HaridusKool

Teksti suurus:

Õpilaste Mehikoorma Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 75

Õpilaste Mehikoorma Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.12.2012 nr 23

Määrus kehtestatakse „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 27, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, ning Meeksi Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 a määruse nr 2 „Mehikoorma Põhikooli põhimäärus“ § 23 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev õpilaste kooli vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Mehikoorma põhikooli õpilaste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

 (2) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel .

 (3) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda muudetakse kooli direktori või hoolekogu ettepanekute alusel.

§ 2.  Kooli vastuvõtmine

 (1) Kool tagab õppimisvõimalused igale selleks soovi avaldanud koolikohustuslikule isikule, kellele see kool on elukohajärgne kool.

 (2) Vabade kohtade olemasolul on õigus võtta Mehikoorma Põhikooli õppima lapsi väljastpoolt Meeksi valla teeninduspiirkonda.

 (3) Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks.

 (4) Koolikohustuslik isik, kes terviseseisundist tulenevalt ei ole koolikohustuslikku ikka jõudes saavutanud õpingute alustamiseks vajalikku koolivalmidust, võib vanem (eestkostja) taotleda Tartu maakonna nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasi-lükkamist. Taotlust koolikohustuse täitmise edasilükkamiseks saab esitada alates jooksva aasta 1. märtsist. Lõpliku otsuse lapse koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta teeb nõustamiskomisjon hiljemalt jooksva aasta 31. augustiks.

 (5) Isiku kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor arvestades käesolevas korras sätestatut. Kooli vastuvõtt vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 3.  Taotlus kooli vastuvõtmiseks

 (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab isik (sisseastuja seaduslik esindaja) kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis kirjaliku avalduse, millele lisab:
 1) sisseastuja sünnitunnistuse koopia;
 2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia;
 3) õpilase tervisekaardi selle olemasolul;
 4) ) ühe dokumendifoto.

 (2) Teisest koolist tulev isik (sisseastuja seaduslik esindaja) esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele:
 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane vahetab kooli õppeperioodi kestel;
 4) välisriigi õppeasutusest tulnud isik lisab sisseastuja poolt välisriigi õppeasutuses omandatud haridust tõendava dokumendi või selleametlikult kinnitatud ärakirja.

 (3) Vanem esitab koolile oma kontaktandmed ja teavitab kooli kui need muutuvad.

§ 4.  Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamine

 (1) Õpilane arvatakse kooli nimekirjast välja:
 1) kui õpilase seaduslik esindaja on esitanud kirjaliku taotluse koolist lahkumiseks;
 2) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus;
 3) kui kooli ümberkorraldamise, -kujundamise või lõpetamise tulemusel ei viida koolis läbi õpet klassis, kus õpilane peaks õpinguid jätkama;
 4) kui õpilane on asunud omandama haridust välisriigi õppeasutuses, kuid ei ole esitanud avaldust koolist lahkumiseks, vastava välisriigi õppeasutuse kirjaliku teatise alusel;

 (2) Õpilasnimekirjast väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

§ 5.  Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastatavad dokumendid

 (1) Enne kooli lõpetamist õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel väljastab kool õpilase seaduslikule esindajale:
 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksval õppeveerandil pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi kestel.

 (2) Koolikohustusliku õpilase puhul väljastatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumendid enne õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist kolme tööpäeva jooksul vastava avalduse esitamisest.

 (3) Õpilase kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse koos hinnetelehega.

§ 6.  Õpilase üleminek ühest koolist teise

 (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. Õpilane jätkab uues koolis õpinguid klassis, kus ta eelmises koolis väljaarvamise hetkel õppis või kuhu ta on üle viidud.

 (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
 1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;
 2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;
 3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;
 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

 (3) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010.a. määruse 43 lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

§ 7.  Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine

 (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

 (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

§ 8.  Õpilase üle arvestuse pidamine

 (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS) vastavalt EHIS-e põhimäärusele.

 (2) Koolikohustusliku õpilase Mehikoorma Põhikoolist teise kooli üleminekul märgib Mehikoorma Põhikool EHIS-es õpilase staatuseks „ootel". Mehikoorma Põhikool arvab õpilase kooli õpilaste nimekirjast välja pärast seda kui kool kuhu õpilane õppima asub on õpilase vastu võtnud. Kui viie tööpäeva jooksul EHIS-es õpilase staatuseks „ootel" märkimisest arvates ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase uude kooli vastuvõtmise kohta teavitab Mehikoorma Põhikool sellest Meeksi Vallavalitsust. Vallavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase seadusliku esindaja vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse kuhu õpilane õppima asus kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge „lahkus välismaale".

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20.detsemberil 2012.a.

Margus Narusing
volikogu esimees

Lisa Lapsevanema avaldus

/otsingu_soovitused.json