Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2021, 3

Arnold Antoni nimelise kultuuristipendiumi väljaandmise kord

Vastu võetud 14.10.2021 nr 18
jõustumine 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Arnold Antoni nimeline kultuuristipendium

  (1) Arnold Antoni nimeline kultuuristipendium on Pärnu linna ja Arnold Antoni sugulaste ning sõprade koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on aidata kaasa Pärnu ja Pärnumaa kultuurielu mitmekesistamisele, annete ja ideede arendamisele kultuuri valdkonnas ning arengu jätkusuutlikkuse tagamisele.

  (2) Linna eelarvest ja sihtotstarbelistest annetustest rahastatava stipendiumi suuruseks on vähemalt 1000 eurot.

  (3) Stipendiumi saab taotleda isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Pärnu linn.

  (4) Stipendiumile on oodatud kandideerima Pärnuga tihedalt seotud Eesti ja välismaa kõrg- ning kutseõppeasutustes õppijad õppetegevuse toetamiseks kultuuri valdkonnas (sh õppemaksu tasumiseks, uurimistööde läbiviimiseks, loometegevuse projektide rahastamiseks, vajalike vahendite soetamiseks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katmiseks).

  (5) Stipendiume antakse rahaliste vahendite olemasolul.

§ 2.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Linnavalitsus teavitab avalikkust üks kord aastas stipendiumi taotlemise võimalusest ja andmise tingimustest, tagades piisava ajavaru vajalike dokumentide esitamiseks.

  (2) Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:
  1) elulookirjeldus;
  2) tõend õppeasutuses õppimise kohta;
  3) motivatsioonikiri, mis annab ülevaate kandidaadi erialastest eesmärkidest, senistest edusammudest, stipendiumi eeldatavast kasutusest, huvidest väljaspool õppekava ning oma olemasolevast ja/või plaanitavast rollist Pärnu kultuurielu edendamisel.

  (3) Info taotluse esitamise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee ja kohalikus meedias.

§ 3.   Taotluse menetlemine

  (1) Kultuuri- ja sporditeenistus kontrollib esitatud dokumentide vastavust käesolevale määrusele.

  (2) Taotlust menetleval teenistujal on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel taotluses informeerib kultuuri- ja sporditeenistus sellest taotlejat ning annab puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Juhul, kui taotleja ei kõrvalda antud tähtajaks puudusi, menetlus stipendiumi määramiseks lõpetatakse.

  (4) Kui kultuuri- ja sporditeenistus tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse menetlus stipendiumi määramiseks.

§ 4.   Stipendiumi määramine

  (1) Stipendiumi taotluste hindamiseks moodustab linnavalitsus komisjoni. Stipendiumi taotluste hindamisel võrreldakse taotlustes toodud põhjendusi, kandidaadi erialaseid eesmärke ja seniseid saavutusi, stipendiumi eeldatava kasutuse ja plaanitava tegevuse kasu Pärnu kultuurielu edendamisel. Stipendium antakse enam tähelepanu vääriva(te)le taotleja(te)le.

  (2) Stipendiumite andmise otsustab linnavalitsus komisjoni ettepanekul.

  (3) Sobivate taotluste või kandidaatide puudumisel on õigus jätta stipendium välja andmata.

§ 5.   Stipendiumi kasutamine

  (1) Stipendiumi saaja on kohustatud stipendiumi kasutama sihtotstarbeliselt.

  (2) Stipendiumi saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele vabas vormis kirjaliku aruande stipendiumi kasutamise kohta hiljemalt aasta jooksul peale selle väljamaksmist.

  (3) Stipendiumi mittesihtotstarbelisel või väiksemas mahus kasutamisel kohustub stipendiumi saaja stipendiumi või selle osa tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json