Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tõstamaa Rahvamaja põhimäärus

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2012, 7

Tõstamaa Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 19.06.2009 nr 87

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 ja lg 3 p 2, § 30 lg 3 ning § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Rahvamaja nimi ja asukoht

  (1) Rahvamaja nimi on Tõstamaa Rahvamaja (edaspidi rahvamaja).

  (2) Rahvamaja asukoht on Varbla mnt 3 Tõstamaa alevik.

§ 2.   Rahvamaja õiguslik seisund

  (1) Rahvamaja asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tõstamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning korraldab Tõstamaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) seaduses sätestatud korras.

  (2) Rahvamaja põhimääruse ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu.

  (3) Rahvamaja on vallavalitsuse hallatav asutus. Rahvamaja registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (4) Rahvamaja omab tööandja õigusi. Rahvamaja struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab rahvamaja juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Rahvamaja juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ja kehtivatest õigus- ning haldusaktidest.

§ 3.   Rahvamaja sümboolika

  Rahvamajal võib kasutusel olla oma sümboolika, mille kujunduse ja kasutamise korra kehtestab rahvamaja juhataja (edaspidi juhataja) kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Rahvamaja asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamise korraldamisel lähtutakse seadustes ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

  (3) Rahvamaja asjaajamise korraldus reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kehtestab juhataja.

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  (1) Rahvamaja tegevuse eesmärgiks on rahvakultuuri säilitamine ja kohaliku kultuurielu edendamine ning vallaelanikele võimaluste pakkumine vaba aja sisustamiseks ja huvitegevuseks.

  (2) Rahvamaja tegevus on suunatud Tõstamaa valla elanikele .

§ 6.   Rahvamaja ülesanded

  (1) Rahvamaja ülesanded on:
  1) kultuuri- ja meelelahutuslike ürituste korraldamine;
  2) taidluse ning huvitegevuse korraldamine;
  3) elanikkonnale õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine, vabahariduslike koolituste, kursuste ja õpiringide tegevuse korraldamine;
  4) rahvamaja poolt korraldatavatest avalikkusele suunatud üritustest teavitamine;
  5) rahvamaja kultuuri- ja huvialase tegevuse kohta statistika kogumine;
  6) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine.

  (2) Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) kasutada sihtotstarbeliselt rahvamaja kasutusse antud valla vara;
  2) üürile anda ja üürile võtta ühekordseks kasutamiseks ruume ja inventari;
  3) osutada tasulisi teenuseid, mille hinna kehtestab vallavalitsus;
  4) teostada seadusega ja valla õigus- ning haldusaktidega kooskõlas olevaid tehinguid;
  5) saada vallavalitsuselt tööks vajalikku teavet ja andmeid;
  6) teha koostööd asutuste ja organisatsioonidega;
  7) osaleda vallavalitsuse nõusolekul organisatsioonide, liitude ja töögruppide (sealhulgas rahvusvahelised) tegevuses.

§ 7.   Juhataja

  (1) Rahvamaja tegevust juhib ja korraldab juhataja, kes võetakse tööle avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem

  (3) Juhataja vastutab rahvamaja üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest, samuti rahvamajale kasutada antud vara sihipärase kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

  (4) Juhataja oma tegevuses:
  1) esindab rahvamaja ja tegutseb rahvamaja nimel;
  2) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud rahvamaja töötajatega, määrab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;
  3) koostab töötajatele ametijuhendid, kinnitab töösisekorraeeskirja, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise;
  4) annab rahvamaja töö ja tegevuse korraldamiseks käskkirju;
  5) koostab ja esitab vallavalitsusele ettepanekud valla eelarve koostamiseks vastavalt valla põhimääruses sätestatud korrale;
  6) sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega vallavalitsuse poolt antud pädevuse piires;
  7) töötab välja rahvamaja üldised pikemaajalised arengusuunad;
  8) osaleb valla kultuurikalendri koostamisel;
  9) korraldab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ees;
  11) peab arhiiviseadusele vastavat dokumentide loetelu ja annab need üle arhiivile;
  12) täidab ja lahendab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.

  (5) Juhatajat asendab vallavanema poolt määratud isik.

§ 8.   Rahvamaja vara, eelarve ja rahastamine

  (1) Rahvamaja vara on Tõstamaa valla omand. Rahvamaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu poolt kehtestatud Tõstamaa vallavara valitsemise korrale.

  (2) Rahvamaja rahastamine toimub Tõstamaa valla eelarve vahenditest. Vallavolikogu poolt vastuvõetud eelarve alusel kinnitab vallavalitsus rahvamaja eelarve jaotuse personalikuludeks ja majanduskuludeks.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Rahvamaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet rahvamaja ja juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on juhataja kohustatud kõrvaldama järelevalve organi määratud tähtpäevaks.

§ 10.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub 01. juulil 2009. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Tõstamaa Vallavolikogu 25.02.2000. a. määrusega nr. 7 kinnitatud Tõstamaa rahvamaja põhimäärus.

Heino Tamm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json