide müük;
  12) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi ja ettevõtte esindaja nimi ja kontaktandmed;
  13) lisainventari paigaldamise vajadus (lisada asendiplaan, turvaskeem, liiklusskeem);
  14) jäätmemahutite ja välikäimlate hulk;
  15) territooriumi omaniku nõusolek;
  16) lõkke tegemine ja kas see on kooskõlastatud päästeasutusega.

  (3) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks ja/või ühissõidukite ümbersuunamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse muudatuste skeemi, mis on eelnevalt kooskõlastatud politsei- ja päästeasutuse ja ühistranspordi eest vastutava asutusega, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jm);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (4) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb taotlusele lisada esmane turvaplaan, mis on kooskõlastatud politsei- ja päästeasutusega. Kõrgendatud turvariskiga on üritus, millel:
  1) osaleb eeldatavalt vähemalt 150 inimest;
  2) toimub mootorsõidukite võidusõit;
  3) paigaldatakse suuremahulist inventari (nt lava, auditi kohustusega seadmed).

  (5) Kui üritusel tegeletakse kaubandustegevusega väljastab ürituse korraldaja kauplejatele müügipileti.

  (6) Ilutulestiku korraldamiseks üritusel tuleb taotleda luba vallavalitsusest lõhkematerjaliseaduses sätestatud korras.

§ 4.   Loa andmine

  (1) Loa taotluse vaatab läbi menetleja, kes vajadusel nõuab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide või kooskõlastuste esitamist.

  (2) Puuduste ilmnemisel avalduses annab menetleja korraldajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Avalduse menetlemise tähtaeg algab nõuetekohase avalduse ja menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste ametiasutusse saabumise päevast arvates.

  (4) Menetleja annab ürituse korraldamiseks loa või jätab loa andmata 10 (kümne) tööpäeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates.

  (5) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht või aadress Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
  4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
  5) vajadusel lisatingimused ja ettekirjutused.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Menetleja võib põhjendatud otsusega keelduda loa andmisest, teatades sellest korraldajale kirjalikult hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

  (2) Menetleja võib jätta loa andmata, kui:
  1) loa taotluses ei esitatud nõutud andmeid või esinesid muud puudused ning puudusi ei kõrvaldatud menetleja määratud tähtaja jooksul;
  2) loa taotlust ei esitatud õigeaegselt;
  3) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  4) üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult sobimatu;
  5) loa taotluses nimetatud ürituse läbiviimine ei ole lubatud õigusaktidest tulenevalt;
  6) korraldaja ei täida loa taotluse kooskõlastajate esitatud tingimusi, mis peavad olema täidetud enne loa andmist.

§ 6.   Ürituse pidamise aja või koha muutmine

  (1) Menetleja võib teha ettepaneku ürituse korraldajale muuta ürituse pidamise aega või kohta, kui:
  1) eelnevalt on vastu võetud taotlus või antud luba samas kohas samal ajal teise ürituse pidamise kohta;
  2) on ülekaalukas avalik huvi korraldada samas kohas samal ajal teine üritus ning mitut üritust samal ajal selles kohas pidada ei ole võimalik;
  3) ürituse pidamise koht või aeg ei ole sobiv sihtgrupile, kellele üritus on suunatud.

  (2) Ürituse aja või koha muutmisel korraldaja soovil esitab korraldaja ametiasutusele kirjaliku taotluse, milles märgib ürituse aja või koha muutmise põhjuse ning ürituse uue aja või koha. Vajadusel määrab menetleja vajalikud kooskõlastused.

  (3) Nõustumisel ürituse muudetud aja või kohaga ja kõigi vajalike kooskõlastuste olemasolul annab menetleja loa ürituse pidamiseks.

§ 7.   Ürituse pidamisest loobumine

  Ürituse pidamisest loobumise korral peab korraldaja sellest kirjalikult informeerima ametiasutust ja loa taotluse kõiki kooskõlastajaid.

§ 8.   Korraldaja kohustused

  (1) Ürituse korraldaja on ürituse korraldamisel ja pidamisel kohustatud:
  1) täitma käesoleva määruse nõudeid ja ürituse loal märgitud lisatingimusi (sh kaasama loa andja nõudmisel turvateenuseid osutava ettevõtja ja/või liiklusreguleerija);
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse ning lõpetama ürituse enne tähtaega, kui üritusel toimuv rikub avalikus kohas käitumise üldnõudeid või võib ohustada osalejate elu ja tervist;
  3) olema kättesaadav ürituse loa taotluse esitamisest kuni ürituse loal märgitud tingimuste täitmiseni;
  4) tagama heakorra ja jäätmekäitluse (sh piisaval arvul jäätmekogumismahutite ja tualettruumide olemasolu);
  5) tagama, et alla 16-aastastele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne seadusega sätestatud alaealise liikumisvabaduse piirangu algust;
  6) korrastama kasutatud alad üritusele järgneva päeva kella 17.00-ks, kui loa andja ei ole määranud teistsugust tähtaega;
  7) taastama ürituse käigus rikutud haljastuse;
  8) alkohoolse joogi jaemüügi ja pakkumise korral olema esitanud majandustegevuse registrile kehtiva majandustegevusteate;
  9) kooskõlastama reklaamide paigaldamise ning teede ja tänavate sulgemise vastavalt kehtivale korrale;
  10) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt loa taotluses märgitud ürituse vormile.

  (2) Üritusega Märjamaa vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

  (3) Ürituse korraldamise ja pidamise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

§ 9.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Menetleja põhjendatud otsusega võib loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Märjamaa valla õigusaktidest tulenevaid nõudeid või loa taotluse kooskõlastajate tingimusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Märjamaa Vallavolikogu 21.04.2015 määrus nr 31 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json