HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 48

Lapsehoiuteenuse osutamise ning rahastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.10.2010 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Kohtla valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise lapse lapsehoiuteenuse osutamise ning lapsehoiuteenuse osutamise rahastamist tingimusi ja korda laste perekondade toimetuleku soodustamiseks.

§ 2. Üldsätted

 (1) Lapsehoiuteenuse maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust vallavalitsus.

 (2) Teenuse maksimummäära ühe lapse kohta ühes kalendrikuus kinnitab vallavalitsus igaks eelarveaastaks oma korraldusega.

 (3) Õigus taotleda teenust tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise seaduse alusel saadava toetuse maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus teenusele lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli nimekirja.

 (4) Teenust rahastatakse lapsehoiuteenuse ostmise eest, mille osutajaks on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, omavalitsuse asutus või omavalitsusasutuse hallatav asutus, kellel on Ida-Viru maavanema poolt väljaantud kehtiv tegevusluba. Lapsehoiuteenusele ja lapsehoiuteenuse osutajale esitatavad nõuded sätestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja antud õigusaktidega.

§ 3. Lapsehoiuteenusele õigustatud isikud

 (1) Lapsehoiuteenust saama õigustatud isikuks on lapse vanem, lapse eestkostja või lapse hooldaja lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel (edaspidi – hooldaja):
 1) kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Kohtla vald. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Kohtla vallaga ja kellele vald maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetus
 2) kelle lapsehoiuteenust vajava lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kohtla vallas ning laps ei ole kantud ühegi munitsipaal- või eralasteaia nimekirja.

 (2) Õigus teenusele tekib alates lapse pooleteist aastaseks saamisest, kui õigustatud isikud töötavad või õpivad päevases õppevormis.

 (3) Vallavalitsus võib erandkorras määrata teenuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isikule, järgides § 2 lõikes 3 sätestatud tingimusi.

§ 4. Lapsehoiuteenuse taotlemine

 (1) Teenust taotlev isik (edaspidi – taotleja) esitab vallavalitsusele:
 1) kirjaliku taotluse;
 2) isikut tõendava ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi koopia;
 3) lapse sünnitunnistuse koopia;
 4) lapsehoiuteenuse osutaja kvalifikatsiooni tõendava Ida-Viru maavanema poolt väljastatud tegevusloa koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel või teenuse osutaja vahetumisel).

 (2) Vallavalitsuse lastekaitsetöötajal on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

 (3) Taotlus jäetakse rahuldamata, kui 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

§ 5. Lapsehoiuteenuse määramine

 (1) Otsuse teenuse määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus asjakohase motiveeritud korraldusega sotsiaalnõuniku ettepanekul ühe kuu jooksul taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamise päevast arvates.

 (2) Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse kolmepoolne leping taotleja, vallavalitsuse ja teenuse osutaja vahel. Teenuse eest maksmine toimub arvete alusel teenust osutajale (füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, omavalitsuse asutus või omavalitsusasutuse hallatav asutus) arveldusarvele.

§ 6. Lapsehoiuteenuse vaidluste lahendamine

 (1) Toetuse maksmisega seotud vaidlusi lahendab Kohtla Vallavalitsus. Vallavalitsuse korraldusega mittenõustumisel saab esitada vaide vallavalitsusele või maavanemale. Vaie vallavalitsuse korraldusele või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal huvitatud isik vaidlustatavast korraldusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

 (2) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse. Halduskohtusse võib pöörduda ka vaiet esitamata.

§ 7. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. novembril 2010. a.

Arno Rossman
Volikogu esimees