Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2015, 2

Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 11.11.2015 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 14 lõike 1 ja Põlva Vallavolikogu 14. jaanuari 2015. a määruse nr 1-2/1 "Põlva valla põhimäärus" § 8 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Põlva valla tunnustusavalduste (edaspidi tunnustus) andmise kord reguleerib Põlva aukodaniku nimetuse (edaspidi aukodanik), Põlva aumärgi (edaspidi aumärk), Põlva valla aukirja (edaspidi aukiri), Põlva vallavanema tänukirja (edaspidi tänukiri) ja tunnustuse "Aasta tegu" ning Põlva valla kultuuripreemia (edaspidi kultuuripreemia) andmise alused ja korra.

§ 2.  Aukodanik

  Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise austusavaldusena aastatepikkuse töö või tegevuse ja eeskuju eest, mis on positiivselt mõjutanud Põlva valla arengut ja tuntust.

§ 3.  Aukodaniku kandidaatide esitamine

 (1) Ettepaneku aukodaniku nimetuse andmise kohta võib esitada igaüks.

 (2) Ettepanek esitatakse Põlva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt 31. detsembriks ja see peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta, teenete kirjeldust ja põhjendust.

 (3) Vallavalitsus esitab oma ettepaneku aukodaniku kandidaadi kohta ja tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud ettepanekud Põlva Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu).

§ 4.  Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmine

 (1) Aukodaniku nimetuse ja aumärgi andmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Aukodaniku nimetuse pälvinud isikule omistatakse aumärk ning antakse rahaline preemia summas 1000 eurot.

 (3) Aukodaniku nimetusega kaasnev aumärk antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

§ 5.  Tunnustus "Aasta tegu"

  Tunnustusega "Aasta tegu" väärtustatakse vallale olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on positiivselt mõjutanud valla arengut ja tuntust aasta jooksul.

§ 6.  Tunnustuse "Aasta tegu" kandidaadi esitamine

 (1) Ettepaneku tunnustuse "Aasta tegu" andmise kohta võib esitada igaüks.

 (2) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks.

§ 7.  Tunnustus "Aasta tegu" andmine

 (1) Tunnustuse "Aasta tegu" andmise otsustab vallavolikogu.

 (2) Tunnustuse andmisega kaasneb rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavolikogu.

 (3) Tunnustus "Aasta tegu" antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

§ 8.  Kultuuripreemia

 (1) Kultuuripreemia antakse Põlva vallas tegutsevale füüsilisele või juriidilisele isikule või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik, väljapaistva tegevuse eest kultuuri- võ i spordivaldkonnas.

 (2) Kultuuripreemia antakse:
 1) kultuurivaldkonnas kultuuri-, hariduse-, teaduse- või loomingu alal;
 2) spordivaldkonnas spordi-, tervisedenduse või sportlike eluviiside propageerimise alal.

§ 9.  Kultuuripreemia kandidaatide esitamine

 (1) Ettepaneku kultuuripreemia andmise kohta võib esitada igaüks.

 (2) Ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 31. detsembriks.

§ 10.  Kultuuripreemia andmine

 (1) Kultuuripreemia andmise ja preemia suuruse otsustab vallavolikogu.

 (2) Kultuuripreemia antakse üle Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtul.

§ 11.  Aukiri

 (1) Aukiri antakse austusavaldusena silmapaistva saavutuse või tegevuse eest vastavalt vallavalitsuse otsusele.

 (2) Aukirja andmise ettepaneku võib esitada vallavalitsuse liige, vallavolikogu liige, vallavalitsuse hallatava asutuse juht, külavanem ja Põlva vallas tegutsevad organisatsioonid.

 (3) Kirjalik ettepanek koos põhjendusega esitatakse vallavalitsusele vähemalt 10 päeva enne tunnustuse üleandmist.

 (4) Aukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavalitsus.

§ 12.  Tänukiri

 (1) Tänukiri antakse füüsilisele isikule tänuavaldusena kauaaegse teenistuse eest, valla poolt või koostöös vallaga organiseeritud üritust toetanud isikule või muudel juhtudel vastavalt vallavanema otsusele.

 (2) Tänukirja andmisega võib kaasneda rahaline preemia või meene. Rahalise preemia suuruse ja meene väärtuse otsustab vallavanem.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Põlva Linnavolikogu 13. detsembri 2006. a määrus nr 35 "Põlva linna kultuuripreemia statuut" ja Põlva Vallavolikogu 8. jaanuari 2014. a määrus nr 1-2/6 "Põlva valla tunnustusavalduste andmise kord" tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Anne Nook
volikogu aseesimees