Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2020, 6

Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 12.11.2020 nr 18

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib Tallinna linna (edaspidi linn) kaasava eelarve menetlusprotsessi, sealhulgas ideede valiku korda. 

  (2) Linna kaasava eelarve eesmärgid on: 
  1) viia eelarveaastal igas linnaosas ellu projekt, mille idee pakuvad välja ja valivad hääletusel linnaosa elanikud;
  2) kaasata linlasi linnakeskkonna ja avalike teenuste kujundamisse;
  3) suurendada kodanikuaktiivsust, linnaosade sidusust ja kogukonnatunnet ning innustada linnaosa elanikke ühiselt mõtlema ja tegutsema.

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve projekt

  (1) Kaasava eelarve projekt on linnaosa haldusterritooriumile avalikes huvides objekti rajamine või seal olemasoleva objekti parendamine, täiendamine või laiendamine. Asjaomane avalik objekt peab olema kõigile linlastele enamiku ajast tasuta kasutatav, väärindama linnaruumi ja toetama linna arengueesmärke.

  (2) Kaasava eelarve projekti elluviimisega ei tohi tekkida olulisi või ebamõistlikke lisakulutusi linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve projekt ei tohi olla linna asutuse, linna ja linna osalusega eraõigusliku juriidilise isiku eelarveaasta tegevustega seotud investeeringuobjekt.

§ 3.  Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve kogusumma kinnitab linnavolikogu asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel. 75% kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25% kogusummast jaotatakse proportsionaalselt, lähtudes linnaosa elanike arvust jooksva aasta 1. juulil.

§ 4.  Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  Linnavalitsus algatab eelarveaastale eelneval aastal kaasava eelarve menetluse, korraldab selle tutvustamise avalikkusele ja kutsub üles esitama kaasava eelarve projektide ideid (edaspidi idee(d)).

§ 5.  Idee esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

  (2) Ideid saab esitada linna veebilehel, paberil Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosade valitsuste ruumides.

  (3) Idee esitamisel peab olema märgitud:
  1) idee esitaja nimi, kontakttelefon ja e-posti aadress;
  2) idee nimetus (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);
  3) idee eesmärk ja olulisus (projekti eesmärk, probleem, mille projekti elluviimine lahendab, või võimalus, mille see avab kas kogu linnas või konkreetses linnaosas, põhjus, miks on vaja projekt linna eelarve vahenditest ellu viia);
  4) idee kirjeldus (kes, kus, millal ja kuidas projekti ellu viib; kas see on ellu viidav 12 kuu jooksul; muu oluline teave, mida idee hindajal on oluline teada);
  5) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad idee elluviimisest, sh olemasoleva probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada sihtrühma hinnanguline suurus, ealine koosseis jm olulised tunnused);
  6)  idee elluviimise kulud ja vajaduse korral teave oma- või kaasfinantseerijate ja muude potentsiaalsete rahastusallikate kohta (idee elluviimise hinnanguline maksumus ja võimalikud rahastusallikad, kui rahastusse on kavas panustada omafinantseeringut või kaasata muid finantseerimisallikaid);
  7) muu oluline teave, mida idee esitaja peab oluliseks hindajatele teada anda, sh objekti asukoht kaardil, ideed illustreeriv joonis, eskiis või foto.

  (4) Idee elluviimise kogukulu linna kaasavast eelarvest on maksimaalselt §-s 3 nimetatud kaasava eelarve piirmäär asjaomase linnaosa kohta.

§ 6.  Ideede analüüs

  (1) Esitatud ideid hindab spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon (edaspidi komisjon), mille koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Komisjonil on õigus kaasata oma töösse valdkonna eksperte.

  (3) Komisjon kaasab konkreetse linnaosaga seotud idee hindamisse selle linnaosa valitsuse esindaja ja linnaosakogu esindaja, et selgitada välja idee vastavus kaasava eelarve tingimustele. Linnaosa valitsuse esindajat ja linnaosakogu esindajat ei kaasata teiste linnaosadega seotud ideede arutamisse ja hääletamisse, kui komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees ei otsusta teisiti.

  (4) Komisjonil on õigus esitada idee autorile täpsustavaid küsimusi ja saada lisaselgitusi.

  (5) Ettepanekuid hinnatakse järgmistest kriteeriumitest lähtudes:
  1) idee asjakohasus ja olulisus konkreetses linnaosas ja linnas tervikuna;
  2) idee teostatavus eelarveaasta jooksul;
  3)  idee jätkusuutlikkus, sh objekti iga-aastased haldamise kulud linna eelarve vahenditest;
  4) kavandatavate kulutuste põhjendatus;
  5) kasusaajad idee elluviimisest ja nende ligikaudne arv;
  6) idee uudsus, positiivne mõju linnaruumile ja linlaste kogukonnatundele;
  7)  idee vastavus linna arengueesmärkidele.

  (6) Komisjonil on analüüsi ja hindamise käigus õigus sarnaseid ideid liita ja täiendada.

  (7) Komisjon jätab idee kõrvale järgmistel juhtudel:
  1) idee on vastuolus heade kommete või õigusaktidega;
  2) idee ei vasta käesoleva määruse §-s 2 nimetatud nõuetele;
  3) idee esitamisel ei ole arvestatud käesoleva määruse §-s 5 sätestatut;
  4) idee elluviimise maksumus ületab märkimisväärselt §-s 3 nimetatud kaasava eelarve piirmäära konkreetses linnaosas;
  5) idee elluviimisega kaasnevad olulised halduskulud;
  6) idee ei ole objektiivsetel põhjustel elluviidav.

  (8) Ideede analüüsi ja hindamise tulemused avalikustatakse Tallinna linna veebilehel.

§ 7.  Hääletamine

  (1) Eelarveaastal elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel. Ideede poolt hääletatakse linnaosade kaupa.

  (2) Hääletuse kuulutab linnavalitsus välja hiljemalt eelarveaasta alguses.

  (3) Hääletusel saab osaleda vähemalt 14-aastane isik, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinna linn.

  (4) Iga hääletusel osalev isik saab hääletada kuni kahe endale meelepärase idee poolt oma elukohajärgses linnaosas.

  (5) Hääletus viiakse üldjuhul läbi elektrooniliselt. Linnavalitsus korraldab hääletamise võimalused ka neile isikutele, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust või kes ei soovi kasutada elektroonilisi kanaleid.

  (6) Hääletada saab Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7), linnaosa valitsuse ruumides või linnavalitsuse määratud asukohas. Linnavalitsus teavitab hääletusel osalemise võimalustest § 4 kohaselt.

  (7) Elektroonilisel hääletusel tõendab hääletaja oma isikut ID-kaardi, mobiil-ID või digi-ID abil. Muul viisil hääletades võib kasutada ka muud isikut tõendavat dokumenti või juhiluba.

§ 8.   Hääletamistulemuste kindlakstegemine

  (1) Pärast hääletust reastatakse ideed linnaosade kaupa saadud häälte arvu alusel, alustades enim hääli saanud ideest. Hääletusel selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud elluviidavad ideed kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Hääletusel linnaosas enim hääli saanud idee viiakse ellu tingimusel, et hääletusel osalejate arv oli vähemalt järgmine:
  1) Haabersti linnaosas 1000 hääletajat;
  2) Kesklinna linnaosas 1000 hääletajat;
  3) Kristiine linnaosas 500 hääletajat;
  4) Lasnamäe linnaosas 1500 hääletajat;
  5) Mustamäe linnaosas 1000 hääletajat;
  6) Nõmme linnaosas 500 hääletajat;
  7) Pirita linnaosas 500 hääletajat;
  8) Põhja-Tallinna linnaosas 1000 hääletajat.

  (3) Kui enim hääli saanud idee elluviimise maksumus on linnaosale määratud kaasava eelarve summast väiksem, kuulab linnavalitsus ära linnaosa valitsuse arvamuse ja otsustab, kas ellu viiakse ka paremusjärjestuses järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub linnaosale määratud eelarvesse.

  (4) Kui mitu ideed saavad linnaosas hääletusel võrdse hulga hääli ning kõigi elluviimiseks raha ei jätku, heidetakse elluviidava idee väljaselgitamiseks liisku. Liisuheitmine toimub avalikult vastavas linnaosa valitsuses.

§ 9.  Ideede elluviimine

  (1) Hääletusel enim toetust leidnud idee viiakse ellu Tallinna linna kaasava eelarve vahenditest.

  (2) Ideede elluviimise korraldab linnavalitsus või sõlmib idee esitajaga koostöölepingu idee elluviimiseks.

  (3) Kui idee elluviimise käigus selgub, et idee elluviimise maksumus ületab oluliselt (s.o üle 10%) §-s 3 nimetatud piirmäära, on linnavalitsusel põhjendatud juhtudel õigus anda idee esitajale võimalus leida idee elluviimiseks puudujäävas osas kaasrahastust, eraldada projekti elluviimiseks lisavahendeid linnavalitsuse reservfondist või viia ellu hääletustulemusel selgunud paremusjärjestuses järgmisel kohal olev idee.

Tiit Terik
Esimees

Lisa Määruse eelnõu „Tallinna linna kaasava eelarve menetlemise kord” seletuskirja lisa

/otsingu_soovitused.json