Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2018, 26

Peipsiääre valla arengukava 2018-2030 vastuvõtmine

Vastu võetud 10.10.2018 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja Peipsiääre Vallavolikogu 22.08.2018 määruse nr 40 „Peipsiääre valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord“ § 5 lõike 1 ja § 6 lõike 9 alusel.

§ 1.   Arengukava kehtestamine

  Võtta vastu Peipsiääre valla arengukava aastateks 2018 – 2030 vastavalt lisadele (lisad 42 lehel).

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määruse nr 97 „Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine moodustus haldusreformi tulemusel Alatskivi valla, Kallaste linna, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Peipsiääre vald, mis Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.

Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi § 16 lõike 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõikeid 41‒42 tunnistada kehtetuks:

  1) Alatskivi Vallavolikogu 24.11.2011 määrus nr 18 „Alatskivi valla arengukava 2020“;
  2) Alatskivi Vallavolikogu 12.10.2016 määrus nr 22 „Alatskivi valla arengukava 2020 tegevuskava läbivaatamine ja uuendatud tegevuskava vastuvõtmine“;
  3) Kallaste Linnavolikogu 19.10.2015 määrus nr 16 „Kallaste linna arengukava aastateks 2015–2020 vastuvõtmine“;
  4) Pala Vallavolikogu 27.12.2007 määrus nr 22 „Pala valla arengukava aastateks 2008–2023“;
  5) Vara Vallavolikogu 07.10.2015 määrus nr 11 „Vara valla arengukava aastateks 2015–2025 kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaako Lindmäe
vallavolikogu esimees

Lisa Peipsiääre valla arengukava 2018 - 2030

Lisa 1 Toimekeskkonna lühiülevaade

Lisa 2 Tegevuste ja investeeringute kava 2018 - 2030

/otsingu_soovitused.json