Teksti suurus:

Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Hiiumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:22.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.11.2022, 11

Hiiumaa valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 25.03.2020 nr 4
RT IV, 02.04.2020, 12
jõustumine 05.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.2021RT IV, 09.07.2021, 2412.07.2021
09.11.2022RT IV, 19.11.2022, 522.11.2022

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kord reguleerib Hiiumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatavasse koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteaeda võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastane laps tema seadusliku esindaja (edaspidi lapsevanem) taotlusel.

  (2) Esmajärjekorras võetakse lasteaeda rahvastikuregistri järgi Hiiumaa vallas elav laps. Võimalusel eelistatakse last, kelle õde või vend käib samas lasteasutuses.

  (3) Rahvastikuregistrijärgselt väljaspool Hiiumaa valda elav laps võetakse lasteaeda vaba koha olemasolul.

  (4) Erivajadusega laps võetakse lasteaeda ja arvatakse lasteaiast välja haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

§ 3.   Arvestuse pidamine

  (1) Arvestust lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemise, vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor (edaspidi direktor).

  (2) Lasteaeda vastuvõttu koordineerib ja vajadusel nõustab lapsevanemat lasteaeda vastuvõtu küsimustes direktor või haridus- ja kultuuriosakonna ametnik.

§ 4.   Vastuvõtmise taotlemine

  (1) Lapse lasteaeda vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem taotluse elektrooniliselt, posti teel või isiklikult.

  (2) Taotlus sisaldab:
  1) lapse ees- ja perekonnanime ja isikukoodi;
  2) lapse rahvastikuregistrijärgset elukohta;
  3) lapsevanema ees-ja perekonnanime ja isikukoodi;
  4) lapsevanema kontaktandmeid (telefon ja e-post) ning elukohta (juhul, kui postiaadress erineb lapse alalise elukoha aadressist);
  5) lapse lasteaeda vastuvõtmise soovitud aega või õppeaastat;
  6) haridusliku erivajadusega lapse sobitus- või erirühma vastuvõtu taotlemiseks lisab lapsevanem taotlusele SA Innove nõustamismeeskonna soovituse;
  7) muud lapse lasteaeda vastuvõtu jaoks olulist teavet.

  (3) Lapsevanem, kes soovib lasteaiakohta järgnevaks õppeaastaks, esitab taotluse 1. maiks.

  (4) Juba lasteaias käiva lapse lasteaia vahetamiseks esitatud taotlust menetletakse selle määruse alusel.

§ 5.   Taotluse registreerimine ja muutmine

  (1) Direktor registreerib taotlused nende laekumise järjekorras õppeaasta kaupa ning teavitab taotlejat selle registreerimisest.

  (2) Lapsevanem esitab taotluse, kui ta soovib:
  1) lapse lasteaeda tuleku aega edasi lükata järgmisesse õppeaastasse. Laps lisatakse järgmise õppeaasta järjekorda vastavalt taotluse esmase registreerimise kuupäevale;
  2) lapse lasteaeda tuleku aega muuta varasemaks. Laps lisatakse selle õppeaasta nimekirja vastavalt uue taotluse registreerimise kuupäevale.

§ 6.   Rühmade moodustamine

  (1) Direktor moodustab taotluste alusel lasteaia rühmade koosseisu järgmiseks õppeaastaks hiljemalt 10. juuniks.

  (2) Lapsed paigutatakse rühmadesse vastavalt vanusegrupile. Vanusegrupi arvutamisel lähtutakse lapse vanusest seisuga 30. september, arvestades laste koolikohustuslikku ikka jõudmisega.

  (3) Direktor teavitab lapsevanemat lapse lasteaeda vastuvõtmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne tööpäeva jooksul rühmade koosseisude moodustamisest ning lapsevanem kinnitab lapse tulekut lasteaeda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kümne tööpäeva jooksul direktori teavituse saamisest.

  (4) Direktor kinnitab rühmade koosseisu uueks õppeaastaks hiljemalt 1. septembriks.
[RT IV, 09.07.2021, 24 - jõust. 12.07.2021]

  (5) Vaba koha olemasolul võetakse laps lapsevanema taotlusel lasteaeda vastu soovi avaldamisel.

  (6) Vaba koha olemasolul rahvastikuregistrijärgselt väljaspool Hiiumaa valda elava lapse vastuvõtmisel eelistatakse last, kelle lapsevanem:
  1) soovib lapse panna õe või vennaga samasse lasteaeda;
  2) töötab samas lasteaias;
  3) töötab Hiiumaa vallas.

  (7) [Kehtetu - RT IV, 19.11.2022, 5 - jõust. 22.11.2022]

  (8) Direktor kannab rühmade koosseisu andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi hiljemalt 10. septembriks.

§ 7.   Lapse lasteaeda tulek

  (1) Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul informeerib vanem lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimalusel päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvub vanem lasteaia põhimääruse, kodukorra ja muu lasteaia tegevust puudutava õigusaktiga ning saab teavet tegevus- ja päevakava ning töökorralduse kohta.

§ 8.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse.

  (2) Direktori käskkirjaga arvatakse lasteaiast välja:
  1) laps lapsevanema taotluse alusel;
  2) koolikohustuslik laps, kes sama aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks ning ei ole taotlenud koolikohustuse täitmise edasilükkamist.

  (3) Direktor teavitab lapsevanemat lapse väljaarvamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 9.   Taotluste vormid

  Taotluste vormid töötab välja haridus- ja kultuuriosakond.

§ 10.   Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json