Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Albu Valla Rahvamajad põhimäärus

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2011, 2

Albu Valla Rahvamajad põhimäärus

Vastu võetud 14.12.2000 nr 28
jõustumine 03.01.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.201003.01.2011

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775; 2000, 51, 322), Albu Vallavolikogu 20.04.2000.a. määruse nr 11 “Albu valla põhimäärus” § 52 lg 1 p 3 ning Albu Vallavolikogu 24.10.1997.a. määrusega nr 18 kinnitatud “Albu valla asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” ning Albu Vallavolikogu 25.09.2000.a. määruse nr 17 “Albu Rahvamaja ja Ahula Rahvamaja ümberkorraldamine” alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Albu Valla Rahvamajad (edaspidi rahvamaja) on vallavalitsuse hallatav kultuuriasutus, mille eesmärgiks on valla kultuurielu edendamine, rahvuskultuuri säilitamine ning valla elanikele oma loominguliste võimete ja oskuste arendamiseks võimaluste loomine.

§ 2.  Rahvamaja on Albu valla asutus, mille haldamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Albu valla asutuste asutamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korras sätestatult Albu Vallavolikogu.

§ 3.  Rahvamaja asukohaks on Järva-Madise küla.

§ 4.  Rahvamaja struktuuri kuuluvad Albu rahvamaja ja Ahula rahvamaja.

§ 5.  Rahvamaja kõrgemalseisvaks organiks on Albu Vallavalitsus.

§ 6.  Rahvamaja maa, hooned ja muu vara on Albu valla vara, mis on antud rahvamajadele sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

§ 7.  Rahvamajal on oma nime ja valla kujutisega pitsat.

§ 8.  Rahvamajal on oma eelarve Albu valla eelarves, mille kinnitab Albu Vallavolikogu.

§ 9.  Rahvamaja juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 10.  Rahvamaja teeninduspiirkonnaks on Albu valla haldusterritoorium.

2. peatükk TEGEVUS JA JUHTIMINE 

§ 11.  Rahvamaja põhitegevuseks on kultuurilise teenindamise tagamine ning spordi-, huvi- ja seltsitegevuse korraldamine oma struktuuriüksustes.

§ 12.  Rahvamaja ülesanded on:

  Lõike tekst
 1) eesti rahvuskultuuri säilitamine ja arendamine, kultuuritraditsioonide jätkamine;
 2) harrastuskollektiivide töö ja üritustest osavõtu koordineerimine;
 3) kohaliku seltsielu edendamine;
 4) valla elanike kultuurilis-meelelahutuslik teenindamine;
 5) spordi- ja kultuuriürituste läbiviimine;
 6) valla spordiürituste korraldamine;
 7) valla elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ja vabaharidusliku koolituse korraldamine;
 8) professionaalse kunsti vahendamine;
 9) koostöö koordineerimine piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning seltsidega, valla kultuuri- ja spordiürituste korraldamise;
 10) huvitegevuse korraldamine kõikidele vanusegruppidele.

§ 13.  Rahvamaja koostab oma tegevuse plaanid (spordi-ja kultuuriürituste plaan) ja esitab kinnitamiseks Albu Vallavalitsusele eelneva aasta 1. detsembriks.

§ 14.  Rahvamaja tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus.

[ - jõust. 03.01.2011]

§ 15.  Rahvamaja juhib juhataja. Juhataja kinnitab ametisse, vabastab ametist ja juhatajale määrab palga vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

§ 16.  Rahvamaja juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.

§ 17.  Rahvamaja juhataja:

 
 1) korraldab rahvamaja tööd;
 2) koostab rahvamaja eelarve ja kava ja esitab selle vallavalitsusele;
 3) sõlmib, muudab ja lõpetab rahvamaja töötajatega töölepingud;
 4) määrab personali palgad, lisatasud ja preemiad vastavuses eelarvega ning juhindudes vallavolikogu õigusaktidest;
 5) koostab ja kinnitab rahvamaja töösisekorraeeskirjad ja töötajate ametijuhendid;
 6) esindab rahvamaja erivolituseta;
 7) käsutab rahvamaja rahalisi vahendeid kinnitatud eelarve ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite piires;
 8) käsutab rahvamaja valduses olevat vallavara, sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid ja sooritab muid tehinguid Albu Vallavolikogu poolt kehtestatud pädevuse piires;
 9) tellib rahvamaja tööks vajalikke teenuseid ja töid ning sõlmib teenuste osutamiseks vajalikke lepinguid vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
 10) vastutab rahvamaja tegevuse ja üldise arengu eest;
 11) informeerib meedia kaudu rahvamaja põhitegevust;
 12) tagab rahvamaja valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 13) vastutab teenuste eest tasumise ja nende üle arvestuse pidamise eest;
 14) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 15) annab vallavalitsusele aru rahvamaja tegevusest;
 16) võtab vastu sihtannetusi sponsoritelt ning taotleb toetusi erinevatelt programmidelt.

§ 18.  Rahvamaja võib moodustada sisulise töö toetamiseks ja abistamiseks halduskogu.

3. peatükk MAJANDUS JA ARUANDLUS 

§ 19.  Rahvamaja vara kuulub valla omandisse.

§ 20.  Rahvamaja kasutuses olevat vara kasutab rahvamaja sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Rahvamajas oleva vallavara võõrandamine, kasutada andmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub kooskõlas Albu vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraga.

§ 21.  Rahvamaja kasutuses olev vallavara kajastub valla bilansis.

§ 22.  Rahvamajal on oma eelarve, mille kulude katteks on:

 
 1) eraldised vallavalitsuselt;
 2) laekumised sihtasutustelt ja programmidelt;
 3) omavahendid;
 4) füüsiliste ja juriidiliste isikute sihtannetused.

§ 23.  Rahvamaja raamatupidamist korraldab Albu Vallavalitsus.

§ 24.  Rahvamaja enda poolt teenitud rahalised vahendid moodustavad rahvamaja omavahendite eelarve, mida rahvamaja käsutab iseseisvalt.

§ 25.  Rahvamaja finants-majanduslikku tegevust revideerib Albu Vallavolikogu revisjonikomisjon vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

4. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 26.  Rahvamaja ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Albu Vallavolikogu otsuse alusel ja tema poolt kehtestatud korras.

§ 27.  Rahvamaja ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Albu Vallavalitsus rahvamaja töötajatele kaks kuud enne ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist.

5. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 28.  Tunnistada kehtetuks Albu Vallavolikogu 27.08.98.a. määrus nr 13 “Ahula Rahvamaja põhimääruse kinnitamine” ja Albu Vallavolikogu 27.08.98.a. määrus nr 12 “Albu Rahvamaja põhimääruse kinnitamine”.

§ 29.  Käesolev määrus jõustub 03. jaanuaril 2001.a.