HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 14

Laste lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.04.2019 nr 6
RT IV, 23.04.2019, 23
jõustumine 26.04.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2021RT IV, 08.01.2022, 211.01.2022
11.10.2023RT IV, 19.10.2023, 422.10.2023

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Väike-Maarja Lasteaeda, Simuna Kooli lasteaeda, Rakke Lasteaeda Leevike ja Kiltsi Mõisakooli lasteaeda (edaspidi lasteaed) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.
[RT IV, 19.10.2023, 4 - jõust. 22.10.2023]

  (2) Lasteaeda võetakse vastu Väike-Maarja valla haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kui tema vanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Väike-Maarja vald. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljapoolt Väike-Maarja valla haldusterritooriumi.

  (3) Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta korraldab lasteaia direktor. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga 3 tööpäeva jooksul ja kannab 5 tööpäeva jooksul Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 2.   Vanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Vanemal on õigus saada direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteaia töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toiduraha ja osalustasu suuruse kohta ning muud teavet, mis on seotud lasteaiakohaga.

  (2) Vanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine;
  4) lapse puudumisest.

  (3) Lapse vastuvõtmisel lasteaeda tutvustab direktor vanemale vastuvõtmise ja väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, vanema õigusi ja kohustusi.

§ 3.   Laste lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem lasteaia direktorile kirjaliku avalduse või vallavalitsuse kaudu e-avalduse, milles märgitakse:
[RT IV, 08.01.2022, 2 - jõust. 11.01.2022]
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood;
  2) lapse vanema(te) ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress;
  3) lapse kodune aadress ja telefon;
  4) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aeg;
  5) haridusliku erivajadusega lapse puhul koolivälise nõustamismeeskonna soovitus;
[RT IV, 08.01.2022, 2 - jõust. 11.01.2022]
  6) kinnitus, et lapsevanem kohustub täitma lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korda, lasteaia kodukorda, selles esitatud vanema õigusi ja kohustusi ning maksma osalustasu ja lapse toidupäeva eest esitatud arvetele.

  (2) Vanemate poolt esitatud kirjalikud avaldused registreerib direktor laekumise järjekorras.

  (3) Juhul, kui vanem ei ole last avalduses märgitud tähtaja saabudes lasteaeda toonud, võtab direktor vanemaga ühendust, et selgitada välja lapse lasteaiakoha vajadus.

  (4) Rühmad uueks õppeaastaks (01.09-31.08) moodustatakse järjekorras olevate laste avalduste ajalise esitamise alusel ja direktor teatab vanemale lapse lasteaia nimekirja kandmisest 15. augustiks. Kui lasteaias puuduvad õppeaasta kestel vabad kohad jääb laps järjekorda. Erandkorras võib vabade kohtade olemasolul kasutada kohta rühmas osaajalisena. Osaajalise koha kasutusse andmise tingimused otsustab direktor.
[RT IV, 19.10.2023, 4 - jõust. 22.10.2023]

  (5) Kohtade vabanemisel täidetakse need järjekorra alusel kahe nädala jooksul. Koha vabanemisest teavitab vanemat direktor. Vabade kohtade olemasolul saab lapsi lasteaeda vastu võtta kogu aasta kestel.

  (6) Rühmade nimekirjad kinnitab lasteaia direktor käskkirjaga hiljemalt 5. septembriks.

§ 4.   Laste lasteaiast väljaarvamine

  (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) seoses kooliminekuga;
  3) seoses lapse järjestikuse põhjuseta kahekuulise puudumisega. Põhjuseta puudumiseks loetakse puudumist, millest ei ole eelnevalt lasteaeda teavitatud;
  4) seoses kolmekuulise osalustasu ja/või toiduraha võlgnevusega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3 ja/või 4 asjaolude ilmnemisel teavitab direktor vanemat kirjalikult nimetatud asjaoludest ning annab täiendava mõistliku tähtaja võlgnevuse tasumiseks või asjaolude selgitamiseks. Kui vanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, arvab direktor lapse nimekirjast välja.

  (3) Avalduse lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem direktorile hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist.

  (4) Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma toidukulu ja osalustasu kuni lapse väljaarvamise päevani.

  (5) Laps arvatakse lasteaiast välja lasteaia direktori käskkirjaga.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json