Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Elva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 19.12.2012, 87

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 17.12.2012 nr 42

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning “Kohanimeseaduse” § 6 lg 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib kohanime määramise korda (edaspidi kord) Elva linnas.

  (2) Kohanimi määrtakse kohanimeseaduses ja selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõuetele ja korras.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Elva Linnavolikogu (edaspidi Volikogu) määrab otsusega kohanime:
  1) linnaosale;
  2) väljakule;
  3) pühendusnime.

  (2) Volikogu annab kirjaliku arvamuse, kui kohanime määrab Vabariigi Valitsus.

  (3) Elva Linnavalitsus (edaspidi Linnavalitsus) määrab korraldusega kohanime muudel juhtudel.

  (4) Linnavalitsuse pädevuses on kohanime määramise korraldamine.

§ 3.   Kohanime määramise avalikustamine ja avaldamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu avalikustatakse vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Elva linna veebilehel www.elva.ee ja kohalikus ajalehes Elva Postipoiss. Eelnõu teates peab olema väikekoha või objekti kirjeldus, millele on algatatud ametliku kohanime määramine ning kohanime ettepanekute esitamise tingimused, kord ja tähtaeg.

  (2) Linnavalitsus saadab kohanime määramise õigusakti 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötajale.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Elva Linnavolikogu 28.03.2005.a määrus nr 3 “Elva linna kohanimede määramise kord“ tunnistada kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2013.

Leelo Suidt
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json