Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tudu Rahvamaja põhimäärus

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2007
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2013, 8

Tudu Rahvamaja põhimäärus

Vastu võetud 29.03.2007 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tudu Rahvamaja (edaspidi rahvamaja) on Vinni Vallavalitsuse hallatav kultuuriasutus,

  (2) Rahvamaja tegevuse muutmise ja lõpetamise otsustab Vinni Vallavolikogu.

  (3) Rahvamaja põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks Vinni Vallavolikogu.

  (4) Rahvamaja juhindub oma tegevuses seadustest, Vinni valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (5) Rahvamajal võib olla oma sümboolika ja pitsat.

  (6) Rahvamaja on registreeritud Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (7) Rahvamaja asub Staadioni 3, Tudu alevik, Lääne-Virumaa. Rahvamaja postiaadress on Staadioni 3, Tudu, 46606 Lääne- Virumaa.

§ 2.   Põhiülesanded

  Rahvamaja põhiülesanded on:
  1) kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja arendamine;
  2) huviala- ja seltsitegevuse korraldamine;
  3) vabatahtliku kultuuritegevuse arengu innustamine;
  4) kultuuri- ja meelelahutuslikke ürituste korraldamine;
  5) kohaliku kultuurielu korraldamine koostöös teiste valla ja maakonna kultuuri- ja haridusasutustega;

§ 3.   Õigused

  Rahvamajal on oma ülesannete täitmiseks õigus:
  1) saada oma tööks vajalikku teavet ja andmeid vallavolikogult, vallavalitsuselt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt;
  2) osaleda organisatsioonide, liitude ja töögruppide tegevuses;
  3) sihtotstarbeliselt kasutada oma käsutuses olevat vallavara;
  4) anda lühiajaliseks tasuta või tasuliseks kasutamiseks rahvamaja ruume, inventari;
  5) korraldada tasulisi üritusi;
  6) teostada muid seadusega kooskõlas olevaid toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud rahvamaja edukaks tegevuseks.

§ 4.   Kohustused

  Rahvamaja kohustub:
  1) täitma käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
  2) täitma Vinni vallavalitsuse ja -volikogu poolt kehtestatud õigusakte.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Rahvamaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavalitsus. Juhatajaga sõlmib töölepingu vallavanem. Juhataja on rahvamaja seadusejärgne esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Juhataja äraolekul asendab teda vallavanema poolt määratud isik.

  (3) Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks võib vallavalitsus korraldada konkursi. Konkursi tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Juhataja kohustused

  Juhataja:
  1) juhib rahvamaja tegevust koosõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab rahvamaja tegevuse eest;
  2) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
  3) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra.
  4) kinnitab rahvamaja töötajate palgamäärad;
  5) esindab rahvamaja suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) koostab rahvamaja eelarveprojekti, esitab selle vallavalitsusele ja vastutab kinnitatud eelarve täitmise eest;
  7) tagab rahvamaja valduses oleva vallavara ja rahvamaja rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) esitab raamatupidamisele aruandeid vastavalt Vinni Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirjas sätestatud korrale;
  9) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  10) teeb ettepanekuid rahvamaja sisulise tegevuse arendamiseks ning majandusliku olukorra parandamiseks;
  11) täidab muid rahvamaja juhtimiseks vajalikke ja talle õigusaktidega pandud ülesandeid.
  12) koostab kuu ja aasta kohta ürituste kalendri ja edastab selle vallavalitsusele ja MTÜ-le Lääne-Viru Omavalitsuste Liit. Järgmise kuu ürituste kalendri esitab hiljemalt jooksva kuu 25-ndaks kuupäevaks ja järgmise aasta kavandatavad üritused hiljemalt 01.novembriks.

§ 7.   Töötajad

  (1) Rahvamaja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Rahvamaja töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

§ 8.   Majandamine

  (1) Rahvamajal on oma alaeelarve Vinni valla koondeelarves.

  (2) Rahvamaja valduses oleva vallavara valitsemine toimub vastavalt Vinni valla vallavara eeskirjale.

  (3) Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Finantseerimine

  Rahvamaja finantseeritakse Vinni valla eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis võivad moodustuda:
  1) laekumistest rahvamaja põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
  2) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
  3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest;
  4) muudest vahenditest.

§ 10.   Aruandlus

  (1) Rahvamaja esitab Vinni Vallavalitsusele oma tegevuse kohta kirjaliku tegevusaruande üks kord aastas koos eelarve projektiga enne eelarveaasta lõppu.

  (2) Rahvamajal on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise ja majandusliku tegevuse üle ning tagab asjaajamise seaduslikkuse.

§ 11.   Järelevalve

  Rahvamaja ja tema juhataja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Vinni Vallavolikogu 19.04.2000 määrus nr 25 „Tudu Rahvamaja põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 05.aprillil 2007.

Meelis Maine
Esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json