Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 16

Häädemeeste valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 15.09.2022 nr 15
RT IV, 21.09.2022, 19
jõustumine 22.09.2022

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.10.2023RT IV, 19.10.2023, 1122.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punktide 1 - 2 alusel ja Häädemeeste Vallavolikogu 28.06.2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 54 lõike 10 punkti 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Häädemeeste valla elanike vallaeelarve koostamisse kaasamise (edaspidi kaasav eelarve) eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile Häädemeeste vallas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ideede väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

  (4) Kaasava eelarve menetlust korraldab Häädemeeste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Määrusega reguleerimata küsimusete lahendamise otsustab vallavalitsus.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a. sündmuste korraldamine).

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema vallas avalikus kasutuses ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole Häädemeeste vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe idee elluviimisele järgnevaks 5-ks aastaks.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve suuruseks eelarveaastal on 10 000 eurot.

  (2) Häädemeeste Vallavolikogu võib enne kaasava eelarve menetluse algust otsustada kaasava eelarve suuruse muutmise eelseisvaks menetluseks.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Vallavalitsus algatab kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest avalikkust ja kutsub vallakodanikke ning kõiki valla arengust huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid ideid esitama.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab vallavalitsus teate Häädemeeste valla ajalehes „Liiviranna“ ja Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee.

§ 5.   Ideede esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada iga isik.

  (2) Ideid võib esitada paberkandjal või elektrooniliselt vallavalitsuse kantseleile.

  (3) Esitatud idee ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus (mis on idee eesmärk ja kirjeldus, millise Häädemeeste vallas esineva probleemi idee lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on idee teostamine Häädemeeste valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) idee elluviimise kirjeldus;
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnangulisest sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  6) eelarve (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  7) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

§ 6.   Ideede analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ideid analüüsib ja hindab vallavalitsuse moodustatud hindamiskomisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ideid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vajalikkus ja olulisus Häädemeeste vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul idee esitamise tähtpäevast;
  3) kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
  4) idee realiseerimisest kasusaajate hulk.

  (3) Komisjon võib edaspidisest menetlusest kõrvaldada ideed, mille vallaeelarve rahastuse eeldatav maksumus ületab määruse §-s 3 sätestatud maksumust või ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sarnaseid ideid liita.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud kriteeriumidele vastavad ideed pannakse vallaelanike hääletusele.

  (6) Vallavalitsus tutvustab enne vallaelanike hääletust hääletusele esitatavaid ideid Häädemeeste valla veebilehel https://haademeestevald.kovtp.ee ja Häädemeeste valla ajalehes „Liiviranna“.

§ 7.   Vallaelanike hääletus

  (1) Vallaelanike hääletuse kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 1. novembriks.

  (2) Hääletuse kestvus on 14 kalendripäeva.

  (3) Vallaelanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Häädemeeste vallas.

  (4) Vallaelanike hääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (5) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme idee poolt.

  (6) Vallavalitsus teatab hääletamise koha, kus saab hääletada isik, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust.

  (7) Hääletustulemused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.   Vallaelanike hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Vallakodanike hääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.

  (2) Elluviimisele kuulub idee või ideed, mis saab või saavad enim hääli.
[RT IV, 19.10.2023, 11 - jõust. 22.10.2023]

  (3) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ideed, mis lähtuvalt idee eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätestatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ideed ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava idee jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle idee eeldatav maksumus, pakutakse esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest on vallavalitsusel õigus pakkuda paremusjärjestuses järgmise idee esitajale vabanenud kaasava eelarve summa ulatuses idee rahastust.

  (5) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) idee(d) esitab vallavalitsus kinnitamiseks Häädemeeste Vallavolikogu detsembrikuu istungile.

§ 9.   Idee või ideede elluviimine

  (1) Vallaelanike hääletusel enim toetust leidnud idee või ideed viiakse ellu Häädemeeste valla kaasava eelarve summast.

  (2) Idee või ideede elluviimise korraldab idee esitaja (või vallavalitsus), kellega vallavalitsus sõlmib vastavasisulise lepingu.

  (3) Vallavalitsusel on põhjendatud juhtudel õigus, kui on selgunud et realiseeritava idee maksumus ületab paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud summat, anda võimalus idee esitajale kaasrahastada objekti realiseerimist puudujäävas osas või realiseerida hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal/järgmistel kohtadel olev(ad) idee(d).

§ 10.   Vaidlustamine

  Käesolevas määruses sätestatud ideede hääletustulemuste ja enim toetust leidnud idee elluviimise peale võib vaide esitada komisjonile.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json