HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Noarootsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Noarootsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2015, 13

Noarootsi Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 10.11.2015 nr 4

Kord kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõikega 2.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva korraga määratakse kindlaks Noarootsi Kooli lasteaeda vastuvõtmistaotluse esitamise kord, vastuvõtu korraldus, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Korda kohaldatakse koos Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse laps, kes on saanud 2 aastaseks.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem Noarootsi Kooli direktorile (edaspidi direktor):
  1) vormikohase avalduse (Lisa 1), mis täidetakse kohapeal või digitaalselt;
  2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia.

  (3) Kooli sekretär registreerib avaldused kooli dokumendiregistris nende laekumise järjekorras.

  (4) Lasteaiakoha eraldamise aluseks on üldjärjekord. Eelistatakse lapsi, kelle vähemalt ühe vanema elukoht on Noarootsi vald.

  (5) Arvestust laste vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab sekretär.

  (6) Kui lasteaias puudub vaba koht, jääb laps kohataotlejana järjekorda.

  (7) Direktor komplekteerib lasteaia rühmad 1. juuliks ja kinnitab käskkirjaga rühmade nimekirjad 10. septembriks.

  (8) Direktor teatab taotluse allkirjastanud lapsevanemale avalduses märgitud e-postile hiljemalt 1. juuliks lapsele koha eraldamisest lasteaias.

  (9) Lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab õpetaja lapsevanemale lasteaia kodukorda, tegevus- ja päevakava ja teisi lasteaia tegevust puudutavaid dokumente.

  (10) Kohale mitteilmunud laps kustutatakse lasteaia nimekirjast, kui vanem ei ole direktorit kuu aja jooksul teavitanud koha hõivamise viivituse põhjustest.

  (11) Vabade kohtade tekkimisel võetakse lapsi lasteaeda kogu õppeaasta kestel järjekorra alusel.

  (12) Vabade kohtade olemasolul võib lasteaeda vastu võtta lapsi ka väljapool teenindus-piirkonda vastavalt kokkulepitud tingimustele.

  (13) Direktor esitab vallavalitsusele nimekirja 10. septembriks lasteaeda vastuvõetud laste kohta.

§ 3.   Laste lasteaeda toomine ja äraviimine ning puudumine

  (1) Vanem on kohustatud:
  1) tooma lasteaeda terve lapse;
  2) koheselt teatama õpetajale lapse haigestumisest nakkushaigusesse;
  3) teatama õpetajale lapse puudumisest sama päeva hommikul kella 8.30-ks.

  (2) Vanem toob lapse lasteaeda ja viib lapse koju talle sobival ajal, arvestades lasteaia päevakava ja lahtiolekuaega.

  (3) Lapsevanem vastutab lapse lasteaeda toomise ja lasteaiast koju viimise eest.

  (4) Vanemaga kokkuleppel lubab õpetaja lapsel lahkuda:
  1) vanema, vähemalt 10 aastase õe või vennaga;
  2) vanavanemaga;
  3) tuttava täiskasvanuga.

  (5) Õpetajal on keelatud anda last üle selleks volitamata või joobes isikule.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  Direktori käskkirjaga arvatakse laps lasteaia nimekirjast välja:
  1) lapsevanema kirjaliku avalduse alusel;
  2) seoses kooli üleminekuga, hiljemalt 1. juulil.

§ 5.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Triin Lepp
vallavanem

Airi Läänemets
vallasekretär

Lisa Avalduse vorm

/otsingu_soovitused.json