Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2016, 6

Maamaksu täiendava maksuvabastuse rakendamise kord

Vastu võetud 17.11.2016 nr 93
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, maamaksuseaduse § 11 lg 6 ja 7 ja rahandusministri 16.10.2014 määruse nr 38 “Maamaksu arvutamise ja tasumise ning maksusoodustuse taotlemise kord” § 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse täiendava maamaksust vabastamise ulatus ja kord Jõelähtme vallas.

§ 2.  Maksuvabastuse subjektid

  Vabastada täiendavalt maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes (edaspidi isik) tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas, kuid mitte üle Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kehtestatud piirsuuruse.

§ 3.  Maksuvabastuse piirsuurus

  Täiendava maamaksu vabastuse piirsuuruse kehtestab igal aastal volikogu koos maamaksumäärade kinnitamisega.

§ 4.  Maksuvabastuse taotlemine

 (1) Täiendava maksuvabastuse saamiseks esitab isik Jõelähtme Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt maksustamisaastale eelneva aasta 31. detsembriks kirjaliku avalduse järgmiste andmetega:
 1) ees- ja perekonnanimi, isikukood;
 2) represseeritu tunnistuse number;
 3) alalise elukoha aadress;
 4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
 5) maakasutusõiguse ulatus.

 (2) Isik lisab avaldusele dokumendi koopia, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse § 2 lõikes 1 või 2 või § 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

 (3) Isikud, kes on täiendava maksuvabastuse taotluse esitanud ja kes omavad õigust täiendavale maksuvabastusele ka järgnevatel aastatel, ei ole kohustatud esitama täiendavat avaldust maksuvabastuse saamiseks juhul, kui ei ole muutunud maksuvabastuse tingimused või taotleja andmed.

§ 5.  Maksuvabastuse andmine

  Täiendava maksuvabastuse andmise otsustab vallavalitsus vastava korralduse andmisega.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Kinnitada täiendava maamaksu vabastuse saamiseks esitatava avalduse vorm (lisa 1).

 (2) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

Lisa Avaldus täiendava maamaksu vabastuse saamiseks