Kultuur ja sportSport

Teksti suurus:

Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.10.2023, 23

Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 12.12.2017 nr 18
RT IV, 19.12.2017, 21
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.11.2019RT IV, 20.11.2019, 1223.11.2019; tekstis asendatud läbivalt, v.a preambulis, sõna „määrus“ sõnaga „kord“.
16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 3023.06.2020
18.10.2022RT IV, 28.10.2022, 331.10.2022
10.10.2023RT IV, 19.10.2023, 222.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 alusel ning kooskõlas spordiseaduse § 3 punktidega 2, 21 ja 3.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Sporditegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib spordiorganisatsioonidele Viimsi valla eelarves ettenähtud vahendite arvelt Viimsi valla 7–19-aastaste noorte ning puudest tingitud püsiva töövõimetusega täiskasvanute (edaspidi harrastajad) sporditegevuse korraldamise toetamiseks antava toetuse taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuse andmise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korraldust.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (11) Sporditegevuse toetamise eesmärk on 7-19-aastaste ja puudest tingitud püsiva töövõimetusega täiskasvanud harrastajate sporditegevuse korraldamine läbi spordiorganisatsioonide toetamise.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (2) Korda kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli (edaspidi taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust järgmistel tingimustel:
  1) Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele harrastajatele, kelle mõlemad vanemad või üksikvanem on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud ning kelle seaduslik esindaja või teovõimeline harrastaja ise on kinnitanud toetuse andmise soovi vastavalt korra § 7 lõikele 5. Harrastajate arvu nõuet ei kohaldata puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treenimisega tegelevatele spordiorganisatsioonidele;
[RT IV, 19.10.2023, 2 - jõust. 22.10.2023]
  2) harrastajate arv klubis on vähemalt 21 olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest;
  3) harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (edaspidi EKR) 4. tasemega treenerid. Iga 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener vastavalt korra § 16 lõike 2 punktides 1 ja 3–5 näidatud mahus, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treeningrühmad;
[RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]
  4) treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 tähenduses;
  5) spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS).

  (3) EKR 5. või kõrgema tasemega treener saab valida ühe toetust saava spordiorganisatsiooni ja peab olema toetust saava spordiorganisatsiooni kinnitanud pearaha arvestamise infosüsteemis (edaspidi PAI süsteem).

  (4) Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks.

  (5) Korras ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesolevast korrast tulenevaid erisusi.

§ 11.   Üksikvanema mõiste

  Üksikvanem on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).
[RT IV, 19.10.2023, 2 - jõust. 22.10.2023]

§ 2.   Teave toetuse saamiseks

  Teave toetuse taotlemise tingimuste ja vormi kohta avaldatakse Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

2. peatükk TOETUSE SAAJA NING TOETUSE ARVESTAMINE 

§ 3.   Toetuse saaja

  Toetuse saaja on spordiorganisatsioon, kellele on otsustatud toetust anda.

§ 4.   Toetus

  (1) Toetuse andmisel lähtutakse § 7 lõikes 5 ettenähtud tähtajaks tehtud kinnitustega harrastajate arvust, harrastaja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetust antakse ühele teovõimelise või harrastaja seadusliku esindaja korra § 7 lõike 5 kohaselt toetuse saajale. Treeneri EKR-i taseme järgi arvestatavat toetust antakse treeneri kohta, kes töötab treeningrühma(de)ga korra § 16 lõike 2 punktides 1 ja 3-5 näidatud mahus, ühele korra § 1 lõike 3 ja § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.

  (3) Spordiala koefitsiendi määramisel lähtutakse spordiala harrastamisega seotud kuludest, spordirajatistega seonduvatest kulutustest, majanduslikest ja sotsiaalsetest kaalutlustest ning spordiala kaudselt toetavatest teguritest. Korras nimetamata spordiala puhul arvestatakse toetust madalaima koefitsiendi alusel vastavalt korra § 6 lõike 3 punktile 1.

  (4) Toetuse üheks arvestuslikuks aluseks on spordialaliidu edetabel, mis on koostatud taotluse esitamise aastale eelneva kalendriaasta või eelmise hooaja tulemuste põhjal. Edetabel põhineb kuni 19-aastaste (k.a) harrastajate tulemustel, mis on saadud olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel, Euroopa ja Eesti meistrivõistlustel ning muudel spordialaliidu poolt heakskiidetud võistlustel.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (41) Spordialaliit esitab edetabeli Viimsi vallavalitsusele vastavalt spordialaliiduga sõlmitud kokkuleppele, kuid mitte hiljem kui 15. jaanuariks. Kui spordialaliit ei ole vastavat kokkulepet vallavalitsusega sõlminud või vallavalitsusele kokkulepitud tähtajaks edetabelit esitanud, arvestatakse toetust väiksema koefitsendi alusel vastavalt määruse § 6 lõike 4 punkti 1 kohaselt.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (5) Treeneri EKR-i taset arvestatakse toetuse arvutamisel taotluse esitamise tähtaja seisuga treeneri kohta, kui toetuse saajal on treeningrühmade peale kokku vähemalt 51% harrastajat, kelle mõlemad vanemad, üksikvanem või puudest tingitud püsiva töövõimetusega täiskasvanud, on toetuse maksmise aasta 1. jaanuari seisuga Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud. Treener peab töötama treeningrühma(de)ga määruse § 16 lõike 2 punktides 1 ja 3–5 nimetatud mahus;
[RT IV, 19.10.2023, 2 - jõust. 22.10.2023]

  (6) Vastutava valdkonna struktuuriüksuse juhil on õigus teha korra § 4 lõikes 5 sätestatud tingimuste puhul erandit juhul, kui:
  1) treener esitab vabas vormis allkirjastatud taotluse;
  2) treener on 1. detsembriks kinnitanud pearaha arvestamise infosüsteemis PAI klubi ja EKR-i taseme;
  3) treeneril on 1. detsembri seisuga treeningrühmade peale kokku vähemalt 21 rahvastikuregistri järgi Viimsi valla kinnitatud harrastajat.
[RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]

§ 5.   Toetuse arvutamine

  (1) Baassumma harrastaja kohta (§ 6 lg 1 p 2 ja p 4) arvestatakse Viimsi valla eelarvest sporditegevuse toetuseks eraldatud summast selle 90% jagamisel korra § 6 lõikes 1 sätestatud nelja vanuserühma arvestusliku harrastajate ja EKR-i 5.-8. tasemega treenerite koguarvuga. Ühe vanuserühma arvestuslik harrastajate arv saadakse selle rühma koefitsiendi korrutamisel toetuse saajate selles rühmas olevate harrastajate arvuga.

  (11) Toetuse baassumma suurus määratakse üks kord aastas esimese kvartali jooksul Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) korralduse alusel.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetuse saajale antav toetuse kogusumma saadakse toetuse saaja eri spordialade kohta arvutatud summade liitmisel. Toetuse saajale ühe spordiala kohta makstav summa arvutatakse järgmiselt:
  1) arvutatakse välja toetuse saaja harrastaja iga vanuserühma kohta antav toetussumma (harrastajate arv korrutatuna baassumma ja harrastajate vanusel põhineva koefitsiendiga);
  2) liidetakse toetuse saaja harrastajate eri vanuserühmade kohta antavad toetussummad;
  3) kui toetuse saaja ei ole spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2), eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3) ja spordialaliidu edetabeli koefitsiendiga (§ 6 lg 4). Sellele liidetakse treeneri EKR-i (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa;
  4) kui toetuse saaja on spordialaliidu edetabelis esimeses kolmandikus, siis korrutatakse käesoleva lõike punkti 2 järgi arvutatud tulemus spordiala (§ 6 lg 2) ja eelisarendatava spordiala (§ 6 lg 3) koefitsiendiga ning saadud summale liidetakse edetabeli esimese kolmandiku harrastajate arvu (§ 6 lg 4 p 3) ja treeneri koefitsiendi (§ 6 lg 5) alusel arvutatud summa.

  (3) Spordialaliidu edetabeli alusel arvutatava toetuse saamiseks jagab vallavalitsus esitatud edetabeli kolmeks. Seejuures arvestatakse järgmist:
  1) kui spordiala spordiklubide arv ei jagu täpselt kolmega, siis võib teise kolmandikku paigutatavate spordiorganisatsioonide arv erineda esimeses ja kolmandas kolmandikus olevate spordiorganisatsioonide arvust ühe võrra ning nende puhul võetakse toetuse arvestamisel aluseks edetabeli teise kolmandiku koefitsient (§ 6 lg 4 p 2). Edetabeli esimesse ja kolmandasse kolmandikku kuuluvate spordiorganisatsioonide arv peab olema võrdne;
  2) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu liige, ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel, siis võetakse toetuse arvestamisel aluseks koefitsient 0,4.
[RT IV, 20.06.2020, 30 - jõust. 23.06.2020]

  (4) Treeneri EKR-i alusel arvestatav summa saadakse EKR-i koefitsiendi (§ 6 lg 5) korrutamisel baassummaga harrastaja kohta (§ 5 lg 1).

§ 6.   Koefitsiendimäärad

  (1) Harrastajate vanusel põhinevad koefitsiendid:
  1) 7-10-aastased – koefitsient 0,9;
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]
  2) 11-15-aastased – koefitsient 1,0;
  3) 16-19-aastased – koefitsient 1,3;
  4) 7-19-aastased puuetega lapsed ja noored ning püsiva töövõimetusega inimesed – koefitsient 1,1.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Spordialade koefitsiendid:
  1) aikido, fitness, jõutõstmine, kabe, kulturism, male, orienteerumine, tõstesport – koefitsient 0,7;
  2) capoeira, golf, jalgpall, ju-jutsu, judo, karate, kergejõustik, kickboxing, korvpall, kudo, käsipall, lauatennis (ka pimedate lauatennis), maadlus, poks, saalihoki, seinatennis (squash), sport chanbara, sulgpall, suusatamine (sh freestyle, lumelaud, murdmaasuusatamine, mäesuusatamine, suusakahevõistlus ja suusahüpped), taekwondo, Tai poks, võimlemine (ka akrobaatiline võimlemine), võistlustants, võrkpall (ka istevõrkpall), rull-iluuisutamine, wu-shu – koefitsient 1,0;
  3) aerutamine, allveesport, iluuisutamine, jalgrattasport, jäähoki, jääkeegel (curling), jääpurjetamine, kelguhoki, laskesport, laskesuusatamine, moodne viievõistlus, mootorrattasport, purjetamine, ratsasport, sõudmine, tennis, triatlon, ujumine, veemootorisport, vehklemine – koefitsient 1,3.

  (3) Eelisarendatavate spordialade koefitsiendid:
  1) eelisarendatavate spordialade koefitsient on 1,0, mida määratakse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel. Spordialad, mida Vallavalitsus ei ole oma korralduses eelisarendatavaks määranud, saavad koefitsiendiks 0,7;
[RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]
  2) eelisarendatavad spordialad kehtestab Vallavalitsus oma korraldusega iga kahe aasta järel 1. oktoobriks Viimsi Vallavolikogu valdkondliku komisjoni (edaspidi komisjon) poolt edastatud kirjaliku ettepaneku alusel. Komisjon esitab oma põhjendatud ettepaneku vallavalitsusele hiljemalt 15. septembriks.
[RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]

  (4) Spordialaliidu edetabelil põhinevad koefitsiendid:
  1) edetabeli kolmas ja teine kolmandik – koefitsient 1,0;
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]
  2) edetabeli esimene kolmandik – koefitsient 1,2;
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]
  3) kui spordiorganisatsioon ei ole spordialaliidu liige, ei ole spordialaliidu edetabelis või ei ole osalenud Eesti meistrivõistlustel – koefitsient 0,4.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]
  4) puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute kohta arvestatakse toetust sõltumata spordialaliidu edetabelist koefitsiendiga 1,0 (§ 6 lg 4 p 2).

  (5) Treeneri EKR tasemel põhinevad koefitsiendid:
  1) EKR-i 5. tase - koefitsient 7,5;
  2) EKR-i 6. tase - koefitsient 10;
  3) EKR-i 7. või 8. tase - koefitsient 12,5.
[RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE 

§ 7.   Toetuse taotlus

  (1) Taotlus on vormikohane kirjalik avaldus, mis esitatakse valdkonna eest vastutavale struktuuriüksusele pearaha arvestamise infosüsteemis PAI, käsiposti või e-posti teel koos määruse § 7 lõikes 3 nimetatud dokumentidega järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks. Taotluse allkirjastab taotleja või tema volitatud isik. Vastutava valdkonna struktuuriüksus võib nõuda, et taotlusele lisatakse teisi dokumente, mis on olulised, et otsustada, kas toetust anda või mitte. Lisadokumentide nõudest teavitab valdkonna vastutav struktuuriüksus taotlejat kirjalikult.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetuse taotluses märgitakse:
  1) taotleja ja tema esindaja andmed;
  2) treeningrühmade loetelu;
  3) taotleja kinnitus maksuvõlgnevuse puudumise kohta.

  (3) Taotleja lisab taotlusele järgmised dokumendid:
  1) järgneva aasta eelarve;
  2) treenerite ja harrastajate vormikohane nimekiri. Nimekirjas tuleb esitada treenerite ja harrastajate nimed ja isikukoodid harrastajate treeningrühmade kaupa, spordiala nimetus, treeningrühmade arv, harrastajate arv ning treeneri EKR- tase ja kehtivuse aeg (kvalifikatsioon peab kehtima alates 1. oktoobrist enne järgmise toetusperioodi algust ning kuni toetusperioodi lõpuni). Harrastajate vanuserühmadesse jaotamisel arvestatakse nende vanust toetuse saamise aasta 1. jaanuari seisuga;
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]
  3) tegevuskava järgneva kolme aasta kohta (va erakooli pidaja);
  4) treening- või tunniplaan vähemalt järgmise toetusperioodi 1 kuu kohta;
  5) koopia dokumendist, mis tõendab treeneri väljaõpet puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega inimestega töötamiseks.

  (4) Toetuse taotlemisel võib vastutav struktuuriüksus lisaks käesoleva paragrahvi § 7 lõigetes 1–3 loetletud dokumentidele nõuda taotlejalt jooksva aasta sporditegevuse korraldamisega seotud dokumentide esitamist ja tutvuda kohapeal sporditegevuse korraldusliku poolega ning sporditegevuseks vajalike tingimustega.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (5) Toetuse saamiseks peab taotleja tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on Tallinna veebilehe (https://taotlen.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks.
Sooviavalduse toetuse määramiseks võib esitada vallavalitsusele kohapeal ka paberil või e-posti teel digitaalselt allkirjastatult. Avaldus peab sisaldama harrastaja ja harrastaja seadusliku esindaja nime, treeneri avalduse puhul treeneri nime, isikukoodi, kontaktandmeid (postiaadress, telefon, e-post) ning selgesõnalist soovi toetuse andmise kohta taotlejale.

  (51) Üksikvanem, kes kasvatab 7-18-aastast harrastajat lahkumineku tõttu üksi, esitab Viimsi Vallavalitsusele hiljemalt 1. detsembriks avalduse üksikvanemluse tõestamiseks.
[RT IV, 19.10.2023, 2 - jõust. 22.10.2023]

  (6) Toetusperioodi kestel spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajate asendumisel uutega, peab toetuse saaja tagama, et asemele tuleva harrastaja kohta kinnitaks teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja soovi Viimsi valla sporditegevuse toetuse andmiseks taotlejale samal viisil.

§ 8.   Dokumendi esitamine

  (1) Valdkonna vastutava struktuuriüksusele esitatavad dokumendid peavad olema kirjalikus vormis ja neid võib digitaalselt allkirjastatult esitada ka elektrooniliselt.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Elektrooniline dokument loetakse vallavalitsuse valdkonna vastutavale osakonnale esitatuks, kui dokumendi saatja on saanud sellekohase kinnituse.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Sporditegevuse toetamise e-teenuse olemasolul võib taotleja või toetuse saaja esitada taotluse (§ 7 lg 1) või toetuse kasutamise aruande (§ 17 lg 1) digitaalallkirjastatuna infosüsteemi PAI (http://pai.tallinn.ee) kaudu.

  (4) Dokumendi elektroonilise esitamise nõuded kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Sporditegevuse toetuste infosüsteem

  (1) Viimsi Vallavalitsus koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga kasutab ühtset sporditegevuse toetuste infosüsteemi, tunnusnimega PAI (edaspidi infosüsteem PAI), et kontrollida taotluste ja muude dokumentide vastavust korras §-s 7 sätestatud nõuetele, arvutada toetuse summa korra §-de 5 ja 6 kohaselt ja kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

  (2) Infosüsteemis PAI vastutav töötleja on vallavalitsuse vastava valdkonna struktuuriüksuse juhi poolt volitatud isik.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Vastutav töötleja loob taotleja või toetuse saaja kontaktisikule infosüsteemi PAI kasutajakonto.

  (4) Konto loomiseks esitab taotleja või toetuse saaja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgib kontaktisiku järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
  3) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-post).

  (5) Vastutav töötleja sulgeb kasutajakonto, kui toetuse taotleja lõpetab tegevuse.

  (6) Taotleja ja toetuse saaja volitatud kontaktisik kannab infosüsteemi PAI taotleja või toetuse saaja harrastajate, treeneri(te) ja treening- või tunniplaani andmed käesoleva korra § 7 lõikes 1 nimetatud ajaks ning uuendab ja muudab neid vastavalt korra § 16 lõike 2 punktides 13 ja 14 nimetatud ajaks, sh peavad taotleja või toetuse saaja tagama toetuse saamiseks korra § 7 lõikes 5 nimetatud harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja ja treeneri kinnituse.

  (7) Kui treeneri või harrastaja andmed infosüsteemis PAI ei lange kokku taotluses esitatud andmetega, siis lähtutakse taotluse menetlemisel taotluse andmetest.

§ 10.   Taotleja õigused ja kohustused

  (1) Taotlejal on õigus saada valdkonna vastutava struktuuriüksuselt informatsiooni mitme taotleja nimekirjas esitatud harrastajate kohta ning harrastajate kohta, kelle puhul ei ole teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja määranud toetuse saajat.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Taotleja, kellele valdkonna vastutav struktuuriüksus andis toetust eelneval perioodil, on kohustatud esitama aruande määruse § 17 lõikes 1 nimetatud tähtajaks. Taotleja võib mõjuvate põhjuste olemasolul vallavalitsuselt taotleda aruande esitamise tähtaja pikendust.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (21) Kui taotleja on eelneva perioodi eest jätnud aruande § 17 lõikes 1 nimetatud tähtajaks aruande või aruande tähtaja pikendamise taotluse esitamata, on valdkonna vastaval struktuuriüksusel õigus toetus tagasi nõuda ja/või kolme aasta jooksul toetust taotlejale mitte eraldada.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Toetuse saaja on kohustatud hoidma saadud toetust eraldi pangakontol ja tegema sealt väljamakseid korras § 15 lõikes 1 sätestatud sihtotstarbel. Kui taotleja ei ole saadud toetust hoidnud eraldi pangakontol, siis järgmisel aastal toetuse taotlemisel toetust ei anta.

  (4) Toetuse saaja on kohustatud teavitama PAI-süsteemis kinnituse teinud lapsevanemat kirjalikult Viimsi vallavalitsuse poolsest sporditegevuse toetuse eraldamisest ja selle määrast.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 11.   Taotluse menetlemine

  (1) Valdkonna vastava struktuuriüksuse juht korraldab esitatud dokumentide vastavuse kontrollimist määruse § 7 sätestatud nõuetele ning taotleja teavitamist ilmnenud puudustest kirjalikult 1 kuu jooksul, arvestades taotluste esitamise tähtaega. Taotleja on kohustatud kõrvaldama puudused 10 tööpäeva jooksul, arvestades aega nende teatavakstegemisest. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi nimetatud tähtajaks, lõpetatakse taotluste menetlemine valdkonna vastava struktuuriüksuse juhi otsusega.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 28.10.2022, 3 - jõust. 31.10.2022]

§ 12.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Toetuse eraldamise või mitteeraldamise otsuse teeb valdkonna vastava struktuuriüksuse juht ja sõlmib toetuse saajaga lepingu. Otsuse tegemisel lähtutakse käesolevast korrast, taotlustest, komisjoni ettepanekust, eelarvelistest vahenditest ja muudest faktilistest asjaoludest.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Teave toetuse eraldamise või mitteeraldamise ning toetuse suuruse kohta edastatakse taotlejale 10 päeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest ja hiljemalt 3 kuu jooksul peale taotluse esitamise tähtaega. Taotlejal on võimalik toetuse suurusega ning koefitsientidega tutvuda infosüsteemis PAI.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

§ 13.   Toetuse andmisest keeldumine

  (1) Toetust ei eraldata, kui taotleja:
  1) majanduslik olukord on selliselt halvenenud, et toetuse sihipärane kasutamine võib olla ohustatud;
  2) ei ole taotluses esinevaid puudujääke 10 tööpäeva jooksul kõrvaldanud;
  3) esineb maksevõlgnevusi, sh võlgnevusi valla asutuste eest;
  4) on esitanud teadlikult valeandmeid;
  5) taotleja kohta ei ole 1. detsembriks harrastaja või tema seaduslik esindaja toetuse eraldamise soovi kinnitanud;
  6) ei ole alates EKR 5. tasemest treeneri toetuse eraldamise soovi kinnitanud;
  7) ei ole hoidnud toetust eraldi pangakontol ning teinud sealt sihtotstarbelisi § 15 lõikes 1 sätestatud väljamakseid;
  8) ei ole eelneval toetusperioodil esitanud õigeaegselt aruannet koos pangakontoväljavõttega;
  9) on eelneval perioodil jätnud vallavalitsusele toetusjäägi tagastamata või muul viisil rikkunud eelnevat sporditegevuse toetuse lepingut, mistõttu on kehtestatud 3-aastane toetuse taotlemise keeld (toetust ei eraldata);
  10) ei ole kasutanud toetust 7–19-aastaste harrastajate ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute sporditegevuse toetamiseks.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetuse andmisest keeldumine vormistatakse valdkonna vastava struktuuriüksuse juhi motiveeritud otsusega.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

5. peatükk TOETUSE MAKSMINE JA TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED 

§ 14.   Lepingu sõlmimine

  (1) Valdkonna vastav struktuuriüksus esitab 1 kuu jooksul toetuse määramise otsuse teatavakstegemisest taotlejale allkirjastamiseks vormikohase lepingu, mille taotleja on kohustatud tagastama allkirjastatult 1 kuu jooksul arvates lepingu esitamisest.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) pooled;
  2) poolte õigused ja kohustused;
  3) toetuse suurus ja sihtotstarve ning toetusperiood;
  4) harrastajate arv;
  5) toetuse ülekandmise tingimused;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg;
  7) sanktsioonid.

  (3) Kui taotleja ei tagasta valdkonna vastava struktuuriüksusele 30 päeva jooksul lepingut, käsitletakse antud olukorda toetuse saamisest loobumisega ning taotluse menetlemine lõpetatakse.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

§ 15.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja on toetusperioodil kohustatud kasutama toetust järgmisel sihtotstarbel:
  1) EKR-i 4.- 8. tasemega treeneri töötasuks;
  2) harrastajate sporditegevusega seotud spordirajatiste ja/või -ehitiste üüri-/rendikuludeks;
  3) kuni 30% ulatuses harrastajate muude sporditegevusega seotud põhjendatud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud: transport, majutus, toitlustus ja osavõtutasud, spordiinventari ja -varustuse soetamise kulud, spordilaagritega seotud kulud: transport, majutus, spordiehitiste üüri/rendikulud, toitlustamine).

  (2) Toetusperioodil kasutamata jäänud toetuse peab toetuse saaja tagastama vallavalitsusele hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast aruande esitamise tähtaega. Kui vallavalitsus on tuvastanud toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või toetuse kasutamata jätmise, siis on toetuse saajal kohustus 10 tööpäeva jooksul pärast vastavasisulise nõude saamist toetus tagastada.

§ 16.   Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus:
  1) saada määratud toetust;
  2) tutvuda lepingu tingimuste rikkumise kohta koostatud protokolliga ja esitada seletusi, arvamusi ja vastuväiteid;
  3) teha harrastajate nimekirjas muudatusi asendades spordiorganisatsioonist lahkunud harrastajad uutega. Kui väiksema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kuulub kohaldamisele suurem koefitsient, siis antud toetust ei suurendata. Kui suurema koefitsiendiga toetatav harrastaja asendatakse harrastajaga, kelle puhul kohaldatakse väiksemat koefitsienti, siis vähendatakse toetust vastava harrastaja koefitsiendimäärani. Kui treener koos treeningrühmaga lahkub ja läheb teise toetuse saaja juurde, siis treeneri ja harrastajate kohta arvestatav toetus kantakse uuele toetuse saajale üle uue toetuse saaja avalduse alusel ja lahkunud harrastajaid uutega ei asendata. Treeneri üleminekul kantakse treeneri kohta arvestatav toetus üle uuele toetuse saajale uue toetuse saaja avalduse alusel. Toetuse ülekandmise eelduseks on, et avaldusele lisatakse tõend selle kohta, et senist toetuse saajat on teavitatud treeneri lahkumisest või treeneri lahkumisest koos treeningrühmaga.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama toetusperioodi jooksul sporditegevust vähemalt 9 kuud ja 10 päeva, millest vähemalt 10 päeva toimub spordilaagris;
  2) pidama treeningpäevikut ja seda regulaarselt täitma, märkides sinna treeningul või tunnis osalenud harrastajate nimed ning treeningtegevuse lühikokkuvõtte;
  3) korraldama 7-10-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 120 minutit;
  4) korraldama 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 3 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 240 minutit;
  5) korraldama 16-19-aastaste harrastajate sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas nädalakoormusega vähemalt 360 minutit;
  6) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ületa 25 harrastajat;
  7) korraldama puuetega laste ja noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute sporditegevust sellise treeningkoormusega, mis vastab nende tervislikule seisundile, kuid mitte vähem kui korra nädalas;
  8) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga ja maksimaalselt 100 harrastajaga;
  9) tagama, et harrastajatega ei töötaks treenerid, kellel on lastekaitseseaduse § 20 lõigete 1 ja 2 järgi piiranguid harrastajatega töötamiseks;
  10) esitama vallavalitsuse nõudmisel viivitamata karistusregistri tõendi treeneri karistatuse kohta;
  11) teavitama teovõimelist harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest Viimsi Vallavolikogu korra "Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord" alusel;
  12) kasutama toetust vastavalt korra § 15 lõikes 1 sätestatule;
  13) pidama treening- või tunniplaani infosüsteemis PAI ja tegema vajalikud muudatused ühe tööpäeva jooksul, tagamaks järelevalveks andmete õigsuse;
  14) tagama toetuse arvestuslikuks aluseks olevate harrastajate andmete õigsuse ja tegema muudatused infosüsteemis PAI iga kuu 10. kuupäevaks.

6. peatükk ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 17.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama valdkonna vastutavale struktuuriüksusele vormikohase aruande koos pangakonto väljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi (1. jaanuar kuni 31. detsember) lõppu.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Juhul kui toetuse saajaga lõpetatakse leping toetusperioodi kestel, on toetuse saaja kohustatud esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta valdkonna vastutavale struktuuriüksusele hiljemalt 1 kuu jooksul pärast lepingu lõpetamist.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) Valdkonna vastutaval struktuuriüksusel on õigus igal ajal nõuda toetuse kasutamisega seotud kuludokumente, kirjalikke seletusi ja vahearuandeid ja määrata tähtaeg nende esitamiseks.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (4) Korrektselt valdkonna vastutavale struktuuriüksusele esitatud ja kinnitatud aruanne ning 1. novembriks esitatud uue toetusperioodi taotlus on aluseks järgmise toetusperioodi igakuiste maksete ettemaksete sooritamiseks kuni Viimsi valla eelarve kinnitamiseni ja toetuslepingu sõlmimiseni.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

§ 18.   Lepingu lõpetamine ja toetuse tagasinõudmine

  Juhul, kui toetuse saaja ei esita käesoleva korra § 17 lõikes 3 nimetatud dokumente, esitab valeandmeid toetuse taotlemise ja kasutamise kohta, kasutab saadud toetust mittesihtotstarbeliselt, jätab kasutamata toetuse Vallavalitsusele tagastamata või rikub muul moel lepingut, on valdkonna vastutaval struktuuriüksuse juhi otsuse alusel õigus vähendada toetuse suurust, peatada toetuse väljamaksmine ja/või lõpetada leping, toetus tagasi nõuda ja kolme aasta jooksul toetuse saajale toetust mitte anda.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

§ 19.   Järelevalve lepingu täitmise üle

  (1) Järelevalvet toetuse sihtotstarbelise kasutamise üle teostab valdkonna vastutav struktuuriüksus.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (2) Toetuse saaja on kohustatud järelevalve käigus:
  1) võimaldama järelevalve teostajale igal ajal juurdepääsu toetuse kasutamisega seotud teabele osalustasust soodustuse andmisega seotud dokumendid, kassa- ja pangadokumendid toetuse kasutamise kohta, info harrastajate osalemise kohta treeningutel jms);
  2) esitama nõutud informatsiooni ja aruanded vallavalitsusele määratud tähtajaks.

  (3) Järelevalve käigus on õigus kohapeal kontrollida:
  1) treeningu toimumist treening- või tunniplaanis näidatud ajal ja kohas;
  2) treeningutel osalevate harrastajate arvu ja treenerite vastavust lepingule;
  3) muid toetuse kasutamise asjaolusid ja dokumente.

  (4) Määruse § 19 lõike 2 punkti 1 ja lõike 3 kohaselt läbiviidud kontrollimiste kohta koostab vastutav struktuuriüksus akti, millele kirjutab alla kontrolli läbi viinud järelevalve teostaja.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (5) Järelevalve käigus avastatud lepingutingimuste olulise rikkumise või nende kordumise korral koostab valdkonna vastustav struktuuriüksus akti(de) alusel protokolli, mis on aluseks lepingupunktides sätestatud sanktsioonide rakendamiseks.
[RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (6) Protokollis märgitakse järelevalve teostamise aeg ja koht, järelevalve teostaja nimi ning kohal viibivate järelevalve toimingus osalejate ja selle tunnistajate nimed, järelevalvetoimingu eesmärk, järelevalve käigus tuvastatud asjaolud, järelevalvetoimingu käigus esitatud taotlused, järelevalvetoimingu osalise seletused, tunnistaja ütluste sisu või paikvaatluse tulemused.

  (7) [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (8) Järelevalve käigus avastatud lepingu tingimuste rikkumise korral on vallavalitsusel õigus rakendada sanktsioone, sh määrata vastavalt lepingule leppetrahve, ajutiselt peatada toetuse maksmine või lõpetada leping.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 20.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel kehtestada järgmised vormid:
  1) sporditegevuse toetamise taotlus (§ 7 lg 1);
  2) treenerite ja harrastajate nimekiri (§ 7 lg 3 p 2);
  3) sporditegevuse toetamise leping (§ 14 lg 1);
  4) sporditegevuse toetuse kasutamise aruanne (§ 17 lg 1).

  (2) [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 20.11.2019, 12 - jõust. 23.11.2019]

§ 21.   Määruse jõustumine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json