Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 10

Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 18.12.2017 nr 3
RT IV, 29.12.2017, 6
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2018RT IV, 03.04.2018, 5606.04.2018, rakendatakse 01.04.2018
28.01.2021RT IV, 03.02.2021, 1806.02.2021, rakendatakse 01.01.2021
17.02.2022RT IV, 26.02.2022, 501.03.2022, rakendatakse 01.01.2022
25.08.2022RT IV, 01.09.2022, 1104.09.2022
26.01.2023RT IV, 02.02.2023, 905.02.2023, rakendatakse 01.01.2023
16.10.2023RT IV, 19.10.2023, 922.10.2023, rakendatakse 17.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Lüganuse Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi vallavalitsus) ja selle struktuuriüksuste teenistuskohtadele vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

  (2) Palgajuhendit rakendatakse vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – isik, kes on Lüganuse vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik – isik, kes on Lüganuse vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisus ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse teenistuskohtade kooseisus ettenähtud töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palk – teenistujale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb ametniku põhipalgast või töötaja töötasust koos muutuvpalga, eritingimustes töötamise eest makstavate lisatasude ning asendustasuga.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja palga kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (2) Vallavalitsus maksab teenistujatele palka sarnastel alustel.

  (3) Palga arvestusperiood on kalendrikuu. Palka arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab vastava struktuuriüksuse juht.

  (5) Teenistujatele palga määramisel või palga kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet.

§ 4.   Palga komponendid

  Teenistuja palk koosneb:
  1) põhipalgast,
  2) muutuvpalgast,
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest),
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on teenistuja palga fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuskohad on jaotatud palgagruppidesse. Jaotuse aluseks on ameti- või töökoha nõutav haridustase, tööülesannete lahendamise keerukusaste, kohustuste ja vastutuse ulatus.

  (3) Teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp - abivallavanem, vallasekretär, finantsjuht (teenistujad, kes juhivad valdkonda või lahendavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid);
[RT IV, 19.10.2023, 9 - jõust. 22.10.2023, rakendatakse 17.10.2023]
  2) teenistujate II palgagrupp – vanemspetsialistid (teenistujad täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid ja nõustavad oma spetsiifilises töövaldkonnas);
  3) teenistujate III palgagrupp – spetsialistid (teenistujad toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi);
  4) teenistujate IV palgagrupp - teenindavad teenistuskohad (haldustöötajad, kes toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid).
[RT IV, 03.04.2018, 56 - jõust. 06.04.2018, rakendatakse 01.04.2018]

  (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi
kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) teenistujate I palgagrupp – 2200- 3000 eurot;
[RT IV, 19.10.2023, 9 - jõust. 22.10.2023, rakendatakse 17.10.2023]
  2) teenistujate II palgagrupp – 1600- 2300 eurot;
  3) teenistujate III palgagrupp – 1100- 2000 eurot;
  4) teenistujate IV palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäär - 1250 eurot.
[RT IV, 02.02.2023, 9 - jõust. 05.02.2023, rakendatakse 01.01.2023]

  (5) Teenistuja põhipalga määramisel või palga kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast põhipalga vahemikust.

  (6) Katseajal määratakse või lepitakse kokku teenistujale üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Muutuvpalk on teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

  (3) Tulemuspalka makstakse ühekordse lisatasuna vallavanema või tema volitatud isiku poolt eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumite alusel konkreetse töö või perioodi erakordsete tulemuste eest.

  (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis, tööülesannete kirjelduses või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu.

  (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks. Kui ülesannete kestus on kauem kui kuus kuud, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas määratakse konkreetselt täiendavate teenistusülesannete sisu, ajavahemik, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus.

  (6) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

  (7) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis või tööülesannete kirjelduses ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või palga kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühal töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Asendustasu

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tööülesannete kirjeldusest või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

  (2) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, säilitatakse tema senine palk. Kui asendatava teenistuja põhipalk on suurem, siis makstakse asendavale teenistujale suuremat põhipalka, võttes arvesse asendavale teenistujale antud asendatava teenistuja ülesannete mahtu.

§ 9.   Palga määramise kord

  (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (2) Töötaja palk lepitakse kokku töötaja ja ametiasutuse vahel sõlmitavas töölepingus või selle lisas.

  (3) Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võib määrata vallavanema käskkirjaga.

  (4) Ettepaneku teenistuja palga, muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu määramise osas võib vallavanemale teha struktuuriüksuse juht, struktuuriüksuse juhi osas otsustab vallavanem.

  (5) Muutuvpalga ja lisatasude maksmise aluseks olev vallavanema käskkiri peab olema põhjendatud.

  (6) Asendustasu määramine ametnikele toimub vallavanema käskkirjaga lähtudes avaliku teenistuse seaduse §st 57.

  (7) Teenistujale ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööaja arvestuse tabel.

§ 10.   Palga maksmise aeg ja viis

  (1) Palka makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva kuu viimasel tööpäeval. Vallavalitsus kannab palga teenistuja määratud pangakontole.

  (2) Kui palgapäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk välja sellele eelneval tööpäeval.

§ 11.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse seaduses sätestatud korras.

  (2) Tasu puhkuse aja eest (puhkusetasu) kantakse teenistuja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 12.   Sotsiaalne garantii

  (1) Teenistujale makstakse haigushüvitist haigestumise või vigastuse korral haiguslehe alusel esimese kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% teenistuja keskmisest palgast.

  (2) Teenistujale makstakse tema lapse sünni korral ühekordset toetust 200 eurot.

  (3) Teenistujale makstakse lähedase inimese surma korral ühekordset toetust 200 eurot.

§ 13.   Tasustamine välisvahenditest rahastatavate projektide korral

  (1) Välisvahenditest rahastatava projekti rahastamise taotlusest peab nähtuma, kas ja millises mahus on kavas projekti eelarvest maksta projekti täitmisega seotud teenistujale palka. Seejuures tuleb järgida käesolevas paragrahvis kehtestatud põhimõtteid kooskõlas vastava projekti rahastamisallika reeglitega.

  (2) Juhul, kui projekti juhtimine või muu projekti täitmisega seotud ülesanne ei ole teenistuja ametijuhendis fikseeritud, siis olenevalt konkreetse projekti rahastamisallika reeglite võimalustest:
  1) käsitletakse projekti täitmisega seotud ülesannet kui teenistujale antud täiendavat teenistusülesannet, mille eest makstakse talle lisatasu kooskõlas juhendi § 6 lõikega 5 või;
  2) täidab teenistuja projekti täitmisega seotud ülesandeid ületunnitööna, mis hüvitatakse talle rahas vastavalt juhendi § 7 lõikele 2 või;
  3) sõlmitakse teenistujaga projekti täitmisega seotud tegevuse eest tasu maksmiseks töövõtu- või käsundusleping eeldusel, et projekti täitmisega seotud tegevus ei lange kokku teenistuja ametijuhendist tulenevate teenistusülesannetega.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json