HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tõstamaa Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Tõstamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2012, 8

Tõstamaa Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 16.10.2009 nr 92
jõustumine 01.11.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.12.201007.12.2010

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTE D 

§ 1.   Lasteasutuse nimi ja asukoht

  (1) Tõstamaa Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Tõstamaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav munitsipaallasteaed, mis juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistestEesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, oma põhimäärusest ning Tõstamaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest.

  (2) Lasteaia pidaja on Tõstamaa vald.

  (3) Koolieelse lasteasutuse nimi on Tõstamaa Lasteaed.

  (4) Lasteaia aadress on Varbla mnt. 24, Tõstamaa alevik, Pärnumaa.

§ 2.   Lasteaia teeninduspiirkond

  (1) Lasteaia teeninduspiirkond on Tõstamaa valla haldusterritoorium.

  (2) Vallavalitsus loob kõigile oma haldusterritooriumil elavatele pooleteise - kuni seitsmeaastastele lastele võimaluse käia teeninduspiirkonna lasteaias.

  (3) Väljaspool teeninduspiirkonda elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul.

  (4) Lapse vastuvõtt lasteaeda toimub lapsevanema avalduse alusel.

§ 3.   Õppeaasta kestus ja lasteaia tööaeg

  (1) Lasteaia õppeaasta algab 1. septembril.

  (2) Lasteaia õppeaasta kestab õppe algusest ühel kalendriaastal uue õppe alguseni järgmisel kalendriaastal.

  (3) Lasteaia lahtioleku aja, aastaringse või hooajalise tegutsemise ja selle erisused otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 4.   Lasteaia õiguslik seisund ja tegevuse eesmärk

  (1) Lasteaia põhieesmärk on võimaldada Tõstamaa valla haldusterritooriumil alaliselt elavatele koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist kuni koolikohustuse tekkimiseni.

  (2) Lasteaia tegevuse aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba.

  (3) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga lasteaia arengukava, mis määrab lasteaia arenduse põhisuunad ja -valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise korra. Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise valla veebilehel.

  (4) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille kinnitab lasteaia direktor.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (5) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu ning mis on valla eelarve üks osa.

  (6) Lasteaial on õigusteha koostööd oma eesmärkide realiseerimiseks riigi- ja munitsipaalasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja üksikisikutega Eesti Vabariigis ja välismaal.

  (7) Lasteaed registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris ning andmed lasteaia kohta kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 36.6 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 5.   Lasteaia põhiülesanded

  (1) Lasteaia põhiülesanneteks on:
  1) luua tingimused ja võimalused alushariduse omandamiseks arvestades lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi;
  2) luua tingimused ja võimalused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  3) hoida ja tugevdada lapse tervist;
  4) toetada lapse emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut;
  5) teha koostööd lapse hoidmisel ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel lapsevanema või lapse muu seadusliku esindajaga (edaspidi vanem), sotsiaal- ja tervishoiutöötajate, lastekaitse spetsialistide, vallavalitsuse, teiste koolieelsete lasteasutuste ja muude organisatsioonidega;
  6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

§ 6.   Lasteaia sümboolika

  (1) Lasteaial võib olla oma sümboolika, milleks on lipp ja logo.

  (2) Lasteaed esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse nime ja sümboolika registreerimiseks, millele on lisatud kavandid koos kirjeldustega.

  (3) Vallavalitsus vormistab nime ja sümbolite registreerimise oma korraldusega mõistliku aja jooksul. Nimi või sümbol võidakse jätta registreerimata, kui see on vastuolus heade tavade ja kommetega või kunstiliselt sobimatu.

  (4) Registreeritud sümboli muudab lasteaia kirjaliku motiveeritud taotluse alusel vallavalitsus.

  (5) Lasteaia sümbolite kasutamise korra kinnitab vallavalitsus oma korraldusega direktori ettepanekul.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse ning asjaajamise keel on eesti keel.

  (2) Lasteaia asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kinnitab direktor oma käskkirjaga.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (3) Lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

2. peatükk LASTEAIA STRUKTUUR 

§ 8.   Lasteaia struktuur

  (1) Lasteaia direktor (edaspidi direktor) moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime- ja lasteaiarühmad.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (2) Sõimerühmas on kuni kolmeaastased lapsed, kuni 14 last.

  (3) Lasteaiarühmad jagunevad:
  1) noorem rühm - kolme- kuni viieaastased, kuni 20 last;
  2) keskmine rühm - viie- kuni kuueaastased, kuni 20 last;
  3) vanem rühm - kuue- kuni seitsmeaastased, kuni 20 last;
  4) liitrühm - kahe- kuni seitsmeaastased, kuni 18 last.

  (4) Liitrühma moodustamiseks võivad ettepaneku teha lapsevanemad või neid asendavad isikud (edaspidi vanemad).

  (5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

3. peatükk LASTEAIA ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 9.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppekava koostamisest ja arendamisest võtavad osa lasteaia pedagoogid, kaasates lapsevanemaid.

  (3) Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (4) Lasteaia pedagoogilise nõukogu või hoolekogu ettepanekul võib lasteaia õppekavasse lisada ka muid õppe- ja kasvatustegevusega seotud sätteid.

  (5) Õppekava läbinuile väljastab lasteaed sellekohase õiendi.

§ 10.   Õppe- ja kasvatuskorraldus

  (1) Aktiivne õppetöö lasteaias toimub 10. septembrist kuni 31. maini. Suvisel perioodil korratakse ja süvendatakse aasta jooksul saadud teadmisi ja oskusi.

  (2) Lasteaial on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riiklikku õppekava ning kohalikku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (3) Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel esitatakse kavandatava perioodi (nädal, kuu vm) eesmärgid, temaatika, õppesisu ja -tegevused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi.

  (4) Lasteaia tegevus- ja päevakavad kinnitab direktor.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (5) Lapse arengu jälgimiseks ning õppe- ja kasvatustöö hindamiseks peab lasteaia iga rühm päevikut.

  (6) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaia rühmas vanemate nõupidamised ja vanemate üldkoosolekud ning lapse õpetaja ja vanema vahelised vestlused lapse arengust.

  (7) Lasteaed annab lasteaiast lahkuvale lapsele kaasa tema arengumapi.

4. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 11.   Laste õigused

  Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 12.   Vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.
  3) informeerima pedagoogi või lasteaia direktorit lapse puudumisest ja tervisehäiretest;
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  4) tooma lasteaeda ainult terve lapse;
  5) õigeaegselt katma täies ulatuses lapse toidukulu ja muud kulud vallavolikogu poolt kehtestatud määras ja korras.
  6) hoidma lasteaia kasutuses olevaid esemeid.

5. peatükk LASTEAIA JUHTIMINE JA PERSONAL. 

§ 13.   Juhtimine

  (1) Lasteaia tööd juhib direktor. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (2) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (3) Direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (4) Oma ülesannete täitmiseks direktor õigusaktidega ettenähtud korras:
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  1) kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  2) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires;
  3) kinnitab lasteaia tegevus- ja päevakava ning pedagoogilise nõukogu ettepanekul lasteaia õppekava, võttes arvesse hoolekogu arvamuse;
  4) tegutseb lasteaia nimel ja esindab lasteaeda ilma täiendavate volitusteta suhetes juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
  5) sõlmib lasteaia nimel, eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks vajalikke lepinguid lasteaia kinnitatud eelarve raames;
  6) korraldab lasteaia valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
  7) kinnitab asutuse struktuuri, töötajate koosseisu;
  8) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud lasteaia personaliga;
  9) annab välja oma pädevuse piires lasteaia töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  10) kinnitab lapse toidukulu päevamaksumuse hoolekogu otsuse alusel;
  11) peab arvestust lapse lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise üle vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale;
  12) tagab personali ohutud töötingimused, organiseerib töökaitsealase instrueerimise;
  13) kehtestab sisehindamise korra ja kinnitab selle käskkirjaga;
  14) kinnitab töösisekorraeeskirja, tuleohutusjuhendi, ametijuhendid ning muud lasteaia töökorralduslikud dokumendid;
  15) koostab lasteaia eelarve projekti ning esitab selle koos hoolekogu arvamusega vallavalitsusele;
  16) peab üks kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (6) Direktori äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (7) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

§ 14.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ning valla esindaja.

  (3) Vanemate esindaja valitakse lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadiks üles seatud võib olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (4) Lasteaia õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja. Õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu liige. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat.

  (5) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates. Hoolekogu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (6) Hoolekogu koosseis kinnitatakse üheks aastaks.

  (7) Hoolekogu:
  1) kuulab ära juhataja aruande lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (8) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (9) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (10) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (11) Hoolekogu koosolekust etteteatamise aeg hoolekogu liikmetele ja direktorile on seitse kalendripäeva.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (12) Hoolekogu koosolekust võtab osa lasteaia juhataja.

  (13) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kolm liiget, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees. Hoolekogu otsused võetakse üldjuhul vastu avalikul hääletamisel. Hoolekogu enamuse otsusel võib hääletamine olla salajane. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustavaks hoolekogu esimehe hääl. Häälte võrdsel jagunemisel salajasel hääletamisel, jääb otsus vastu võtmata ja vajadusel viiakse läbi uus hääletamine.

  (14) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (15) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab direktor koostöös vallavalitsusega.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

§ 15.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, logopeed, lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali miinimumkoosseisu kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega, millest lähtuvalt määrab lasteaia personali koosseisu direktor kooskõlastatult Tõstamaa Vallavalitsusega.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (3) Personali kvalifikatsioon peab vastama haridus- ja teadusministeeriumi poolt kehtestatud nõuetele.

  (4) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks ettepanekute tegemine.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (5) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (6) Pedagoogide ning eripedagoogi vabade ametikohtade täitmiseks korraldab direktor konkursi. Konkursi läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (7) Pedagoogide ning eripedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine haridus- ja teadusministri määruse alusel.

  (8) Personali töötasustamise alused kinnitab Tõstamaa Vallavalitsus.

  (9) Pedagoogidega ja lasteasutuse majandamist tagavate ning õpetajaid abistavate töötajatega sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingud direktor.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

§ 16.   Personali ülesanded

  (1) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteaias.

  (2) Pedagoogid nõustavad lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas alaliselt elavate lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (3) Abipersonal tagab lasteaia majandusliku teenindamise, pedagoogide abistamise ja häireteta töö.

  (4) Personali muud tööülesanded sätestatakse töölepinguga ja sinna juurde kuuluva ametijuhendiga

§ 17.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Personalil on õigus:
  1) saada teavet oma tööd ja töötingimusi puudutavate dokumentide kohta;
  2) Pöörduda kõigis tööalaste küsimuste ja probleemide lahendamiseks direktori poole.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)
  3) võtta osa atesteerimisest;
  4) taotleda täiendkoolitust;
  5) avaldada arvamust ja teha ettepanekuid lasteaia tööd ja arengut puudutavates küsimustes.
  6) Saada korralist puhkust kooskõlas seadusandlusega
  7) Kasutada töösisekorraeeskirjadega kehtestatud puhkepause.

  (2) Personal on kohustatud
  1) tagama lastele turvalise kasvukeskkonna
  2) mitte avalikustama lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.
  3) andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.
  4) tagama asutuse vara säilimise, selle taastamise ja täiendamise ning sihipärase kasutamise.
  5) jälgima lasteaia territooriumi, ruumide ja sisseseade seisukorda, töökaitse- ja tuleohutus vahendite korrasolekut ning rakendama abinõusid nende õigeaegseks remondiks.
  6) Muud personali õigused ja kohustused ning vastutus sätestatakse sisekorraeeskirja, käesoleva põhimääruse, ametijuhendi ja töölepinguga.

6. peatükk SISEHINDAMINE 

§ 18.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteaia järjepidev areng, selgitades välja lasteaia tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse arengukava tegevuskava. Lasteaia sisehindamisel analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab direktor oma käskkirjaga.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (3) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul ning direktor esitab selle Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras. Aruandes tuuakse välja lasteasutuse tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad. Enne sisehindamise aruande kinnitamist direktori poolt esitab ta selle kooskõlastamiseks hoolekogule ja vallavalitsusele.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (4) Sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega arvestab lasteaed arengukava tegevuskava koostamisel.

7. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 19.   Vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad talle Tõstamaa vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt lasteaiale sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara, mille kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (2) Lasteaia valduses olev vara on Tõstamaa valla omand.

  (3) Lasteaia valduses oleva vallavara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

§ 20.   Rahastamine

  (1) Lasteaia eelarve tulud moodustuvad:
  1) riigieelarve ja vallaeelarve vahenditest;
  2) täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;
  3) lapsevanema poolt kaetavast osast;
  4) laekumistest sihtasutustelt;
  5) eraldistest ja annetustest äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt.

  (2) Lapse toidukulu lasteaias katab vanem. Lapse toidukulu päevamaksumuse otsustab hoolekogu ja kinnitab direktor.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

  (3) Muude kulude (lasteaia majandamiskulud, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) katmine toimub vallaeelarve vahenditest ning vallavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt.

  (4) Lasteaia vara ja rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

  (5) Lasteaia raamatupidamisarvestust ja aruandlust korraldab vallavalitsus koos direktoriga vastavalt Raamatupidamise seadusele, raamatupidamistoimkonna juhenditele ning rahandusministri poolt kehtestatud juhenditele ja Tõstamaa valla õigus- ja haldusaktidele.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

§ 21.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel maavanem (edaspidi koos nimetatud järelevalveorgan).

  (2) Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve läbiviimise, selle tulemuste vormistamise ning tulemustest teavitamise korra kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Lasteaia ja direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab järelevalvet vallavalitsus.
(Muudetud Tõstamaa Vallavolikogu 03.12.2010 määrusega nr 10 – jõustus 07.12.2010)

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 22.   Lasteasutuse ümberkorraldamine ja ümberkujundamine

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab ümber ning tema tegevuse lõpetab vallavolikogu otsusel vallavalitsus, õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, lapsevanemaid (eestkostjad, hooldajad), personali ning maavanemat vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 23.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduse § 34 lõikes 1 sätestatud korras.

  (2) Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE MUUTMISE KORD 

§ 24.   Põhimääruse muutmine

  Lasteaia põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu lasteaia hoolekogu või vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Põhimääruse eelnõu kooskõlastavad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 25.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 26.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. novembril.2009.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json