Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kehtna valla 2021. aasta lisaeelarve

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2021, 2

Kehtna valla 2021. aasta lisaeelarve

Vastu võetud 13.10.2021 nr 110

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Kehtna Vallavolikogu 26.06.2019 määruse nr 58 "Kehtna valla finantsjuhtimise kord" § 7 alusel.

§ 1.   Kehtna valla 2021. aasta lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võtta Kehtna valla 2021 lisaeelarve vastavalt määruse lisale 1.

§ 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale 2.

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Kehtna Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Kehtna valla 2021. aasta lisaeelarve ning lisaeelarve menetlemist käsitlevad Kehtna Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alaliste komisjonide koosolekute protokollid Kehtna valla veebrilehel www.kehtna.ee.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Allar Läll
volikogu aseesimees

Lisa Kehtna valla 2021 lisaeelarve

Lisa Kehtna valla lisaeelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json