Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2011, 4

Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimäärus

Vastu võetud 19.05.2000 nr 14
jõustumine 01.06.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.200901.10.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 775) paragrahvi 35 lõike 2, “Sotsiaalhoolekande seaduse” (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000,33,198) paragrahvi 17 lõike 4, Albu Vallavolikogu 20.04.2000.a määruse nr 11 “Albu valla põhimäärus” paragrahvi 52 lõike 3 ning Albu Vallavolikogu 24.10.1997.a. määrusega nr 18 kinnitatud “Albu valla asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korra” punkti 11 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Ahula Sotsiaalne Varjupaik (edaspidi varjupaik) on vallavalitsuse hallatav asutus sotsiaalteenuste osutamiseks.

§ 2.  Varjupaiga eesmärgiks on pakkuda sotsiaalteenust vajavatele isikutele ajutist ööpäevast abi, tuge ning kaitset, tagamaks neile täisväärtusliku elu ja toimetuleku.

§ 3.  Varjupaik on Albu valla asutus, mille haldamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Albu valla asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise korras sätestatult Albu Vallavolikogu.

§ 4.  Varjupaiga asukohaks on Ahula küla Albu vald Järvamaa.

§ 5.  Varjupaiga kõrgemalseisvaks organiks on hoolekogu. Hoolekogu moodustab ja pädevuse määrab Albu Vallavalitsus.

§ 6.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 7.  Varjupaiga maa, hooned ja muu vara on Albu valla vara, mis on antud varjupaigale sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.

§ 8.  Varjupaigal on oma eelarve Albu valla eelarves, mille kinnitab Albu Vallavolikogu.

§ 9.  Varjupaik juhindub oma tegevuses kehtivast seadusandlusest, vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

2. peatükk VARJUPAIGA TEGEVUS 

§ 10.  Varjupaigas tagatakse sotsiaalteenust vajavatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine, rehabilitatsioon ja meditsiinilise abi korraldamine ning muude toimetulekuks vajalike teenuste osutamine.

§ 11.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 12.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 13.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 14.  Sotsiaalteenust vajav isik suunatakse varjupaika Albu Vallavolikogu määrusega kehtestatud korras.

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 15.  Viivitamatut abi vajavad isikud võib erandkorras lühiajaliselt varjupaika paigutada ka eelneva kirjaliku avalduseta vallavalitsusele.

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 16.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 17.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 18.  (kehtetu)

[ - jõust. 01.10.2009]

§ 19.  Varjupaiga teenuste hinnad kehtestatab Albu Vallavalitsuse lähtudes juhataja ettepanekust ja arvestades varjupaiga tegevuskulusid antud aastal.

[ - jõust. 01.10.2009]

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 20.  Varjupaika juhib juhataja. Juhataja kinnitab ametisse, vabastab ametist ja juhatajale määrab palga vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab vallavanem.

§ 21.  Varjupaiga juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse konkurss.

§ 22.  Varjupaiga juhataja:

 
 1) korraldab varjupaiga tööd;
 2) teeb vallavalitsusele ettepanekuid varjupaiga eelarve koostamiseks;
 3) sõlmib, muudab ja lõpetab varjupaiga töötajatega töölepinguid;
 4) määrab personali palgad, lisatasud ja preemia vastavuses varjupaiga eelarvega ning juhindudes vallavolikogu õigusaktidest;
 5) koostab ja kinnitab varjupaiga töösisekorraeeskirja ja töötajate ametijuhendid;
 6) esindab varjupaika erivolituseta;
 7) käsutab varjupaiga rahalisi vahendeid kinnitatud eelarve ja sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite piires;
 8) käsutab varjupaiga valduses olevat vallavara, sõlmib füüsiliste ja juriidiliste isikutega lepinguid ja sooritab muid tehinguid Albu Vallavolikogu poolt kehtestatud pädevuse piires;
 9) tellib varjupaiga tööks vajalikke teenuseid ja tõid ning sõlmib teenuste osutamiseks vajalikke lepinguid vallavolikogu poolt kinnitatud eelarve piires;
 10) vastutab teenuste eest tasumise ja nende üle arvestuse pidamise eest;
 11) annab oma pädevuse piires käskkirju;
 12) annab vallavalitsusele ja hoolekogule aru varjupaiga tegevusest.
21.12.2011 15:30
Korrastatud tekst. Alus: „Riigi Teataja seadus“ § 10 lõige 4 ja Albu Vallavalitsuse 21.12.2011 taotlus nr 1-4/1046.

4. peatükk MAJANDUS JA ARUANDLUS 

§ 23.  Varjupaiga vara kuulub valla omandisse.

§ 24.  Varjupaiga kasutuses olevat vara kasutab varjupaik sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks. Varjupaiga oleva vallavara võõrandamine, kasutada andmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Albu vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraga.

§ 25.  Varjupaiga kasutuses oleva vallavara kajastub valla bilansis.

§ 26.  Varjupaigal on oma eelarve, mille kulude katteks on:

 
 1) eraldised vallaeelarvest;
 2) laekumised sihtasutustelt;
 3) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetused;
 4) omavahendid.

§ 27.  Varjupaiga raamatupidamist korraldab Albu Vallavalitsus.

§ 28.  Varjupaiga finants-majanduslikku tegevust revideerib Albu Vallavolikogu revisjonikomisjon vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktides sätestatud korras.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 29.  Varjupaiga ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Albu Vallavolikogu otsuse alusel ja tema poolt kehtestatud korras.

§ 30.  Varjupaiga ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Albu Vallavalitsus varjupaiga sotsiaalteenust saavatele isikutele või nende esindajatele ning varjupaiga töötajatele neli kuud enne ümberkorraldamist või tegevuse lõpetamist.

6. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 31.  Tunnistada kehtetuks Albu Vallavolikogu 06.06.1997.a. määrus nr 11 “Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhikirja kinnitamine”.

§ 32.  Käesolev põhimäärus jõustub 01. juunil 2000.a.