HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Saverna Põhikooli põhimäärus

Saverna Põhikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Valgjärve Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:28.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2012, 3

Saverna Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 25.01.2011 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 66 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Põhimääruse reguleerimisala


(1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:

§ 2.  Kooli nimetus


Kooli ametlik nimetus on Saverna Põhikool (edaspidi kool).

§ 3.  Kooli asukoht ja tegutsemiskoht


(1) Kooli asukoht ja aadress on, Saverna küla, 63418 Valgjärve vald, Põlvamaa.

§ 4.  Kooli teeninduspiirkond


(1) Kool võtab vastu kõik isikud, kelle jaoks kool on elukohajärgne kool ehk Valgjärve vald.


(2) Vabade kohtade olemasolul on koolil õigus vastu võtta ka isikuid, kelle jaoks kool ei ole elukohajärgne kool.

§ 5.  Kooli tegutsemise vorm


(1) Kool on Valgjärve Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav statsionaarse õppevormiga põhikool, mis loob võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

2. peatükk KOOLI HOOLEKOGU JA DIREKTORI  

§ 6.  Kooli hoolekogu ülesanded


(1) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid nind teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 7.  Direktori ülesanded:


(1) täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

3. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS KOOLIS 

§ 8.  Koolis omandatava hariduse liik ja tase


(1) Kool on üldharidusasutus.

§ 9.  Õppekeel


Kooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 10.  Koolis toimuva õppe vorm


Koolis toimub õpe statsionaarse õppe vormis

§ 11.  Klassid ja rühmad, mis võivad koolis tegutseda hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks


Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks võib koolis

4. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses koolikohustusega ning õpilase arengu toetamisega


(1) Õpilasel on kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

§ 13.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses teavitamisega


(1) Õpilasel ja vanemal on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta. Teovõimeline õpilane võib kirjaliku taotlusega keelata juurdepääsu tema kohta kooli valduses olevale teabele.

§ 14.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses õppes osalemise ja koolis korraldatavast õppest puudumisega


Õpilasel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes. Õppest puudumine on lubatud üksnes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 15.  Õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused seoses koolikohustusliku õpilase õppest puudumise teavitamisega


(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

§ 16.  Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord


(1) Õpilasesinduse põhimääruse muutmises osaleb kogu õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

5. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 17.  Koolitöötajate õigused ja kohustused


(1) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 18.  Majandamise alused


(1) Koolil on oma eelarve valla eelarves

§ 19.  Asjaajamise alused


(1) Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.


7. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE, PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE, MUUTMINE 

§ 20.  Kooli tegevuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning otsuse viib ellu vallavalitsus


(1) Kooli ümberkorraldamine võib toimuda järgmistel juhtudel:

§ 21.  Põhimääruse kinnitamine ja muutmine


(1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

8. peatükk PÕHIMÄÄRUSE RAKENDUSSÄTTED JA JÕUSTUMINE 

§ 22.  Määruse kehtetuks tunnistamine


(1) Tunnistada kehtetuks Saverna Põhikooli 2000.a põhimäärus (Kinnitatud: Valgjärve Vallavolikogu määrusega nr 12, 29.08.2000)

Hegri Narusk
volikogu esimees